Hoạt động Đảng

Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn quận
Ngày đăng 31/07/2019 | 15:30  | View count: 178

Thực hiện kế hoạch của Quận ủy Hai Bà Trưng về “Bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn Quận”, trong 03 ngày 24, 25 và 26/7, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Phòng Giáo dục & Đào tạo quận tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng.

Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy yêu cầu học viên tập trung, nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới các chuyên đề; bám sát vào quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để vận dụng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của ngành, đơn vị, cá nhân nhằm triển khai thực hiện đạt hiệu quả, thiết thực.     

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được báo cáo viên Thành phố, báo cáo viên Quận giới thiệu nội dung cơ bản, cốt lõi các Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư: “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư: “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Chỉ thị số 20-CT/TW về “Tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng”; chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, Thành phố và Quận;  công tác giáo dục và đào tạo quận Hai Bà Trưng thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020.

Việc bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên là đợt sinh hoạt chính trị được tổ chức hàng năm, trước thềm năm học mới nhằm bổ sung cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên đang công tác trong ngành giáo dục trên địa bàn quận những nội dung cơ bản về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế; các vấn đề tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục; các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của ngành giáo dục và đào tạo.

Ban Tuyên giáo Quận ủy

tin tức sự kiện