Hoạt động Đảng

Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng khóa XXV.
Ngày đăng 17/01/2019 | 10:01  | View count: 2486

Ngày 15/01/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa XXV tổ chức Hội nghị lần thứ 20 dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Đinh Thị Lan Duyên - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận; Vũ Đại Phong - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND Quận.

      Tới dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy; Các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng khóa XXV; Đồng chí Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Chủ tịch LĐLĐ quận; Các đồng chí trưởng  phòng, ban, ngành Quận; Các đồng chí Bí thư Đảng uỷ 20 phường; Các đồng chí Phó các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Quận uỷ, Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận và Ủy viên UBKT Quận uỷ.

      Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng: Thảo luận và thông qua báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quận năm 2018; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy năm 2018; Thảo luận và thông qua báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018; Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Quận ủy; Dự thảo Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy; Dự thảo báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện 03 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy năm 2018; Dự thảo báo cáo tài chính Đảng năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; Thảo luận và cho ý kiến đối với Tờ trình của Ban Thường vụ Quận ủy về việc thành lập Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban văn kiện và Tiểu ban phục vụ Đại hội lần thứ 26 Đảng bộ quận; Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với các cán bộ giữ chức danh theo quy định của Trung ương và Thành ủy.

      Tại phiên họp buổi sáng, Hội nghị đã nghe đồng chí Đoàn Đình Nguyên - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy trình bày báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Quận ủy; đồng chí Trần Quyết Thắng - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy trình bày bày báo cáo rút gọn kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Quận ủy năm 2018; đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy trình bày dự thảo báo cáo rút gọn công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Quận ủy; Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của BCH Đảng bộ quận. Sau phần báo cáo, đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận đã điều hành phần thảo luận.

        Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 25 (2015 - 2018), BCH Đảng bộ khẳng định:

- Với tinh thần “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội quận đã nỗ lực, quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận, đạt kết quả toàn diện, trong đó nhiều kết quả có bước đột phá, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức tác động từ diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, thiên tai, dịch bệnh, với khối lượng công việc lớn, nhiều việc khó, việc mới; bên cạnh đó là một số việc đột xuất, phát sinh. Song với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã lãnh đạo cả hệ thống chính trị cùng nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Nổi bật là:

(1) Quận ủy và các cấp ủy đảng đã đổi mới mạnh mẽ phương thức, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm dân chủ, kỷ cương, sâu sát, quyết liệt, vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở. Chú trọng gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận, tạo sự gắn bó, đồng thuận trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Quận.

(2) Quận ủy đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bài bản, khoa học các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và của Quận ủy. Chỉ đạo sơ, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Trung ương và thành phố bảo đảm chất lượng, tiến độ yêu cầu. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức bài bản, nghiêm túc sơ kết, kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội 25 Đảng bộ Quận và các cấp ủy trực thuộc; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm công tác năm. Qua đó chỉ đạo các cấp ủy, các ngành rà soát, hệ thống các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra.

(3) Công tác xây dựng Đảng từ Quận đến cơ sở đều có chuyển biến rất rõ nét trên cả bốn mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và đạt nhiều kết quả quan trọng: Quận đã tiến hành sắp xếp tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII; Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và chủ đề công tác năm bảo đảm khoa học, bài bản, thận trọng, khách quan, công bằng, dân chủ, tạo đồng thuận; sau sắp xếp, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên rõ rệt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quận.

- Công tác tư tưởng, tuyên giáo có nhiều đổi mới, nhất là trong tuyên truyền, quán triệt nghị quyết; thực hiện nghiêm túc chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận. Có bước đột phá, nhất là trong công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; sắp xếp, đổi mới tổ chức, hoạt động của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Quận; công tác củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; củng cố tổ chức cơ sở đảng theo tinh thần Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đạt được kết quả tích cực.

- Công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm được tăng cường. Công tác dân vận được quan tâm và đạt kết quả tích cực; thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, chủ đề “Năm dân vận chính quyền”, công tác đối thoại và mở rộng dân chủ trong Đảng, trong xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đúng quy định và đạt kết quả tích cực, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, còn yếu kém; triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định mới về kiểm tra, giám sát.

(4) Hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới, chất lượng hiệu lực, hiệu quả được nâng lên và ngày càng phối hợp chặt chẽ với UBND.  

- Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND các cấp tiếp tục được tăng cường theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, đồng bộ giữa cải cách thủ tục hành chính và cải cách bộ máy; kỷ cương hành chính được củng cố tăng cường. 

- Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Quận có nhiều đổi mới; vị trí, vai trò ngày càng được khẳng định, nâng cao, thực hiện tốt việc giám sát, phản biện các chủ trương, chính sách của Đảng, chính quyền các cấp; xây dựng, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực phối hợp chăm lo chu đáo đời sống, xây, sửa nhà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ...

