phường cầu dền

Quy chế làm việc của UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẦU DỀN
Ngày đăng 09/01/2013 | 00:00  | View count: 2744

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG CẦU DỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy chế làm việc

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẦU DỀN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 138 /2012/QĐ-UB

ngày 18 tháng 12 năm 2012 của UBND phường Cầu Dền)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc và quan hệ công tác của UBND phường Cầu Dền

2. Chủ tịch, Phó chủ tịch, Uỷ viên UBND Phường, công chức và cán bộ không chuyên trách cấp Phường, tổ trưởng dân phố, các tổ chức và cá nhân có quan hệ làm việc với UBND Phường chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2: Nguyên tắc làm việc của UBND Phường

1. UBND Phường làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân và tinh thần chủ động, sáng tạo của Chủ tịch, Phó chủ tịch, Uỷ viên UBND. Mỗi việc chỉ được giao một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Mỗi thành viên UBND Phường chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực được phân công.

2. Chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước cấp trên, sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự giám sát của HĐND Phường, phối hợp chặt chẽ giữa UBND phường với MTTQ và các đoàn thể nhân dân cùng cấp trong quá trình triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ.

3. Giải quyết các công việc của công dân và tổ chức theo đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả, theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định và chương trình, kế hoạch công tác của UBND Phường.

4. Cán bộ, công chức cấp Phường phải sâu sát cơ sở, lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của nhân dân, có ý thức học tập để nâng cao trình độ, từng bước đưa hoạt động của UBND Phường ngày càng chính quy, hiện đại, vì mục tiêu xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân.

5. Đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc, bảo đảm dân chủ, minh bạch trong mọi hoạt động theo đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phấp luật quy định.

6. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Điều 3: Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của UBND Phường

1. Uỷ ban nhân dân phường giải quyết công việc theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003.

UBND Phường thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề được quy định tại Điều 124 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 và những vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND phường :

- Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân;

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách hằng năm và quỹ dự trữ của địa phương trình Hội đồng nhân dân quyết định;

- Kế hoạch đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm ở địa phương trình Hội đồng nhân dân quyết định;

- Kế hoạch huy động nhân lực, tài chính để giải quyết cỏc vấn đề cấp bách của địa phương trình Hội đồng nhân dân quyết định;

- Các biện pháp thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân về kinh tế - xã hội; thông qua báo cáo của Ủy ban nhân dân trước khi trình Hội đồng nhân dân;

- Đề án thành lập mới, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và việc thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương.

2. Điều hành giải quyết công việc của UBND Phường:

a. UBND Phường họp, thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề quy định tại khoản 1 Điều này tại phiên họp UBND.

b. Đối với các vấn đề cần giải quyết gấp nhưng không tổ chức họp UBND được, theo quyết định của Chủ tịch UBND, Văn phòng UBND Phường gửi toàn bộ hồ sơ của vấn đề cần xử lý đến các thành viên UBND để lấy ý kiến. Nếu quá nửa tổng số thành viên UBND Phường nhất trí thì văn phòng UBND Phường tổng hợp, trình ký Chủ tịch UBND quyết định và báo cáo UBND Phường tại phiên họp gần nhất.

Điều 4:Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chủ tịch UBND

1. Chủ tịch UBND Phường là người đứng đầu UBND, lãnh đạo và điều hành mọi công việc của UBND, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều 126 và Điều 127 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, đồng thời cùng UBND Phường chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND trước Đảng uỷ, HĐND Phường và UBND Quận.

2. Chủ tịch quyết định điều chỉnh phân công công việc giữa các Phó chủ tịch, uỷ viên Uỷ ban nhân dân phường khi cần thiết.

3. Chủ tịch UBND Phường triệu tập, chủ trì các phiên họp và các hội nghị khác của UBND, khi vắng mặt thì uỷ quyền Phó chủ tịch chủ trì thay, bảo đảm việc chấp hành pháp luật, các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Đảng uỷ và HĐND Phường.

