PHÒNG NỘI VỤ PHÒNG NỘI VỤ

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ

Ngày đăng 29/03/2022 | 15:00  | Lượt xem: 1124
UBND quận Hai Bà Trưng ký ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ quận.

Danh sách lãnh đạo phòng Nội vụ quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 18/01/2022 | 10:16  | Lượt xem: 2252
Thông tin lãnh đạo phòng Nội vụ quận Hai Bà Trưng.