Hoạt động Đảng

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Quận Hai Bà Trưng trên các lĩnh vực 6 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 04/07/2019 | 15:45  | View count: 32

Sáu tháng đầu năm 2019 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô như: Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XII, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV,…

Bên cạnh đó, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực. Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và nhiệm vụ trọng tâm của Quận trong năm; tiếp tục thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXV; Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm (2016 - 2020); tiến tới chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; với quyết tâm chính trị cao, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành của quận chủ động sớm xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch công tác; triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế - xã hội của Quận 6 tháng đầu năm đạt được những kết quả tích cực: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước đạt 6.578 tỷ 804 triệu đồng đồng (đạt 58% so với dự toán Thành phố và Quận giao); thu ngân sách sau điều tiết ước đạt 887 tỷ 214 triệu đồng (đạt 50% so với dự toán Thành phố và Quận giao); chi ngân sách ước đạt 746 tỷ 701 triệu đồng (đạt 41% so với dự toán). Công tác giải phóng mặt bằng, công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, cấp Giấy chứng nhận, quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng, công tác đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư XDCB được tập trung chỉ đạo thực hiện. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; thực hiện đồng bộ hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp, đô thị, văn hóa thông tin. Chỉ số cải cách hành chính tăng 1 bậc so với năm 2018, xếp thứ 6/30 quận, huyện của Thành phố.

Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo. Quận đã tập trung tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Tổ chức tốt lễ hội truyền thống kỷ niệm 1979 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; tập trung tổ chức các hoạt động kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Quận. Thực hiện tốt và đảm bảo chất lượng công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn. Triển khai có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ quận; không để xảy ra đột biến, bất ngờ. Tổ chức tốt Lễ giao tân binh lên đường nhập ngũ năm 2019 đúng kế hoạch, đạt 100% chỉ tiêu giao. Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được triển khai một cách chủ động. Hoạt động của các cấp chính quyền có hiệu quả; công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hoàn thành việc triển khai tổ chức học tập, quán triệt các văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, 9, 10 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); Tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban Thường vụ Quận ủy đã xem xét, quyết định xếp loại chất lượng TCCS đảng và đảng viên năm 2018 bảo đảm chất lượng. Năm 2018, có 17 TCCS đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 69 TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2.190 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Triển khai và thực hiện Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội theo Hướng dẫn 03 của Thành uỷ. Quyết định thành lập 03 Tiểu ban Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai Kế hoạch số 130-KH/QU, ngày 27/02/2019 về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ Quận uỷ sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018. Chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng bộ Quận và của Ủy ban kiểm tra Quận ủy; hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của đơn vị.

Thực hiện Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 138-KH/TU của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 142-KH/QU, ngày 16/5/2019 của Quận ủy  “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”, theo đó, đồng chí Bí thư Quận ủy thực hiện tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân quận Hai Bà Trưng định kỳ 1 lần/1 tháng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy 20 phường thực hiện tiếp công dân định kỳ 2 lần/1 tháng. Chỉ đạo các đơn vị quan tâm đến công tác tiếp dân, rà soát đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân còn tồn đọng để giải quyết dứt điểm qua đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác phòng ngừa tham nhũng được triển khai đồng bộ; tăng cường công khai, minh bạch kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức; mở rộng giám sát của các cơ quan dân cử, từng bước phát huy được hiệu lực, hiệu quả trong đẩy lùi tham nhũng.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo tổ chức tốt Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2019 bàn về việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thực hiện tốt công tác dân tộc, công tác tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo hợp pháp của các chức sắc, tín đồ các tổ chức tôn giáo.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; chủ động xây dựng và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đánh giá chung: Sáu tháng đầu năm 2019, mặc dù phải tập trung chỉ đạo giải quyết khối lượng công việc lớn, song với quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận năm 2019, Quận uỷ - HĐND - UBND đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra. Phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân quận thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của quận, các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng đạt tỷ lệ cao so với cùng kỳ năm 2018 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo ổn định. Công tác đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đẩy mạnh, số công trình, vốn đầu tư tăng nhiều so với năm 2018. Công tác GPMB được triển khai tích cực, tạo sự đồng thuận chung, cơ bản đảm bảo tiến độ. Công tác quản lý trật tự văn minh đô thị được quan tâm triển khai đồng bộ tới các nhiệm vụ có liên quan như các vấn đề giao thông, vệ sinh môi trường, sử dụng lòng đường, vỉa hè... Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường tiếp tục được triển khai theo đúng quy định. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo; kiểm soát kịp thời các vấn đề về an toàn thực phẩm; quan tâm chăm lo người có công, gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn,… đảm bảo mọi người dân được đón Tết Kỷ Hợi an lành, vui tươi, tiết kiệm. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch “Năm kỷ cương hành chính”; việc kiểm tra thực thi công vụ, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính được tiến hành thường xuyên, gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quận.

                                                   Phùng Bích Nga - Văn phòng Quận ủy

tin tức sự kiện