phường cầu dền

Lịch tiếp công dân phường Cầu Dền
Ngày đăng 29/01/2015 | 00:00  | View count: 1234

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG CẦU DỀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

CỦA CÁN BỘ VÀ LÃNH ĐẠO PHƯỜNG CẦU DỀN

+ THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Các ngày: Từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định)

- Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ 00 phút.

- Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

+ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG:

Thứ 3 hàng tuần.

+ UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG:

- Lãnh đạo: Thứ 5 hàng tuần(tầng 2 phũng họp UBND).

- Cán bộ tiếp công dân: Các ngày làm việc trong tuần.

+ ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN:

Phòng tiếp công: Trụ sở làm việc UBND phường Cầu Dền.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phan Bá Tường