phòng văn hóa

Về việc ban hành quy chế làm việc của phòng Văn hoá thông tin

Ngày đăng 01/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 1093
Xem thêm tài liệu tại đây Trưởng phòng: Phạm Thị Hiền Phó phòng: Quách Ngọc Thủy Phó phòng:Nguyễn Thị Vân Phó phòng: Nguyễn Như Cẩn

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và thông tin

Ngày đăng 30/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 1265
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG     Số:      /2017/QĐ-UBND...

Phòng Văn hóa và Thông tin

Ngày đăng 22/08/2012 | 12:00 AM  | View count: 855
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG   Số 05/2017/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ...