Hoạt động Đảng

Hội nghị cán bộ chủ chốt Quận học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII
Ngày đăng 18/07/2019 | 16:32  | View count: 49

Ngày 16/7/2019, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư (lớp thứ 2).

Thành phần tham dự hội nghị gồm các đồng chí: Phó các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Quận ủy; Phó giám đốc TTBDCT quận; phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và cấp phó các đoàn thể xã hội quận; cấp phó các phòng, ban, ngành thuộc quận; báo cáo viên cấp quận, tổ DLXH quận; lãnh đạo các TCCS đảng trực thuộc; phó bí thư Đảng ủy, ủy viên thường vụ Đảng ủy, phó chủ tịch HĐND, UBND, cấp ủy viên phụ trách tuyên giáo, báo cáo viên các phường.

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương, báo cáo viên quán triệt các nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII): Đề cương báo cáo chính trị, đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, đề cương báo cáo tổng kết quả thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược 2021-2030; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020, kế hoạch 2021-2025; Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về: “Tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” .

Hội nghị cán bộ chủ chốt Quận học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Đồng chí báo cáo viên nhấn mạnh 06 quan điểm định hướng cho các cấp ủy đảng trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có tiêu đề: “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng quận Hai Bà Trưng xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII), triển khai công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 tại địa phương, đơn vị đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

Phạm Trần Chung - Ban Tuyên giáo Quận ủy

tin tức sự kiện