PHÒNG TÀI CHÍNH PHÒNG TÀI CHÍNH

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch

Ngày đăng 29/03/2022 | 14:57  | Lượt xem: 834
UBND quận Hai Bà Trưng ký ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch quận.

Danh sách lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 18/01/2022 | 03:59  | Lượt xem: 2423
Thông tin lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch quận Hai Bà Trưng