4. Căn cứ vào các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND Phường và tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng chương trình công tác năm, quý, tháng của UBND Phường.

5. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra các thành viên UBND Phường và các cán bộ, công chức khác thuộc UBND Phường, tổ trưởng dân phố trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

6. Quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công việc, những vấn đề đột xuất, phức tạp trên địa bàn, những vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền của Phó chủ tịch và uỷ viên UBND Phường.

7. Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền UBND Phường và thẩm quyền Chủ tịch UBND theo quy định của pháp luật.

8. Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội của Phường, hoạt động của UBND với Đảng uỷ, HĐND Phường và UBND Quận.

9. Thay mặt UBND phường trao đổi công tác với Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HDND, Chủ tịch MTTQ và người đứng đầu các đoàn thể nhân dân cấp Phường để thực hiện các nhiệm vụ công tác, nghiên cứu, tiếp thu về các đề xuất của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác của UBND, tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

10. Tổ chức việc tiếp dân, xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó chủ tịch UBND Phường:

1. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực và địa bàn công tác do Chủ tịch phân công, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công trên địa bàn. Phó chủ tịch được sử dụng quyền hạn của chủ tịch khi giải quyết các vấn đề được giao.

2. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch, trước UBND và HĐND Phường về lĩnh vực được giao, về những quyết định chỉ đạo, điều hành của mình, cùng Chủ tịch và các thành viên khác của UBND chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của UBND trước Đảng uỷ, HĐND Phường và UBND Quận. Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì Phó chủ tịch phải báo cáo Chủ tịch quyết định.

3. Khi giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến phạm vi và trách nhiệm giải quyết công việc của thành viên khác của UBND thì chủ động trao đổi, phối hợp với thành viên đó để thống nhất cách giải quyết, nếu vẫn còn ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch quyết định.

4. Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức và tổ dân phố thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực được giao.

5. Chấp hành và thực hiện những công việc khác do Chủ tịch giao.

Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của uỷ viên UBND Phường:

1. Các Uỷ viên UBND Phường chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công trước Chủ tịch UBND Phường; cùng Chủ tịch và Phó chủ tịch chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động UBND trước HĐND Phường và UBND Quận, nắm tình hình, báo cáo kịp thời với Chủ tịch UBND Phường về lĩnh vực công tác của mình và các công việc khác có liên quan.

2. Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công việc thuộc lĩnh vực được phân công trên địa bàn, chủ động đề ra các biện pháp để hoàn thành tốt công việc đó.

3. Phối hợp công tác với các thành viên khác của UBND, các cán bộ, công chức có liên quan và giữ mối liên hệ chặt chẽ với cơ quan chuyên môn của UBND Quận để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND.

Điều 7: Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của công chức cấp Phường

Ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, công chức cấp Phường còn có trách nhiệm:

1. Giúp UBND và Chủ tịch UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở cấp Phường, bảo đảm sự thống nhất quản lý theo lĩnh vực chuyên môn, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Phường và cơ quan chuyên môn cấp Quận về lĩnh vực được phân công.

2. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động giải quyết công việc được giao, sâu sát cơ sở, tận tuỵ phục vụ nhân dân, không gây khó khăn, phiền hà cho dân. Nếu vấn đề giải quyết vượt quá thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch phụ trách để xin ý kiến.

3. Tuân thủ Quy chế làm việc của UBND Phường, chấp hành sự phân công công tác của Chủ tịch UBND, giải quyết kịp thời công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không để tồn đọng, ùn tắc, chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật và nội quy cơ quan.

4. Không chuyển công việc thuộc phạm vi trách nhiệm cá nhân lên Chủ tịch, Phó chủ tịch hoặc tự ý chuyển cho cán bộ, công chức khác; không tự ý giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của cán bộ, công chức khác; trong trường hợp nội dung công việc có liên quan đến cán bộ, công chức khác thì phải chủ động phối hợp và kịp thời báo cáo Chủ tịch, Phó chủ tịch xử lý.

5. Chịu trách nhiệm bảo quản, gìn giữ hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác chuyên môn, tổ chức sắp xếp, lưu trữ tài liệu có hệ thống phục vụ cho công tác lâu dài của UBND Phường, thực hiện chế độ báo cáo bảo đảm kịp thời, chính xác tình hình về lĩnh vực công việc mình phụ trách theo quy định của Chủ tịch UBND Phường.

Điều 8: Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của cán bộ không chuyên trách cấp Phường và tổ trưởng dân phố

1. Cán bộ không chuyên trách cấp Phường chịu trách nhiệm trước UBND và Chủ tịch UBND Phường về nhiệm vụ chuyên môn được Chủ tịch phân công, thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 5 Quy chế này.

2. Tổ trưởng dân phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Phường về mọi mặt hoạt động của tổ dân phố; tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ công tác trên địa bàn, thường xuyên báo cáo tình hình công việc với Chủ tịch, Phó chủ tịch phụ trách, đề xuất giải quyết kịp thời những kiến nghị của công dân, tổ chức và các tổ dân phố.

Chương III

QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA UBND PHƯỜNG

Điều 8: Quan hệ với UBND Quận và cơ quan chuyên môn cấp Quận

1. UBND Phường và Chủ tịch UBND Phường chịu sự chỉ đạo của UBND Quận, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước UBND Quận.

Trong chỉ đạo điều hành, khi gặp những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc chưa được pháp luật quy định, UBND Phường phải báo cáo kịp thời để xin ý kiến chỉ đạo của UBND Quận; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình với UBND Quận và cơ quan chuyên môn cấp Quận theo quy định hiện hành về chế độ thông tin báo cáo.

2. UBND Phường chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp Quận trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên địa bàn Phường, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp Quận trong đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp Phường, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp Phường.

UBND Phường bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu theo dõi các lĩnh vực công tác theo hướng dẫn nghiệp vụ của cấp trên, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cơ quan chuyên môn cấp Quận, tuân thủ sự chỉ đạo thống nhất của cơ quan chuyên môn cấp trên.

Điều 9: Quan hệ với Đảng uỷ, HĐND, MTTQ và các đoàn thể nhân dân cấp Phường

1. Quan hệ với Đảng uỷ Phường:

a. UBND Phường chịu sự lãnh đạo của Đảng uỷ Phường trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên.

b. UBND Phường chủ động đề xuất với Đảng uỷ phương hướng, nhiệm vụ cụ thể về phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và những vấn đề quan trọng khác ở địa phương, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để giới thiệu với Đảng uỷ những cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực đảm nhiệm các chức vụ công tác chính quyền.

2. Quan hệ với HĐND Phường:

a. UBND phường chịu sự giám sát của HĐND Phường, chiu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND, báo cáo trước HĐND phường, phối hợp với Thường trực HĐND chuẩn bị nội dung các kỳ họp của HĐND Phường, xây dựng các đề án trình HĐND Phường xem xét, quyết định, cung cấp thông tin về hoạt động của UBND Phường, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các đại biểu HĐND Phường.

b. Các thành viên UBND Phường có trách nhiệm trả lời các chất vấn của đại biểu HĐND, khi được yêu cầu, phải báo cáo giải trình về những vấn đề có liên quan đến công việc do mình phụ trách.

c. Chủ tịch UBND phường thường xuyên, trao đổi, làm việc với Thường trực HĐND Phường để nắm tình hình, thu thập ý kiến của cử tri, cùng Thường trực HĐND Phường giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

3. Quan hệ với MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân cấp Phường:

UBND Phường phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể nhân dân cấp Phường trong thực hiện các nhiệm vụ công tác, chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích của nhân dân, tạo điều kiện cho các tổ chức này hoạt động có hiệu quả, định kỳ 6 tháng một lần hoặc khi thấy cần thiết thông báo về tình hình phát triển kinh tế – xã hội địa phương và các hoạt động của UBND cho các tổ chức này biết để phối hợp, vận động, tổ chức các tầng lớp nhân dân chấp hành đúng đường lối chính sách, pháp luật và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước.

