PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động - Thương Binh xã hội

Ngày đăng 29/03/2022 | 10:29  | Lượt xem: 1191
UBND quận Hai Bà Trưng ký ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động - Thương Binh xã hội quận.

Danh sách lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 14/01/2022 | 03:43  | Lượt xem: 4240
Thông tin lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Hai Bà Trưng.