phong trào đoàn thể

Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”
Ngày đăng 09/04/2019 | 15:16

Ngày 09/4/2019, tại trụ sở UB MTTQ và các hội, đoàn thể quận Hai Bà Trưng, Hội Khuyến học quận tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Đến dự hội  nghị có ông Phan Lạc Sắc - Ủy viên Thường trực hội Khuyến học Hà Nội; ông Vũ Văn Hoạt – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận; đại biểu đại diện HĐND, UBND, UB.MTTQ, các hội đoàn thể quận; các đồng chí trong Ban chấp hành hội Khuyến học quận; các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch và Phó chủ tịch hội khuyến học 20 phường; các tập thể cá nhân được khen thưởng trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2018 và 03 năm triển khai tổ chức thực hiện Quyết định 281/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án“|Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Thay mặt BCH hội khuyến học quận, ông Trương Nho Quang – Chủ tịch Hội khuyến học báo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định 281/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án“Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Thông tư số 44 của hội Khuyến học Việt Nam. Báo cáo nêu rõ qua 3 năm thực hiện, Hội Khuyến học quận đã làm tốt công tác tham mưu với Quận ủy, UBND quận ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền các văn bản của Trung ương Hội, hội Khuyến học Thành phố và quận Hai Bà Trưng, chỉ đạo các phường tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết 281/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án  “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Mặt khác Hội Khuyến học quận đã phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận tổ chức mở 07 lớp tập huấn cho cán bộ chủ chốt của hội Khuyến học các cấp và các trường học trên địa bàn quận. Nhờ vậy trong 3 năm 2016, 2017, 2018 việc thực hiện Quyết định 281/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn quận đã thu được kết quả khả quan. Năm 2017 có 31.135/71.918 gia đình đạt gia đình học tập chiếm tỷ lệ 61%, 2/2 dòng họ đạt dòng họ học tập = 100%, 44/66 đơn vị đạt đơn vị học tập = 82,2%, 472/761 cộng đồng đạt cộng đồng học tâp = 73%. Năm 2018 có có 59.821/81.324 gia đình đạt gia đình học tập chiếm tỷ lệ 80%, 5/5 dòng họ đạt dòng họ học tập = 100%, 44/48 đơn vị đạt đơn vị học tập = 92%, 611/784 cộng đồng đạt cộng đồng học tâp = 80,4%. Báo cáo cũng đã nêu một số mục tiêu giải pháp tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 281/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Thông tư số 44 của hội Khuyến học Việt Nam trên địa bàn quận trong những năm tiếp theo.

Thay mặt lãnh đạo quận, ông Vũ Văn Hoạt – Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, ghi nhận kết quả sau 3 năm triển khai tổ chức thực hiện Quyết định 281/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Thông tư số 44 của hội Khuyến học trên địa bàn các phường, các trường học, các cơ quan, đơn vị thuộc quận. Đồng thời nhấn mạnh để đạt được mục tiêu đề ra trong Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Thông tư số 44 của hội Khuyến học Việt Nam thì hội Khuyến học các cấp và các cơ quan, đơn vị, trường học phải tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể và có những giải pháp sát, phù hợp với điều kiện của từng cơ sở để triển khai có hiệu quả các nội dung xây dựng phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, đánh giá rút kinh nghiệm hàng năm, từng giai đoạn và biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu từ đó  nhân rộng điển hình tiên tiến, đồng thời gắn phong trào này với các phong trào thi đua yêu nước khác một cách toàn diện, đạt hiệu quả cao.

Tại hội nghị, UBND quận đã khen thưởng 47 tập thể  và 53 cá nhân xuất sắc  trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định 281/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, góp phần xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của quận ngày càng phát triển bền vững.

                                                                                                                             Nguyễn Như Cẩn-  Phòng VH&TT quận Hai Bà Trưng