Điều 10: Quan hệ giữa UBND Phường và tổ trưởng dân phố

1. Chủ tịch UBND Phường phân công các thành viên UBND phụ trách, chỉ đạo, nắm tình hình tổ dân phố. Hàng tháng, các thành viên UBND, các cán bộ, công chức UBND phụ trách khu dân cư làm việc với tổ trưởng dân phố thuộc địa bàn được phân công phụ trách hoặc trực tiếp làm việc với tổ dân phố để nghe phản ánh tình hình, kiến nghị và giải quyết các khiếu nại của nhân dân theo quy định của pháp luật.

2. Tổ trưởng dân phố phải thường xuyên liên hệ với HĐND, UBND Phường để tổ chức quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo điều hành của cơ quan nhà nước cấp trên và của HĐND, UBND Phường để triển khai thực hiện, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tổ trưởng dân phố kịp thời báo cáo cán bộ UBND phường phụ trách khu dân cư và Chủ tịch UBND Phường tình hình mọi mặt của tổ dân phố, đề xuất biện pháp giải quyết khi cần thiết, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Chương IV

CHẾ ĐỘ HỘI HỌP, GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 11: Chế độ hội họp, làm việc của UBND Phường

1. Phiên họp UBND Phường:

a. UBND Phường mỗi tháng họp ít nhất 1 lần, ngày họp cụ thể do Chủ tịch quyết định.

Thành phần dự phiên họp gồm có: Chủ tịch, Phó chủ tịch và các uỷ viên UBND Phường. Chủ tịch UBND Phường mời Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND cùng tham dự. Chủ tịch MTTQ, Trưởng các ban ngành, đoàn thể, cán bộ không chuyên trách, công chức cấp phường, tổ trưởng dân phố được mời tham dự khi bàn về các công việc có liên quan. Đại biểu mời tham dự được phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết.

b. Nội dung phiên họp

Nội dung phiên họ của UBND Phường gồm những vấn đề được quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy chế này.

c. Trình tự phiên họp

- Chủ tịch UBND chủ toạ phiên họp. Khi chủ tịch vắng mặt, uỷ quyền Phó chủ tịch chủ toạ phiên họp.

- Văn phòng UBND báo cáo số thành viên UBND có mặt, vắng mặt, đại biểu được mời dự và chương trình phiên họp.

- Chủ đề án báo cáo tóm tắt đề án, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề cần thảo luận và xin ý kiến tại phiên họp.

- Các đại biểu dự họp phát biểu ý kiến

- Chủ toạ phiên họp kết luận từng đề án và lấy biểu quyết. Đề án được thông qua nếu được quá nửa tổng số thành viên UBND biểu quyết tán thành.

Trường hợp vấn đề thảo luận chưa được thông qua thì Chủ toạ yêu cầu chuẩn bị thêm để trình lại vào phiên họp khác.

- Chủ toạ phát biểu ý kiến kết luận phiên họp.

2. Giao ban của Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND Phường:

a. Hàng tuần, Chủ tịch và phó chủ tịch họp giao ban một lần theo quyết định của Chủ tịch để kiểm điểm tình hình, thống nhất chỉ đạo các công tác, xử lý các vấn đề mới nảy sinh, những vấn đề cần báo cáo xin ý kiến của UBND, HĐND Phường, UBND Quận, chuẩn bị nội dung các phiên họp UBND, các hội nghị, cuộc họp khác do UBND Phường chủ trì triển khai. Thường trực HĐND, Chủ tịch MTTQ và người đứng đầu các đoàn thể nhân dân cấp Phường và cán bộ, công chức Phường được mời tham dự khi bàn về các vấn đề có liên quan.

b. Trình tự giao ban

- Văn phòng UBND Phường báo cáo những công việc chính quyền đã giải quyết tuần trước, những khó khăn vướng mắc, tồn tại và các công việc cần xử lý, chương trình công tác tuần.

- Chủ tịch, Phó chủ tịch thảo luận, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền và xử lý các nội dung công tác.

3. Khi cần thiết, Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND Phường triệu tập các tổ trưởng dân phố, một số cán bộ, công chức họp để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề theo yêu cầu nhiệm vụ.

4. Sáu tháng một lần hoặc khi thấy cần thiết, UBND Phường họp liên tịch với Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND, Chủ tịch MTTQ và người đứng đầu các đoàn thể nhân dân cấp Phường, cán bộ không chuyên trách và công chức cấp Phường, tổ trưởng dân phố để thông báo tình hình kinh tế – xã hội, kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND và triển khai nhiệm vụ công tác sắp tới.

5. Các hội nghị chuyên đề, sơ kết, tổng kết công tác 6 tháng, cả năm của UBND Phường về các nhiệm vụ công tác cụ thể được tổ chức theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước cấp trên.

6. Làm việc với UBND Quận và cơ quan chuyên môn cấp Quận tại phường

a. Theo chương trình đã được UBND Quận thông báo, Chủ tịch UBND Phường chỉ đạo phó chủ tịch, uỷ viên UBND, các cán bộ, công chức có liên quan cùng văn phòng UBND phường chuẩn bị nội dung, tài liệu làm việc với UBND Quận và cơ quan chuyên môn cấp Quận.

b. Căn cứ nội dung công tác cụ thể, Chủ tịch UBND Phường có thể uỷ quyền cho Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung và trực tiếp làm việc với cơ quan chuyên môn cấp Quận, báo cáo kết quả và xin ý kiến Chủ tịch về những công việc cần triển khai.

7. Các cán bộ, công chức cấp Phường phải tham dự đầy đủ và đúng thành phần quy định các cuộc họp, tập huấn do cấp trên triệu tập, sau khi dự họp, tập huấn xong phải báo cáo kết quả cuộc họp và kế hoạch công việc cần triển khai với Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch phụ trách.

8. Việc tổ chức các cuộc họp và tiếp khách của UBND phường phải quán triệt tinh thần thiết thực, tiết kiệm, chống lãng phí.

9. Trách nhiệm của văn phòng UBND Phường trong phục vụ các cuộc họp và tiếp khách của UBND Phường

a. Chủ động đề xuất, bố trí lịch họp, làm việc, cùng với các cán bộ, công chức có liên quan đến nội dung cuộc họp, tiếp khách chuẩn bị các điều kiện phục vụ;

b. Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND, phối hợp với cán bộ, công chức liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp, làm việc, gửi giấy mời và tài liệu đến các đại biểu, ghi biên bản các cuộc họp.

Điều 12: Giải quyết các công việc của UBND Phường

1. Chủ tịch UBND Phường chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức theo cơ chế “một cửa” từ tiếp nhận yêu cầu, hồ sơ đến trả kết quả thông qua một đầu mối là “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” tại UBND, ban hành quy trình về tiếp nhận hồ sơ, xử lý, trình ký, trả kết quả cho công dân theo quy định hiện hành.

2. Công khai, niêm yết tại trụ sở UBND các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của HĐND, UBND Phường, các thủ tục hành chính, phí, lệ phí, thời gian giải quyết công việc của công dân, tổ chức, bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho các tổ chức và công dân, xử lý kịp thời mọi biểu hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân của cán bộ, công chức cấp Phường.

