PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị

Ngày đăng 29/03/2022 | 15:13  | Lượt xem: 277
UBND quận Hai Bà Trưng ký ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị quận.

Danh sách lãnh đạo phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 11/01/2022 | 11:03  | Lượt xem: 1126
Thông tin lãnh đạo phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng.

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị

Ngày đăng 29/01/2013 | 12:00  | Lượt xem: 1294
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG   Số:      07/2017/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

Phòng Quản lý Đô thị

Ngày đăng 21/08/2012 | 01:00  | Lượt xem: 1593
Phòng Quản lý Đô thị: I. Vị trí, chức năng 1. Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, có chức năng: - Tham m­ưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực...