UBND quận Hai Bà Trưng: Báo cáo phòng chống tham nhũng định kỳ, đột xuất
Ngày đăng 07/07/2023 | 11:15  | Lượt xem: 1198

Thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng

Báo cáo phòng chống tham nhũng định kỳ, đột xuất của UBND quận Hai Bà Trưng:

1. Báo cáo số 459/BC-UBND ngày 19/10/2022 về kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 10/2022.

2. Báo cáo số 466/BC-UBND ngày 25/10/2022 về kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2022 theo đề nghị của Thanh tra thành phố tại Công văn số 4168/TTTP-PCTN ngày 14/10/2022.

3. Báo cáo số 499/BC-UBND ngày 17/11/2022 về kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 11/2022.

4. Báo cáo số 504/BC-UBND ngày  18/11/2022 về công tác phòng chống tham nhũng thời kì năm 2022 phục vụ kì họp thứ 06 - HĐND quận khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo yêu cầu của Thường trực HĐND quận tại Thông báo số 136/TB-HĐND ngày 31/10/2022.

5. Báo cáo số 525/BC-UBND ngày 29/11/2022 về việc thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội theo chỉ đạo của Quận ủy Hai Bà Trưng tại Công văn số 2065-CV/QU ngày 21/11/2022.

6. Báo cáo số 582/BC-UBND ngày 16/12/2022 về kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 12/2022.

7. Báo cáo số 593/BC-UBND ngày  26/12/2022 về việc thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội theo đề nghị của Thanh tra thành phố tại Công văn số 5104/TTTP-PCTN ngày 09/12/2022.

8. Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 19/01/2023 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 01/2023.

9. Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 19/01/2023 về công tác phòng chống tham nhũng quý I/2023 theo đề nghị của Thanh tra thành phố tại Công văn số 190/TTTP-PcTN ngày 10/01/2023.

10. Báo cáo số 30/BC-UBND ngày 19/01/2023 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I/2023.

11. Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 28/02/2023 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí Thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế” năm 2022 trên địa bàn quận theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 390/”TTTP-PCTN ngày 15/02/2023.

12. Báo cáo số 58/BC-UBND ngày 19/01/2023 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 02/2023.

13. Báo cáo số 102/BC-UBND ngày 14/3/2023 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tháng 3/2023.

14. Báo cáo số 109/BC-UBND ngày 17/3/2023 sơ kết việc triển khai thực hiện Chương trình số 10-CTr ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí thời kỳ từ ngày 01/01/2021 đến ngày 28/02/2023 trên địa bàn quận theo chỉ đạo của Quận ủy Hai Bà Trưng tại Công văn số 2324-CV/QU ngày 08/3/2023.

15. Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 17/3/2023 sơ kết việc triển khai thực hiện Chương trình số 10-CTr ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí thời kỳ từ ngày 01/01/2021 đến ngày 28/02/2023 trên địa bàn quận theo đề nghị của Thanh tra thành phố tại Công văn số 993/TTTP-PCTN ngày 09/3/2023.