3. UBND Phường có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận có liên quan của UBND hoặc với UBND Quận để giải quyết công việc của công dân và tổ chức, không để người có nhu cầu liên hệ công việc phải đi lại nhiều lần.

4. Bố trí đủ cán bộ, công chức có năng lực và phẩm chất tốt, có khả năng giao tiếp với công dân và tổ chức làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trong khả năng cho phép, cần bố trí phòng làm việc thích hợp, tiện nghi, đủ điều kiện phục vụ nhân dân.

Điều 13: Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

1. Hàng tuần, Chủ tịch UBND Phường tổ chức ít nhất một buổi để tiếp dân, lịch tiếp dân phải được công bố công khai để nhân dân biết. Chủ tịch và các thành viên khác của UBND phải luôn có ý thức lắng nghe ý kiến phản ánh, giải quyết kịp thời hoặc hướng dẫn công dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

UBND Phường phối hợp với các đoàn thể có liên quan, chỉ đạo cán bộ, công chức tổ chức làm việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo thẩm quyền, không đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên. Những thủ tục hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân phải được giải quyết nhanh chóng theo quy định của pháp luật. Đối với những vụ việc vượt quá thẩm quyền, phải hướng dẫn chu đáo, tỉ mỉ để công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận giải quyết.

Tổ trưởng dân phố có trách nhiệm nắm vững tình hình an ninh trật tự, những thắc mắc, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, chủ động giải quyết hoặc đề xuất với UBND Phường kịp thời giải quyết, không để tồn đọng kéo dài.

2. Cán bộ, công chức phụ trách từng lĩnh vực công tác của UBND phường chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, chuyển kịp thời đến bộ phận, cơ quan có trách nhiệm giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Điều 13: Phối hợp giữa UBND với Thanh tra nhân dân cấp Phường.

UBND Phường có trách nhiệm:

1. Thông báo kịp thời cho Ban thanh tra nhân dân những chính sách, pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ của HĐND, UBND Phường, các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội hàng năm của địa phương.

2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết cho Ban Thanh tra nhân dân.

3. Xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân, xử lý nghiêm minh người có hành vi cản trở hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân hoặc người có hành vi trả thù, trù dập thành viên Ban thanh tra nhân dân.

4. Thông báo cho Ban Thanh tra nhân dân kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, hỗ trợ kinh phí, phương tiện để Ban Thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả theo quy định của pháp luật.

Điều 14: Thông tin tuyên truyền và báo cáo

1. UBND Phường chịu trách nhiệm tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các văn bản của HĐND, UBND Phường cho nhân dân bằng những hình thức thích hợp, khai thác có hiệu quả hệ thống truyền thanh, nhà văn hoá, tủ sách pháp luật để tuyên truyền, phổ biến, giải thích đường lối, chính sách, pháp luật.

Khi có vấn đề đột xuất, phức tạp nảy sinh, UBND Phường phải báo cáo tình hình kịp thời với UBND Quận bằng phương tiện thông tin nhanh nhất.

2. Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất, các thành viên UBND, cán bộ, công chức cấp Phường, tổ trưởng dân phố có trách nhiệm tổng hợp tình hình về lĩnh vực và địa bàn mình phụ trách, báo cáo Chủ tịch UBND Phường để báo cáo UBND Quận và cơ quan chuyên môn cấp Quận theo quy định.

3. Văn phòng UBND Phường giúp UBND, Chủ tịch UBND tổng hợp báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành của UBND theo định kỳ 6 tháng và cả năm, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ theo quy định.

Báo cáo được gửi HĐND Phường và UBND Quận, đồng gửi các thành viên UBND, Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND, MTTQ và các đoàn thể nhân dân cấp Phường.

