phòng quản lý đô thị

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị

Ngày đăng 30/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 1028
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG   Số:      07/2017/QĐ-UBND ...

Phòng Quản lý Đô thị

Ngày đăng 22/08/2012 | 12:00 AM  | View count: 1819
Phòng Quản lý Đô thị: I. Vị trí, chức năng 1. Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc...