phường bùi thị xuân

Phân công nhiệm vụ công chức, nhân viên hợp đồng UBND phường Bùi Thị Xuân nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 23/08/2017 | 10:15  | View count: 2841

Phân công nhiệm vụ công chức, nhân viên hợp đồng UBND phường Bùi Thị Xuân nhiệm kỳ 2016-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG BÙI THỊ XUÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Phường Bùi Thị Xuân, ngày 22 tháng 7 năm 2016

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÔNG CHỨC, NHÂN VIÊN HỢP ĐỒNG CƠ QUAN UBND PHƯỜNG BÙI THỊ XUÂN NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

Thực hiện Quyết định số 96/2016/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND phường Bùi Thị Xuân v/v ban hành Quy chế làm việc của UBND phường Bùi Thị Xuân nhiệm kì 2016 - 2021;

UBND phường Bùi Thị Xuân phân công nhiệm vụ công chức, nhân viên hợp đồng UBND phường Bùi Thị Xuân như sau:

I. Phân công công chức chuyên môn:

1. Bà Nguyễn Thu Minh – Công chức Kế toán                     

- Thực hiện theo Điều 8, 9 Luật cán bộ công chức, xây dựng dự toán thu, chi ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, giúp UBND trong việc tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, quyết toán ngân sách, kiểm tra hoạt động tài chính khác.

- Thực hiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tài sản công tại phường theo qui định.

- Tham mưu cho UBND trong khai thác nguồn thu, thực hiện các hoạt đồng tài chính ngân sách đúng qui đinh của pháp luật.

- Kiểm tra các hoạt động tài chính, ngân sách theo đúng qui định, tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên.

- Thực hiện chi tiền theo lệnh chuẩn chi; thực hiện theo qui định về quản lý quỹ tiền mặt và giao dịch đối với Kho bạc Nhà nước về xuất nhập quỹ.

- Báo cáo tài chính, ngân sách đúng qui định.

- Có trách nhiệm hướng dẫn các bộ phận, ban, ngành, đoàn thể thanh quyết toán đảm bảo đúng qui định của tài chính.

- Theo dõi tổ dân phố số 1A, 1B.

2. Ông Nguyễn Trung Nghĩa – Công chức Kế toán

- Thực hiện theo Điều 8, 9 Luật cán bộ công chức. Làm chế độ bảo hiểm xã hội cho cán bộ công chức cơ quan UBND phường.

- Mua, cấp phát, thanh toán các loại ấn chỉ, biên lai thu phí, lệ phí theo đúng qui định của ngành. Mọi hoạt động thu, chi phải dùng ấn chỉ do cơ quan tài chính phát hành, phiếu chi phải được chủ tài khoản kí duyệt.

- Thực hiện sự phân công của Chủ tịch UBND trong các lĩnh vực khác khi có yêu cầu.

3. Bà Nguyễn Minh Trang – Công chức Văn phòng tiếp dân

- Thực hiện theo Điều 8, 9 Luật Cán bộ công chức, phụ trách tiếp nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Giúp Chủ tịch UBND về công tác Thanh tra, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, phối hợp với cán bộ chuyên môn giải quyết. Đề xuất xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của UBND phường.

- Giúp UBND phường dự thảo văn bản giải quyết trả lời theo qui định của Luật khiếu nại tố cáo.

- Quản lý quỹ cơ quan, thu các quỹ vận động do nhân dân đóng góp,

- Theo dõi tổ dân phố số 9A, 9B.

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Công chức Văn phòng thống kê

- Thực hiện theo Điều 8, 9 Luật cán bộ công chức, biểu báo cáo thống kê; theo dõi biến động số lượng, chất lượng cán bộ, công chức.

- Phụ trách tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thông thường, văn hóa - xã hội, các sổ sách văn phòng thực hiện cơ chế "Một cửa", cơ chế "Một cửa liên thông", quản lý sử dụng cổng giao tiếp điện tử với UBND quận và thành phố. Báo cáo tháng, quý, năm về thủ tục hành chính; báo cáo hàng tháng với Đảng ủy. Quản lý các con dấu.

- Giúp UBND phường xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc và theo dõi thực hiện chương trình, lịch làm việc đó; tổng hợp báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, tham mưu giúp UBND phường trong việc chỉ đạo thực hiện.

- Giúp UBND phường dự thảo văn bản trình cấp có thẩm quyền; làm báo cáo gửi lên cấp trên.

- Đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ cho các kì họp của Hội đồng nhân dân, cho công việc của Ủy ban nhân dân.

+ Giúp UBND phường về công tác thi đua khen thưởng.

+ Giúp HĐND và UBND thực hiện nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu HĐND và UBND theo qui định của pháp luật và công tác được giao.

- Theo dõi tổ dân phố số 7A, 7B.

5. Ông Nguyễn Quang Hưng – Công chức Tư pháp

- Thực hiện theo Điều 8, 9 Luật cán bộ công chức, giúp UBND phường soạn thảo, ban hành các văn bản quản lý theo qui định của pháp luật; giúp UBND phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự án luật, pháp lệnh theo kế hoạch của UBND phường và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên; phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân trên địa bàn phường.

- Giúp UBND phường chỉ đạo cộng đồng dân cư tự quản xây dựng hương ước, quy ước, kiểm tra thực hiện hương ước, quy ước; thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách theo qui định của pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật; phối hợp hướng dẫn hoạt động đối với tổ hòa giải. Phối hợp tổ trưởng dân phố sơ kết, tổng kết công tác hòa giải, báo cáo với UBND phường và Phòng Tư pháp quận.

- Thực hiện việc chứng thực theo thẩm quyền đối với các công việc thuộc nhiệm vụ được pháp luật qui định.

- Giúp UBND phường trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan quyết định việc giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

- Chấp hành qui chế làm việc của cơ quan, các chế độ quản lý hồ sơ tài liệu, chế độ báo cáo công tác theo qui định.

- Thực hiện sự phân công của Chủ tịch UBND trong các lĩnh vực khác khi có yêu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ Tư pháp khác theo qui định của pháp luật.

6. Bà Phạm Ánh Nguyệt – Công chức Tư pháp Hộ tịch

- Thực hiện theo Điều 8, 9 Luật cán bộ công chức, thực hiện việc đăng kí và quản lý hộ tịch theo các nhiệm vụ cụ thể được phân cấp quản lý và đúng thẩm quyền được giao.

- Giúp UBND phường thực hiện một số công việc về hộ tịch theo qui định của pháp luật.

- Quản lý lý lịch tư pháp, thống kê tư pháp trên địa bàn phường.

- Giúp UBND phường về công tác thi hành án theo nhiệm vụ cụ thể được phân cấp.

- Chấp hành qui chế làm việc của cơ quan, các chế độ quản lý hồ sơ tài liệu, chế độ báo cáo công tác theo qui định.

- Thực hiện sự phân công của Chủ tịch UBND trong các lĩnh vực khác khi có yêu cầu.

- Theo dõi tổ dân phố số 5A, 5B.

7. Bà Hồ Nữ Thục Trinh – Công chức LĐTB&XH

- Thực hiện theo Điều 8, 9 Luật cán bộ công chức, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chi trả trợ cấp cho người hưởng chính sách lao động, thương binh và xã hội.

- Phối hợp với các đoàn thể trong việc chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách; việc nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng xã hội ở cộng đồng.

- Theo dõi thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo.

- Thống kê dân số, lao động, tình hình việc làm, ngành nghề trên địa bàn; nắm số lượng và tình hình các đối tượng chính sách lao động - thương binh và xã hội.

- Giúp UBND phường thực hiện sơ kết, tổng kết báo cáo công tác lao động - thương binh và xã hội.

- Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người xin học nghề, tìm việc làm, người được hưởng chính sách ưu đãi, chính sách xã hội trình UBND phường giải quyết theo thẩm quyền.

- Hướng dẫn và nhận hồ sơ làm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Quản lý theo dõi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Xây dựng kế hoạch tổng kết các hoạt động trong dịp hè.

8. Ông Nguyễn Đình Tuấn Anh – Công chức Địa chính xây dựng

- Thực hiện theo Điều 8, 9 Luật Cán bộ công chức, lập sổ địa chính đối với chủ sử dụng đất hợp pháp, lập sổ mục kê toàn bộ đất của phường.

- Giúp UBND phường hướng dẫn thủ tục, thẩm tra để xác nhận việc tổ chức, hộ gia đình đăng kí đất ban đầu, thực hiện quyền công dân liên quan tới đất trên địa bàn phường theo qui định của pháp luật. Sau khi hoàn tất thủ tục thì có trách nhiệm chỉnh lý sự biến động đất đai trên sổ và bản đồ địa chính đã được phê duyệt.

- Thu thập tài liệu về số lượng đất đai; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; kiểm tra việc thực hiện qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đất đai theo thời gian và mẫu qui định.

- Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới hành chính, bản đồ chuyên ngành, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số theo dõi biến động đất đai, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở UBND phường, các mốc địa giới...

- Tham mưu cho UBND phường quản lý công tác xây dựng, giám sát về kỹ thuật trong việc xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương.

- Tuyên truyền, giải thích, phối hợp với cán bộ chuyên môn, đoàn thể hòa giải tranh chấp về đất đai, thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để kiến nghị UBND phường xử lý theo qui định.

- Phối hợp cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng.

- Tham gia tuyên truyền, phố biến chính sách pháp luật đất đai.

- Thụ lý hồ sơ đề xuất cấp GCN phân loại trình UBND quận cấp GCN quyền sử dụng đất.

9. Bà Trần Thị Bích Vân – Công chức Môi trường

- Thực hiện theo Điều 8,9 Luật cán bộ công chức, thực hiện các nhiệm vụ theo qui chế này về tài nguyên môi trường.

- Giúp UBND phường trong việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, phối hợp với y tế kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm

- Tham mưu đề xuất quản lý công trình công cộng trên địa bàn; quản lý đường, ngõ, ngách, hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng; đề xuất đầu tư cải tạo ngõ ngách, các công trình đã nâng cấp. Phối hợp với Công an phường duy trì thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường.

10. Bà Triệu Thị Mai Ngọc – Hợp đồng Văn hóa thông tin

- Thực hiện tốt nội quy quy chế cơ quan, hợp đồng lao động đã ký.

- Giúp UBND phường trong việc thông tin tuyên truyền giáo dục về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - chính trị ở địa phương và đấu tranh chống âm mưu tuyên truyền phá hoại của địch; báo cáo thông tin về dư luận quần chúng về tình hình văn hóa ở địa phương lên Chủ tịch UBND phường.

- Giúp UBND trong việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ, lễ hội truyền thống, bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh ở địa phương, điểm vui chơi giải trí và xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, ngăn chặn việc truyền bá tư tưởng phản động, đồi trụy dưới hình thức văn hóa, nghệ thuật và các tệ nạn xã hội khác ở địa phương.

- Giúp Ban chỉ đạo cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tổng hợp báo cáo.

- Giúp UBND trong việc tổ chức vận động để xã hội hóa các nguồn lực nhằm xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, bảo vệ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các điểm vui chơi giải trí ở địa phương.

- Hướng dẫn, kiểm tra đối với tổ chức và công dân chấp hành pháp luật trong hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao. Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, quản lý, hướng dẫn tổ chức lễ hội.

- Lập chương trình, kế hoạch công tác văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao, công tác lao động - thương binh và xã hội trình UBND phường và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch được phê duyệt.

- Giúp UBND phường thực hiện sơ kết, tổng kết báo cáo công tác văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao.

11.Ông Nguyễn Mạnh Quân – Hợp đồng Văn phòng – Thống kê

- Thực hiện tốt nội quy quy chế cơ quan, hợp đồng lao động đã ký.

- Quản lý mạng các hệ thống máy tính của phường, đảm bảo hoạt động tốt; làm công việc văn thư lưu trữ quản lý cơ sở vật chất phòng máy, đảm bảo sự bí mật đối với các văn bản, tài liệu khi chưa phát hành. Quản lý tốt công văn đi, đến đảm bảo sự bí mật về những thông tin, kiến nghị phản ánh do văn phòng gửi các văn bản. Hàng ngày báo cáo Chủ tịch các văn bản đến, đi vào sổ theo dõi, mở sổ ký nhận văn bản.

- Theo dõi tổ dân phố số 4A, 4B.

12. Ông Trương Ngọc Minh – Phó chỉ huy trưởng quân sự phường

- Thực hiện tốt nội quy quy chế cơ quan, hợp đồng lao động đã ký.

- Phối hợp Quận đội huấn luyện quân dự bị theo qui định; Tổ chức thực hiện đăng kí, quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị và dân quân theo qui định của pháp luật; thực hiện công tác động viên, gọi thanh niên nhập ngũ.

- Chỉ đạo dân quân phối hợp với Công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.

- Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu; quản lý công trình quốc phòng theo phân cấp; thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự.

- Thực hiện sự phân công của Chủ tịch UBND phường và hỗ trợ chỉ huy trưởng quân sự phường trong công tác chuyên môn.

- Theo dõi tổ dân phố số 3A, 3B.

13.Ông Phạm Thành Trung – Hợp đồng Chỉ huy phó Quân sự

- Thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phối hợp với Quận đội tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân theo quy định; chỉ đạo lực lượng dân quân thường xuyên tham gia bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự sẵn sàng chiến đấu, tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ cứu nạn; duy trì chế độ báo cáo tham mưu giúp việc.

- Thực hiện sự phân công của Chủ tịch UBND phường trong các công việc khác và hỗ trợ chỉ huy trưởng quân sự phường trong công tác chuyên môn.

- Theo dõi tổ dân phố số 6.