Chương V

QUẢN LÝ VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN CỦA UBND PHƯỜNG

Điều 16: Quản lý văn bản

1. Tất cả các loại văn bản đến, văn bản đi đều phải qua văn phòng UBND Phường. Văn phòng UBND Phường chịu trách nhiệm đăng ký các văn bản đến vào sổ công văn và chuyển đến các địa chỉ, người có trách nhiệm giải quyết. Các văn bản đóng dấu hoả tốc, khẩn, phải chuyển ngay khi nhận được.

2. Đối với những văn bản phát hành của UBND và Chủ tịch UBND Phường, Văn phòng UBND Phường phải ghi đầy đủ ký hiệu, số văn bản, ngày tháng năm đóng dấu và gửi theo đúng địa chỉ, đồng thời lưu giữ hồ sơ và bản gốc.

3. Các vấn đề về chủ trương, chính sách đã được quyết định trong phiên họp của UBND Phường đều phải được cụ thể hoá bằng các quyết định, chỉ thị của UBND. Văn phòng UBND Phường hoặc cán bộ, công chức theo dõi lĩnh vực có trách nhiệm dự thảo, trình Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND ký ban hành chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày phiên họp kết thúc.

Điều 17: Soạn thảo và thông qua văn bản của UBND Phường

Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành quyết định, chỉ thị của UBND Phường thực hiện theo quy định tại Điều 45, 46 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004.

1. Chủ tịch UBND Phường phân công và chỉ đạo việc soạn thảo văn bản. Cán bộ, công chức theo dõi lĩnh vực nào thì chủ trì soạn thảo văn bản thuộc lĩnh vực đó, chịu trách nhiệm về nội dung, thể thức văn bản theo quy định, phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung dự thảo để hoàn chỉnh văn bản trình Chủ tịch UBND hoặc Phó chủ tịch phụ trách xem xét, quyết định.

2. Đối với các quyết định, chỉ thị của UBND, căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo, Chủ tịch UBND Phường tổ chức việc lấy ý kiến của các cơ quan chức năng, các tổ chức, đoàn thể có liên quan và của nhân dân tại các khu dân cư để chính lý dự thảo.

Tổ chức, cá nhân được phân công soạn thảo phải gửi tờ trình, dự thảo quyết định, chỉ thị, bản tổng hợp ý kiến góp ý và các tài liệu có liên quan đến các thành viên UBND chậm nhất là 3 ngày trước ngày họp UBND.

3. Chủ tịch UBND thay mặt UBND ký ban hành quyết định, chỉ thị sau khi được UBND quyết định thông qua.

4. Trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp, Chủ tịch UBND chỉ đạo việc soạn thảo, ký ban hành quyết định, chỉ thị theo quy định tại Điều 48 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND.

Điều 18: Thẩm quyền ký văn bản

1. Chủ tịch UBND Phường ký các văn bản trình UBND Quận và HĐND Phường, các quyết định, chỉ thị của UBND Phường, các văn bản thuộc thẩm quyền cá nhân quy định tại Điều 127 Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003.

Khi Chủ tịch vắng mặt, Chủ tịch uỷ quyền cho Phó chủ tịch ký thay, Phó chủ tịch có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch biết về văn bản đã ký thay.

2. Phó chủ tịch ký thay Chủ tịch các văn bản xử lý những vấn đề cụ thể, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được Chủ tịch phân công.

Điều 19: Kiểm tra tình hình thực hiện văn bản

Chủ tịch UBND Phường trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp trên, văn bản của HĐND và UBND Phường, kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, bất hợp lý trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản đó, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi.

Phó chủ tịch, uỷ viên UBND Phường, cán bộ và công chức cấp Phường, tổ trưởng dân phố theo nhiệm vụ được phân công phải thường xuyên sâu sát tổ dân phố, hộ gia đình, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước của mọi công dân trên địa bàn Phường.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20: Quy chế này thay thế quy chế làm việc của UBND phường ngày 19/ 9 /2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 21: Quy chế này được niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND phường. Trong quá trình thực hiện, những điểm chưa phù hợp UBND phường sẽ xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phan Bá Tường