Hoạt động Đảng

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Quận Hai Bà Trưng trong thời gian tới
Ngày đăng 04/07/2019 | 15:48  | View count: 58

Bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và chương trình công tác năm 2019 của Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao để thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2019, tập trung vào những nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực. Làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của Quận ủy và các câp sủy trực thuộc; quy chế phối hợp giải quyết các công việc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chỉ đạo việc thực hiện khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả”. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy các cấp; kiên quyết chống bệnh quan liêu, giấy tờ, giảm hội họp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Lãnh đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương ở địa phương, cơ quan, đơn vị; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” và Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/11/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tránh nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Tăng cường phát hiện, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động chống phá, gây mất an ninh trật tự, các hành vi tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua thiết thực kỷ niệm 20 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”;  50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019); 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô...

3. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV; 05 nhiệm vụ chủ yếu và 02 khâu đột phá của Quận; 08 Chương trình công tác của Thành ủy và 03 Chương trình công tác của Quận ủy. Tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ khó hoàn thành để có giải pháp phù hợp, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XXV Đảng bộ quận.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXVI, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng theo hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy đảm bảo tiến độ, chất lượng quy định.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp Nhà nước và thực hiện hiệu quả Chuyên đề “Xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020”. Thực hiện tốt Kế hoạch 134-KH/QU của Quận ủy về tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo Đề án 06-ĐA/TU, ngày 24/9/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy . Đẩy mạnh công tác phát triển đảng. Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; Chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, gắn với Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận năm 2019. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, 32 Điều lệ Đảng; thực hiện tốt Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22/3/2018 của UBKT Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về “Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”; Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về “Công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”; Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 30/11/2017 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong Đảng bộ thành phố Hà Nội”; Quy định số 01-QĐ/TW, ngày 10/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng”; Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Triển khai thực hiện hiệu quả Quy định 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về công tác kiểm tra, giám sát cán bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tập trung kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc nổi cộm, bức xúc kéo dài. Xem xét và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng.

5. Thực hiện tốt công tác nội chính; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan tư pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu các cấp trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đốn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra. Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp của Quận theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) và Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị (khóa IX). Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TU .

6. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận và thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường công tác dân vận của các cấp chính quyền; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể. Thực hiện tốt công tác tôn giáo, công tác dân tộc. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Thành phố và địa phương. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Quận Hai Bà Trưng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2019.

6. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp công tác năm 2019 giữa Thường trực HĐND - UBND - MTTQ; nâng cao chất lượng hoạt động và đẩy mạnh hoạt động giám sát của HĐND Quận. Tăng cường công tác tiếp dân, đôn đốc giải quyết các kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền. Tổ chức tốt Kỳ họp cuối năm của HĐND quận và các phường; các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước và sau các kỳ họp.

7. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Tiếp tục đẩy mạnh việc thu ngân sách, tập trung rà soát các nguồn thu, tăng cường đôn đốc thu thuế phát sinh và thu hồi nợ đọng các sắc thuế;… Bảo đảm cân đối thu, chi ngân sách, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị. Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, hộ kinh doanh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và khuyến khích khởi nghiệp trên địa bàn.

- Tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa - xã hội. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề dân sinh bức thiết; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm của bộ máy công quyền, chất lượng hoạt động, năng lực điều hành, phẩm chất đội ngũ cán bộ công chức phù hợp với chức năng và nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Tiếp tục tăng cường và tạo sự đột phá về kỷ cương hành chính; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ, văn hóa ứng xử chuẩn mực nơi công sở gắn với thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc quận.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng các dự án: đường Vành đai II, mở rộng đường vào ngõ Chùa Liên Phái;… Tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận, không để phát sinh vi phạm mới. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn quận. Đôn đốc, rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn các phường; tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên khác ngoài đất.

- Chỉ đạo tăng cường quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương. Duy trì chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, phòng chống thiên tại, cứu hộ, cứu nạn. Nắm chắc tình hình, tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, ngoại giao, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao diễn ra trên địa bàn Thủ đô và Quận. Giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Tăng cường phối hợp hoạt động của các cơ quan nội chính trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác phòng chống cháy nổ. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Phùng Bích Nga - Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng

tin tức sự kiện