phân công nhiệm vụ lãnh đạo UBND

05/2012/QĐ-UBND Quyết định phân công, công tác của các thành viên UBND quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2011-2016
Ngày đăng 10/01/2013 | 00:00  | View count: 3522

05/2012/QĐ-UBND Quyết định phân công, công tác của các thành viên UBND quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2011-2016

05/2012/QĐ-UBND Quyết định phân công, công tác của các thành viên UBND quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2011-2016

xem chi tiết tại đây