phòng kinh tế

Phòng Kinh tế
Ngày đăng 22/08/2012 | 00:00  | View count: 560

Phòng Kinh tế

 

        I. Vị trí, chức năng

          1. Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận có chức năng: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương; khoa học và công nghệ trên địa bàn.
          2. Phòng Kinh tế có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công thương của Sở Công Thương; lĩnh vực khoa học công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
A. Về lĩnh vực công thương:
1. Trình Uỷ ban nhân dân quận dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về phát triển công thương trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công thương.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.
3. Giúp Uỷ ban nhân dân quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân quận:
3.1. Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu, thuốc lá cho các tổ chức, cá nhân.
3.2. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng cho hộ cá thể và chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gia cầm mổ sẵn và sản phẩm gia cầm sạch cho hộ cá thể.
4. Giúp Uỷ ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật.
5. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công thương theo hướng dẫn của Sở Công thương và các Sở, Ngành có liên quan thuộc Thành phố Hà Nội.
6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công thương cho cán bộ, công chức phường trên địa bàn.
7. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.
8. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh của ngành công thương theo quy định của Ủy ban nhân dân quận và Sở Công thương.
9. Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.
Phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích thương nhân, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển mối liên kết trong lưu thông hàng hoá, giữa lưu thông với sản xuất, …
10. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động công thương trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động công thương trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân quận.
B. Về lĩnh vực khoa học và công nghệ:
1. Trình Ủy ban nhân dân quận dự thảo quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của quận.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định, chỉ thịvề lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn.
3. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và làm thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ của Ủy ban nhân dân quận.
4. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính về lĩnh vực khoa học và công nghệ sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, thống kê về khoa học và công nghệ tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.
5. Phát triển phong trào lao động sáng tạo, phổ biến, lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn.
6. Quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.
7. Tổ chức thanh tra, kiểm travà xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
8. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
C. Các nhiệm vụ khác:
1. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân quận.
2. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân quận.
3. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân quận, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
4. Tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình phòng chống lụt, bão. Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão; tìm kiếm cứu nạn; đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai về lũ, lụt, bão, hạn hán, úng ngập.
(Nhiệm vụ quy định tại điểm 4 phần C quyết định này được triển khai thực hiện sau khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc giải thể Ban phòng chống bão lụt quận Hai Bà Trưng).
5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân quận giao và theo quy định của pháp luật.
III. Tổ chức và biên chế
1. Phòng Kinh tế có Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng Phòngvà các công chức chuyên môn.
a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng.
b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.
c) Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởngphòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo quy định của pháp luật.
2. Biên chế: Biên chế của Phòng Kinh tế do Ủy ban nhân dân quận quyếtđịnh trong tổng biên chế hành chính của quận được UBND thành phố giao hàng năm.

Số điện thoại: 04.3976.0919

Lãnh đạo đơn vị:

Trưởng phòng : Nguyễn Hoa Thắng - 0982.354.562

Phó Trưởng phòng: Doãn Đức Bảo - 0904.347.197

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Việt Hà 

Phó Trưởng phòng: Đào Thị Thu Hoàn - 0986.810.203