phường minh khai

Lịch tiếp công dân phường Minh Khai

Ngày đăng 29/01/2015 | 12:00 AM  | View count: 3341
NGÀY TIẾP DÂN NỘI DUNG TIẾP CÁN BỘ TIẾP ...

Phân công nhiệm vụ UBND phường Minh Khai

Ngày đăng 29/01/2015 | 12:00 AM  | View count: 4928
UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MINH KHAI Số: 118 /QĐ-UBND ...

Quy chế làm việc của UBND Phường Minh Khai

Ngày đăng 02/12/2014 | 12:00 AM  | View count: 1651
UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MINH KHAI CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Giới thiệu chung về phường Minh Khai

Ngày đăng 11/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 2843
Giới thiệu chung về phường Minh Khai