14.Ông Ngô Duy Sơn – Hợp đồng Quản lý thị trường

- Thực hiện tốt nội quy quy chế cơ quan, hợp đồng lao động đã ký.

- Có trách nhiệm phối hợp với cán bộ thuế quận thực hiện tốt công tác thu thuế thương mại dịch vụ ngoài quốc doanh, thuế môn bài trên địa bàn phường.

- Giúp UBND phường quản lý thị trường, theo dõi quản lý sản xuất, kinh doanh các hộ, cá nhân, các tổ chức trên địa bàn phường. Phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra chống buôn lậu, trốn thuế, sản xuất và lưu hành hàng cấm, hàng giả ở địa phương.    

- Tham gia đoàn kiểm tra các lĩnh vực khác khi có sự phân công.

15.Bà Nguyễn Hồng Ngân – Hợp đồng Đô thị

- Thực hiện theo đúng nội dung hợp đồng đã ký, chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan. Tham mưu, đề xuất các công trình công cộng trên địa bàn; giúp UBND phường quản lý đường, ngõ, ngách, hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng; đề xuất đầu tư, cải tạo ngõ ngách, các dự án phường làm chủ đầu tư. Phối hợp với Công an phường và các bộ phân chuyên môn duy trì thực hiện quản lý trật tự đô thị, vỉa hè trên địa bàn.

- Thực hiện sự phân công của Chủ tịch UBND phường trong các công việc khác

16.Ông Trần Quốc Khánh – Hợp đồng Đô thị

- Thực hiện theo đúng nội dung hợp đồng đã ký, chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan. Tham mưu, đề xuất các công trình công cộng trên địa bàn; giúp UBND phường quản lý đường, ngõ, ngách, hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng; đề xuất đầu tư, cải tạo ngõ ngách, các dự án phường làm chủ đầu tư. Phối hợp với Công an phường và các bộ phân chuyên môn duy trì thực hiện quản lý trật tự đô thị, vỉa hè trên địa bàn.

- Thực hiện sự phân công của Chủ tịch UBND phường trong các công việc khác

- Theo dõi tổ dân phố số 8A,8B.

17. Bà  La Thị Lý – Hợp đồng Trưởng đài truyền thanh

- Thực hiện tốt nội quy quy chế cơ quan, hợp đồng lao động đã ký.

- Tham mưu cho UBND phường trong việc củng cố, nâng cấp, phát triển hệ thống truyền thanh nhằm nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh của Đài; quản lý toàn bộ trang thiết bị kỹ thuật, tài sản, hồ sơ, sổ sách, lưu trữ tin bài, các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền thanh.

- Thu và trực tiếp nộp bảo hiểm y tế tự nguyện, làm thẻ khám chữa bệnh tự nguyện cho nhân dân.

- Theo dõi tổ dân phố số 2A, 2B.

18.Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Hợp đồng đài truyền thanh

- Thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký.

- Quản lý đài truyền thanh các trang thiết bị phục vụ cho công tác phát thanh, hàng ngày cập nhật tin bài phát thanh trên hệ thống truyền thanh  nhằm thông tin, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; phản ánh các hoạt động tại cơ sở; phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt

II. Phân công nhân viên hợp đồng:

1. Ông Vũ Ngọc Quang - Bảo vệ

Có trách nhiệm bảo vệ trụ sở cơ quan theo Hợp đồng lao động đã kí. Trông giữ xe đạp, xe máy, giữ gìn trật tự trước trụ sở cơ quan ủy ban phường, đồng thời hướng dẫn khách liên hệ tại bộ phận "Một cửa" của UBND phường khi các tổ chức cá nhân đến liên hệ công tác, phải báo cáo xin ý kiến khi nào được sự đồng ý của lãnh đạo mới được cho lên để liên hệ công tác. Đảm bảo tài sản của cơ quan, không được tự ý cho mượn, cho người ngoài vào cơ quan ngoài giờ làm việc.

2. Bà Trần Thanh Thuỷ - Tạp vụ

- Có nhiệm vụ dọn dẹp, vệ sinh cơ quan HĐND, UBND phường theo đúng hợp đồng lao động đã kí.

Trên đây là phân công công tác của lãnh đạo UBND phường với cán bộ, nhân viên trong cơ quan, quá trình thực hiện nhiệm vụ có thể bổ sung, thay đổi cán bộ phù hợp với công việc được giao.

Đề nghị các đồng chí trong cơ quan đoàn kết, thống nhất phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, kế hoạch được giao, hỗ trợ nhau trong mọi công việc./.

Nơi nhận:

- TT HĐND - UBND quận HBT;

- Phòng Nội vụ quận HBT;

- Đảng ủy - HĐND phường;

- Các bộ phận có liên quan;

- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Huệ