(5) Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở các phường hoạt động có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực, đồng bộ và hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Nhất là 04 phường Vĩnh Tuy, Minh Khai, Trương Định, Đồng Tâm có nhiều cố gắng, nỗ lực trong chỉ đạo thực hiện công tác GPMB dự án đường Vành đai II,…được thành phố đánh giá cao.

(6) Các chỉ tiêu trong xây dựng Đảng, trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra:

- Chỉ tiêu thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đạt 125% KH;

- Chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới đạt 103% KH;

- Hoàn thành 21/21 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng (trong đó 08 chỉ tiêu vượt kế hoạch giao). Riêng chỉ tiêu thu ngân sách (tính đến nay) đạt 9.263,8 tỷ/7.452 tỷ = 124%KH. Công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng có chuyển biến tích cực; công tác GPMB, đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư XDCB được tập trung chỉ đạo thực hiện. Văn hóa, thể thao tiếp tục có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện về chất lượng phục vụ và quy mô. Các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đặc biệt đối với người có công, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo.

(7) Chính trị ổn định; an ninh, quốc phòng được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chỉ đạo hoàn thành tốt diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 04 phường.

(8) Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 25 Đảng bộ Quận: Trong 25 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa XXV đề ra cho cả nhiệm kỳ, đã có 04 chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức; hầu hết các chỉ tiêu còn lại đều đạt và vượt so với mục tiêu trung bình 5 năm.

Có được những kết quả trên, đó là do sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, sự hỗ trợ, hướng dẫn của các ban xây dựng Đảng Thành ủy; sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành của Thành phố; là sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân Quận; sự lãnh đạo sát sao, đúng đắn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy. Trong đó, Quận ủy đánh giá cao Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và từng đồng chí đã luôn đoàn kết, trách nhiệm, sâu sát, dân chủ, trí tuệ, thực hiện đúng Quy chế làm việc; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, tinh thần thẳng thắn, cầu thị lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên và nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời; chủ động thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; đã phát huy tốt vai trò người đứng đầu trên những lĩnh vực được phân công phụ trách; thể hiện được tinh thần và bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sâu sát cơ sở, chỉ đạo, giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo của Ban Thường vụ Quận ủy.

Tại phiên họp buổi chiều, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy theo đúng Quy định 262-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 12/11/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 125-KH/QU, ngày 12/12/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy.

        Tại Hội nghị lần này, Ban Thường vụ Quận ủy đã có Tờ trình báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ quận về việc thành lập Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban văn kiện và Tiểu ban phục vụ Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận.

        Kết luận và chỉ đạo Hội nghị , đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 :

Thứ nhất, Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ đạo quyết liệt chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII về tiếp tục tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, thực chất Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, cũng như thực hiện tốt Quy định số 08-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Chỉ đạo việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm cuối năm 2018 bằng những kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm. Nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nhất là những nơi còn yếu kém, hoặc có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Triển khai sắp xếp, tổ chức các ban tham mưu của Quận ủy theo hướng dẫn của Thành ủy.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc tình hình; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ 26 Đảng bộ Quận theo hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy, đảm bảo chất lượng, tiến độ quy định. Chú trọng rà soát, đánh giá cán bộ và thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, đảm bảo chất lượng, dân chủ, công tâm, khách quan, lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới; đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Tập trung nghiên cứu xây dựng Văn kiện Đại hội 26 Đảng bộ Quận đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Thứ ba, tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh, không để trở thành điểm nóng. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, các vấn đề còn hạn chế, chậm chuyển biến, chậm khắc phục; chỉ đạo và có giải pháp giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo. Quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Thứ tư, cần tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện rốt ráo các chỉ tiêu, nhiệm vụ 3 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá của Quận; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết của Quận ủy và các Nghị quyết của HĐND Quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

- Đẩy mạnh công tác thu ngân sách. Thực hiện tốt phương châm hành động, kiến tạo của chính quyền, tiếp tục quan tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, kinh doanh của người dân,…

- Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện công trình, dự án lớn của Thành phố và Quận phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý đô thị, đặc biệt là trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết, bảo đảm an sinh xã hội.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ, văn hóa ứng xử chuẩn mực nơi công sở, nơi công cộng của cán bộ, công chức, viên chức.

- Chỉ đạo tăng cường quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Tăng cường công tác tiếp công dân; chỉ đạo và có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thành ủy.

- Quan tâm động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí phấn khởi hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Quận; đồng thời, đổi mới việc tổ chức các phong trào thi đua bảo đảm sát thực, phù hợp, hiệu quả.

Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chăm lo, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Quận.

Thứ năm, Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Quận ủy viên cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận, tiếp tục rèn luyện, trau dồi, nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị; rèn luyện phẩm chất, đạo đức, năng lực lãnh đạo; gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò, trách nhiệm trên lĩnh vực được phân công phụ trách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với khí thế, tinh thần quyết tâm, sự đồng thuận cao, Quận ủy tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận sẽ tiếp tục thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, xây dựng Quận Hai Bà Trưng vững bước trên con đường phát triển./.

tin tức sự kiện