PHÒNG KINH TẾ PHÒNG KINH TẾ

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế

Ngày đăng 29/03/2022 | 15:11  | Lượt xem: 350
UBND quận Hai Bà Trưng ký ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế quận.

Danh sách lãnh đạo phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 10/01/2022 | 04:08  | Lượt xem: 1074
Thông tin lãnh đạo phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh Tế

Ngày đăng 29/01/2013 | 12:00  | Lượt xem: 1098
Điều 1. Vị trí, chức năng Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước...