phường ngô thị nhậm

Quy chế làm việc của UBND Phường Ngô Thì Nhậm
Ngày đăng 02/12/2014 | 00:00  | View count: 812

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG NGÔ THÌ NHẬM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ph­­ường Ngô Thì Nhậm, ngày 31 tháng 5 năm 2013

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA UBND PH­ƯỜNG NGÔ THÌ NHẬM NHIỆM KỲ 2011 – 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 01/7/2011 của UBND phường Ngô Thì Nhậm về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND phường Ngô Thì Nhậm nhiệm kỳ 2011-2016; Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBND phường Ngô Thì Nhậm nhiệm kỳ 2011 - 2016)


Ch­ương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối t­ượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc và quan hệ công tác của UBND phường Ngô Thì Nhậm

2. Chủ tịch, Phó chủ tịch, Uỷ viên UBND Phường, công chức và cán bộ không chuyên trách cấp Phường, tổ trưởng dân phố, các tổ chức và cá nhân có quan hệ làm việc với UBND Phường chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của UBND phường

1. UBND phường làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân và tinh thần chủ động, sáng tạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, uỷ viên UBND. Mỗi cán bộ, công chức phường đều phải chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực được phân công và làm những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tịch UBND phường.

2. UBND Phư­ờng chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan Nhà nư­ớc cấp trên; sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự giám sát của HĐND Phư­ờng. Đồng thời phối kết hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của phư­ờng trong quá trình triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ.

3. Giải quyết các công việc của công dân và tổ chức theo đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả, theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định và chương trình, kế hoạch công tác của UBND Phường.

4. Cán bộ, công chức ph­ường phải th­ường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của nhân dân và tổng hợp báo cáo với Chủ tịch UBND ph­ường. Có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, từng bư­ớc đ­ưa hoạt động của UBND phư­ờng ngày càng chính quy, hiện đại vì mục tiêu xây dựng chính quyền ph­ường vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân.

5. Đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc, bảo đảm dân chủ, minh bạch trong mọi hoạt động theo đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

6. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả.

Chư­ơng II

TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Điều 3. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của UBND Phư­ờng

1. UBND phường làm việc theo chế độ thủ trưởng, thực hiện đúng theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan cấp trên và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận tập thể, quyết định theo đa số các vấn đề được quy định tại Điều 124 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 và những vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND phường. Cụ thể:

- Kiểm điểm đánh giá kết quả và quyết định ph­ương hư­ớng nhiệm vụ hàng tháng, quý và cả năm.

- Dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm trình HĐND.

- Kế hoạch, biện pháp thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - an ninh quốc phòng, ổn định và chăm lo đời sống nhân dân.

- Thông qua các báo cáo tr­ước khi trình HĐND tại các kỳ họp.

- Đề án chia tách, sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính tổ dân phố, khu dân cư­ theo quy định.

- Điều động, khen th­ưởng, kỷ luật các cá nhân, tập thể thuộc quyền quản lý.

- Kết luận các vụ việc khiếu nại, tố cáo cán bộ nhân viên, các vụ việc có ảnh h­ưởng lớn trong ph­ường .

- Hàng quý, hàng năm tiến hành kiểm điểm công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các mặt công tác của cá nhân và tập thể UBND tr­ước Đảng uỷ và HĐND Phư­ờng.

2. Đối với các vấn đề cần giải quyết gấp mà không kịp họp UBND thì Văn phòng UBND gửi toàn bộ hồ sơ đến các thành viên UBND để lấy ý kiến, nếu quá nửa tổng số thành viên UBND nhất trí thì Văn phòng UBND tổng hợp trình Chủ tịch UBND quyết định và báo cáo UBND tại phiên họp gần nhất.

Điều 4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các ủy viên UBND phường

1. Trách nhiệm chung

a) Tích cực, chủ động tham gia các công việc chung của UBND, tham dự đầy đủ các phiên họp của UBND, cùng tập thể quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của UBND; tổ chức chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức cấp phường, Tổ trưởng dân phố hoàn thành các nhiệm vụ; thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, nghiên cứu đề xuất với cấp có thẩm quyền về chủ trương, chính sách đang thi hành tại địa phương;

b) Không được nói và làm trái các Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch của HĐND, UBND phường và văn bản chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên. Trường hợp có ý kiến khác thì vẫn phải chấp hành, nhưng được trình bày ý kiến với HĐND, UBND, Chủ tịch UBND phường.Tích cực, chủ động tham gia các công việc chung của UBND phường. Tham dự đầy đủ các phiên họp của UBND, cùng tập thể quyết định các vấn đề thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của UBND. Đồng thời các Uỷ viên UBND chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND trư­ớc Đảng uỷ, HĐND phư­ờng và UBND Quận.

2. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chủ tịch UBND ph­ường

1. Chủ tịch UBND Phường là người đứng đầu UBND phường, lãnh đạo và điều hành mọi công việc của UBND phường, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tạiĐiều 126 và Điều 127 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.

2. Chủ tịch UBND phường triệu tập, chủ trì các phiên họp, hội nghị của UBND, bảo đảm việc chấp hành pháp luật, các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Đảng uỷ và HĐND Phường. Chỉ đạo các hoạt động đối nội, đối ngoại của UBND phường. Khi vắng mặt thì uỷ quyền Phó chủ tịch chủ trì thay,

3. Căn cứ vào các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND Phường và tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm của UBND Phường.

4. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác. Phân công nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra các thành viên UBND Phường và các cán bộ, công chức khác thuộc UBND Phường, tổ trưởng dân phố trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Quyết định những vẫn đề quan trọng, đột xuất, phức tạp, những vẫn đề còn ý kiến khác nhau hoặc vư­ợt quá thẩm quyền của các Phó chủ tịch, Uỷ viên UBND Phường.

6. Ký ban ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền UBND ph­ường và thẩm quyền Chủ tịch UBND phư­ờng theo quy định của pháp luật. Khen th­ưởng, kỷ luật cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý.

7. Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội của phường, hoạt động của UBND phường với Đảng uỷ, HĐND phường và UBND Quận.

8.Thay mặt UBND phường trao đổi công tác với Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HDND, Chủ tịch MTTQ và người đứng đầu các đoàn thể nhân dân phường để thực hiện các nhiệm vụ công tác, nghiên cứu, tiếp thu về các đề xuất của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác của UBND, tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

9. Tổ chức việc tiếp dân, xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân theo quy định của pháp luật.

10. Trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực: Nội chính, tài chính, dự án đầu tư, công tác quy hoạch nhà đất, công tác tổ chức địa giới hành chính, tài nguyên môi trường, an ninh quốc phòng thuộc thẩm quyền của UBND phường. Chỉ đạo và áp dụng các biện pháp cần thiết để giải quyết các công việc khẩn cấp nhằm đảm bảo An ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, cháy nổ, dịch bệnh. Chỉ đạo thực hiện các chương trình an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Chủ tịch HĐNVQS, Trưởng ban chỉ đạo 197, trưởng ban chỉ đạo CCHC, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, Chủ tịch HĐTĐ phường, Chủ tịch HĐTV thuế phường, Chủ tịch hội đồng xét duyệt hồ sơ nhà đất phường; Chủ tài khoản.

11.Trực tiếp phụ trách: Tài chính, Thanh tra, Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng, Dự án đầu tư, Địa chính, nhà đất, Thuế, Quản lý thị trường, Quân sự, Cải cách hành chính của phường.

3. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó chủ tịch UBND ph­ường phụ trách kinh tế- đô thị

1. Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, HĐND phường, Chủ tịch UBND và tập thể UBND phường về mặt quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác: xây dựng, đô thị, tài nguyên môi trường, vệ sinh môi trường, công tác thi hành án, phòng chống bão lụt và giải quyết đơn thư trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Chủ động xây dựng ch­ương trình, kế hoạch và triển khai các công việc theo lĩnh vực, địa bàn đ­ược phân công.

3. Trực tiếp phụ trách: Quản lý trật tự xây dựng, đô thị, quản lý thương mại.

4. Phụ trách tổ dân phố: 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 5.

5. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách.

4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách văn hóa - xã hội

1. Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, HĐND phường, Chủ tịch UBND và tập thể UBND phường về mặt quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác: văn hóa thông tin, y tế, giáo dục đào tạo, thể dục thể thao, lao động việc làm, chính sách thương binh xã hội, bảo hiểm xã hội, Dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, chỉ đạo, phụ trách công tác hậu cần phục vụ các cuộc họp và hội nghị của UBND phường.

2. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công.

3. Trực tiếp phụ trách: văn hóa thông tin, y tế, giáo dục đào tạo, thể dục thể thao, lao động việc làm, chính sách thương binh xã hội, bảo hiểm xã hội, Dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, vay vốn, phòng chống AIDS - Ma tuý, mại dâm. Trưởng ban dân số gia đình và trẻ em. Trưởng Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

4. Phụ trách tổ dân phố 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B, 9C.

5. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách.

* Khi giải quyết công việc nếu có vấn đề liên quan đến phạm vi và trách nhiệm giải quyết công việc của thành viên khác thuộc UBND phường thì chủ động trao đổi, phối hợp với các thành viên đó để thống nhất cách giải quyết, nếu còn ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch UBND phường quyết định.

* Các phó Chủ tịch là người giúp việc cho Chủ tịch trên các lĩnh vực công việc được phân công. Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì các Phó Chủ tịch phải báo cáo Chủ tịch quyết định. Chấp hành sự phân công của Chủ tịch UBND phường đối với những công việc phát sinh trong quá trình quản lý nhà nước ở địa phương. Được thay mặt Chủ tịch UBND phường điều hành công việc UBND phường và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND khi Chủ tịch UBND phường vắng mặt, uỷ quyền.

5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Uỷ viên UBND ph­ường

Uỷ viên UBND phường chịu trách nhiệm trươc Đảng uỷ, HĐND và UBND phường về nhiệm vụ được phân công. Thư­ờng xuyên nắm tình hình và báo cáo kịp thời với Chủ tịch UBND ph­ường về lĩnh vực công tác đ­ược phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND phường giao.

Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; chủ động đề ra các biện pháp để hoàn thành các công việc đó.

Phối hợp công tác với các thành viên khác của UBND, MTTQ, các đoàn thể, các cán bộ, công chức có liên quan và giữ mối liên hệ chặt chẽ với cơ quan chuyên môn của UBND Quận để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

1. Uỷ viên UBND phường phụ trách Công an phường

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Tổ chức lực lượng công an phường nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tham mưu đề xuất với cấp uỷ Đảng, UBND phường và cơ quan công an cấp trên về kế hoạnh, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và tổ chức thực hiện.

b) Tuần tra, bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng ở địa bàn.Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và công tác quản lý, giáo dục các loại đối tượng trên địa bàn phường theo quy định

c) Chỉ đạo Công an phường làm tốt công tác tham mưu giúp UBND phường quản lý đô thị và trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và thực hiện một số nhiệm vụ khác do cấp uỷ Đảng, UBND phường, công an cấp trên giao.

d) Trưởng Công an phường dự các cuộc họp với UBND hàng tháng theo lịch và họp bất thường, Ngoài báo cáo tháng, quý và báo cáo năm khi có tình hình đột xuất phải báo cáo kịp thời để có hướng chỉ đạo xử lý.

đ) Phó thường trực các ban: Ban chỉ đạo 197; Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, ma tuý, mại dâm; Thường trực các chương trình bảo đảm ANCT và TTATXH.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao

2. Uỷ viên UBND phường phụ trách Quân sự

a) Tham mưu, giúp UBND phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Chủ động đề xuất với cấp uỷ Đảng, chính quyền phường về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng và tổ chức hoạt động lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên.

b) Xây dựng kế hoạch, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự, hoạt động chiến đấu trị an của lực lượng dân quân; xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; huy động lực lượng dự bị động viên và các kế hoạch khác liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn.

c) Tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị và dân quân theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác động viên, gọi thanh niên nhập ngũ; chỉ đạo dân quân phối hợp với Công an và lực lượng khác, thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn..

d) Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, các tiêu chuẩn, chế độ chính sách cho dân quân tự vệ, dân quân dự bị theo quy định.

đ) Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự ở địa phương.

e) Lập kế hoạch phối hợp thực hiện thế trận quốc phòng toàn dân gắn liền với thế trận an ninh nhân dân. Phối hợp với các đoàn thể giáo dục toàn dân ý thức quốc phòng, quân sự và các văn bản liên quan đến quốc phòng, quân sự.

g) Phó chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của cán bộ, công chức thuộc phường

1. Nhiệm vụ của các công chức phường

a) Công chức Tài chính - Kế toán:

- Tham mưu, giúp UBND phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách phường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn phường;

+ Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách phường và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật;

+ Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, chi ngân sách phường, kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản,...) theo quy định của pháp luật;

+ Chủ trì, phối hợp với công chức khác quản lý tài sản công; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân phường theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.

b) Công chức Địa chính – môi trường đô thị:

- Tham mưu, giúp UBND phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường trong các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, môi trường, đô thị, giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ:

+ Lập Sổ địa chính đối với chủ sử dụng đất hợp pháp, lập Sổ mục kê toàn bộ đất của UBND phường.Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường và công tác quy hoạch, xây dựng, đô thị, giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường trên địa bàn phường;

+ Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác nhận nguồn gốc, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn; xây dựng các hồ sơ, văn bản về đất đai trên địa bàn phường.

+ Hướng dẫn thủ tục, thẩm tra để xác nhận việc tổ chức, hộ gia đình đăng ký đất ban đầu, thực hiện các quyền công dân liên quan tới đất trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục thì có trách nhiệm chỉnh lý sự biến động đất đai trên sổ và bản đồ địa chính đã được phê duyệt.

+ Thẩm tra, lập văn bản để UBND phường trình UBND cấp trên quyết định về giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức thực hiện quyết định đó.

+ Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới hành chính, bản đồ chuyên ngành, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động về đất đai, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch - kế hoạch sử dụng tại trụ sở UBND phường, các mốc địa giới hành chính...

+ Phối hợp cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng.

+ Tham mưu đề xuất với chủ tịch UBND phường ra các văn bản hướng dẫn, giải thích, tuyên truyền phổ biến về chính sách pháp luật đất đai tại phường.

+ Tuyên truyền giải thích, hòa giải tranh chấp đất đai, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai để giúp UBND phường giải quyết, thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để kiến nghị UBND phường xử lý.

+ Có nhiệm vụ chủ trì cùng tổ công tác, chuẩn bị tài liệu, lên danh sách các điểm kiểm tra, lịch kiểm tra. Tổng hợp số liệu để báo cáo UBND Quận, nắm chắc hoạt động của các đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn có liên quan đến môi trường, đề xuất các đơn vị cần kiểm tra cho tổ công tác.

+ Tuyên truyền và hướng dẫn các đơn vị thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, các hoạt động khai thác nước, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật; Hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện và bổ sung các thủ tục pháp lý còn thiếu.

+ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ công tác, lên danh sách các cơ sở có hoạt động gây ô nhiễm môi trường trên toàn địa bàn phường. Tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

c) Công chức Thanh tra xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị phường trong việc hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các tổ chức và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn phường.

- Tiếp nhận và xác nhận việc chủ đầu tư xây dựng công trình nộp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xây dựng công trình trên địa bàn theo quy định pháp luật.

- Giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND phường. Thanh tra, kiểm tra các chủ đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phát hiện và kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật như: xây dựng không phép, xây dựng sai giấy phép, xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ của công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác theo quy định của pháp luật; lấn chiếm vỉa hè, đường phố, cơi lới, lấn chiếm không gian, vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, về quản lý, sử dụng đất đai và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động xây dựng.

- Phối hợp trong việc hoà giải tranh chấp về đất đai, thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để kiến nghị UBND phường xử lý.

- Lập biên bản vi phạm pháp luật về xây dựng (có yêu cầu chủ đầu tư xây dựng công trình ngừng thi công xây dựng công trình và tháo dỡ ngay đối với công trình vi phạm) trình Chủ tịch UBND ra quyết định đình chỉ thi công công trình xây dựng, quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm theo trình tự quy định của pháp luật. Hồ sơ xử lý vụ vi phạm phải được gửi về Thanh tra xây dựng Quận để báo cáo và lưu trữ tại UBND phường.

- Thông báo công khai hàng ngày trên đài truyền thanh phường và các phương tiện thông tin đại chúng về tất cả các trường hợp vi phạm liên quan đến xây dựng trên địa bàn quản lý và hình thức xử lý.

- Tổng hợp tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND phường và Thanh tra xây dựng Quận.

- Thông báo đến cơ quan, đơn vị công tác của cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở trên địa bàn.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường và pháp luật về việc không phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường trên địa bàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Chủ tịch UBND phường giao.

d) Công chức Tư pháp - Hộ tịch:

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường trong lĩnh vực tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, quyết định về công tác tư pháp ở phường; theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo hướng dẫn của cấp trên.

- Theo dõi, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện, đề xuất biện pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở phường với Phòng Tư pháp quận

- Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và thực hiện một số việc về quốc tịch thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; phối hợp với công chức Văn hóa - xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở tổ dân phố; thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý, khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật, tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu nghiệp vụ cho tổ viên Tổ hoà giải của phường theo sự hướng dẫn của cơ quan Tư pháp cấp trên.

- Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và đơn thư phản ánh, kiến nghịcủa nhân dân.

- Tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường ban hành; tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn phường; Phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan quyết định việc giáo dục tại địa phương. Chấp hành các chế độ quản lý hồ sơ tài liệu chuyên môn, chế độ báo cáo công tác theo quy định..

- Thực hiện các nhiệm vụ tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.

đ) Công chức Văn phòng - Thống kê:

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. Tổng hợp báo cáo tình hình kinh tế - xã hội.

+ Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường

+ Nhận hồ sơ, kiểm tra và hướng dẫn đủ thủ tục theo thẩm quyền cấp phường. Tiếp nhận hồ sơ hành chính thông thường và trả hồ sơ ngay sau khi giải quyết xong.

+ Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý công văn đi và đến, sổ sách, giấy tờ, quản lý việc lập hồ sơ lưu trữ, biểu báo cáo thống kê; theo dõi biến động số lượng, chất lượng cán bộ, công chức phường. Bảo quản tuyệt đối con dấu của cơ quan UBND phường. Vào sổ công văn đi và đến đầy đủ, chuyển công văn, giấy tờ nhận được tới Chủ tịch UBND phường nghiên cứu và căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch chuyển tới các bộ phận chuyên môn để thực hiện.

+ Thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tại UBND phường; nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; tổng hợp, theo dõi và báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của UBND phường và thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật;

+ Chủ trì, phối hợp với công chức khác xây dựng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình phát triển thương mại dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn phường; dự thảo các văn bản theo yêu cầu của HĐND, Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND phường.

+ Tham mưu cho UBND về công tác thi đua khen thưởng; giúp HĐND và UBND thực hiện nghiệp vụ công tác bầu cử theo quy định của pháp luật.

+ Đề xuất mua sắm các trang thiết bị và tham mưu với Chủ tịch UBND phường về các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giao dịch giữa UBND với cơ quan, tổ chức và công dân tại phòng hành chính "một cửa".

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

e) Công chức Văn hoá:

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, thông tin, truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

+Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, y tế và giáo dục trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn phường.

+ Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội của phường.

+ Chủ động trong công tác thông tin tuyên truyền giáo dục về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - chính trị ở địa phương và đấu tranh chống âm mưu tuyên truyền phá hoại của địch; báo cáo thông tin về dư luận quần chúng và tình hình môi trường văn hoá của phường với Chủ tịch UBND phường.

+ Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức và công dân chấp hành pháp luật trong hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao.

+ Chủ trì, phối hợp với công chức khác và tổ trưởng tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước ở tổ dân phố và thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn

+Tham mưu, đề xuất các biện pháp với Chủ tịch UBND phường để xây dựng nếp sống văn hoá nơi công sở.

+Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động, thương binh và xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; quản lý công trình ghi công liệt sĩ; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn phường.

- Lập chương trình kế hoạch công tác lao động thương binh xã hội trình UBND và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch đã được phê duyệt. Tham mưu giúp UBND thực hiện sơ kết, tổng kết báo cáo công tác lao động thương binh, xã hội.

- Phối hợp với các đoàn thể trong việc chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách, các đối tượng xã hội ở cộng đồng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.

2. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại khoản 1 Điều 5 của Quy chế này, công chức cấp phường còn có trách nhiệm

a) Giúp UBND và Chủ tịch UBND phường thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở phường, đảm bảo sự thống nhất quản lý theo lĩnh vực chuyên môn; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường và cơ quan chuyên môn cấp Quận về lĩnh vực được phân công.

b) Tuân thủ quy chế làm việc của UBND phường, chấp hành nghiêm ngặt sự phân công công tác của Chủ tịch UBND; giải quyết công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo chính xác, nhanh chóng kịp thời; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật và nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan.

c) Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động trong giải quyết công việc được giao, sâu sát cơ sở, tận tuỵ phục vụ nhân dân, không gây khó khăn phiền hà cho nhân dân. Nếu vấn đề giải quyết v­ượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch để xin ý kiến chỉ đạo.

d) Không chuyển công việc thuộc phạm vi trách nhiệm cá nhân lên Chủ tịch, Phó chủ tịch hoặc tự ý chuyển cho cán bộ công chức khác. Không tự ý giải quyết các công việc không đúng với thẩm quyền và lĩnh vực chuyên môn được giao; Chủ động phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết nội dung công việc có liên quan và kịp thời báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch xử lý.

đ) Chịu trách nhiệm bảo quản, giữ gìn hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác chuyên môn; tổ chức sắp xếp, lưu trữ tài liệu có hệ thống phục vụ cho công tác lâu dài của UBND phường; thực hiện chế độ báo cáo bảo đảm kịp thời, chính xác tình hình về lĩnh vực công việc mình phụ trách theo quy định và gửi các phòng chuyên môn;

e) Ngoài công việc chính một số cán bộ còn được phân công trực tiếp theo dõi khu dân cư. Những cán bộ được phân công theo dõi khu dân cư có nhiệm vụ giữ mối liên hệ giữa UBND phường với các tổ dân phố và cấp uỷ cơ sở. Hàng tháng các cán bộ, công chức được phân công theo dõi khu dân cư phải chủ động sắp xếp thời gian làm việc với cơ sở theo đúng lịch công tác, kịp thời phản ánh tình hình và đề xuất những việc cần làm ngay với Chủ tịch; tham dự các cuộc họp ở tổ dân phố khi cần thiết.

g) Khi đi họp ở Thành phố, Quận lúc về phải báo cáo với Chủ tịch nội dung cuộc họp và tham mưu, đề xuất biện pháp tổ chức thực hiện công tác do cấp trên phổ biến.

h) Nghỉ phép 01 buổi trong ngày phải báo cáo xin phép. Nghỉ từ 01 ngày trở lên phải báo cáo bằng văn bản và chỉ được phép nghỉ khi có sự đồng ý của Chủ tịch UBND phường.

Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của cán bộ không chuyên trách cấp phường và Tổ trưởng dân phố

1. Cán bộ không chuyên trách cấp phường chịu trách nhiệm trước UBND và Chủ tịch UBND phường về nhiệm vụ chuyên môn được Chủ tịch phân công.

Cán bộ không chuyên trách ph­ường thực hiện các nhiệm vụ đư­ợc quy định tại điều 5 của quy chế này.

2. Tổ trưởng dân phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường về mọi mặt hoạt động của tổ; tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ công tác trên địa bàn và thường xuyên báo cáo tình hình công việc với Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách; đề xuất giải quyết kịp thời những kiến nghị của công dân, tổ chức và tổ dân phố.

3. Tổ phó dân phố chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng dân phố và UBND phường những việc được Tổ trưởng dân phố giao.

Ch­ương III

QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA UBND PH­ƯỜNG

Điều 7. Quan hệ với UBND và các cơ quan chuyên môn Quận

1. UBND phường và Chủ tịch UBND phường chịu sự chỉ đạo của UBND Quận, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước UBND Quận.

Trong chỉ đạo điều hành, khi gặp những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc chưa được pháp luật quy định, UBND phường phải báo cáo kịp thời để xin ý kiến chỉ đạo của UBND Quận; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình với UBND Quận và các phòng, ban Quận theo quy định hiện hành về chế độ thông tin báo cáo.

2. UBND phường chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc về chuyên môn, nghiệp vụ của các phòng, ban Quận trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên địa bàn phường; có trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban Quận trong đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức phường, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phường.

UBND phường bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực đáp ứng yêu cầu theo dõi các lĩnh vực công tác theo hướng dẫn nghiệp vụ của cấp trên, giữ mối liên hệ chặt chẽ với các phòng, ban ngành của Quận và tuân thủ sự chỉ đạo thống nhất của cơ quan chuyên môn cấp trên.

Điều 8. Quan hệ với Đảng uỷ, HĐND, UB MTTQ và các đoàn thể phường

1. Quan hệ với Đảng uỷ

a) UBND Ph­ường chịu sự lãnh đạo của Đảng uỷ trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà n­ước và các văn bản chỉ đạo của cơ quan Nhà nư­ớc cấp trên.

b) UBND Ph­ường chủ động đề xuất với Đảng uỷ những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện về: phát triển kinh tế- xã hội; giữ vững an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và những vấn đề quan trọng khác của ph­ường; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để giới thiệu với Đảng ủy những cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực đảm nhiệm các chức vụ công tác chính quyền.

2. Quan hệ với HĐND ph­ường

a) UBND phường chịu sự giám sát của HĐND phường; UBND có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND và báo cáo tại các kỳ họp về việc thực hiện Nghị quyết đó; phối hợp với thường trực HĐND chuẩn bị nội dung các kỳ họp của HĐND phường, xây dựng các đề án trình HĐND phường xem xét, quyết định.

b) Cung cấp thông tin về hoạt động của UBND phường, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các đại biểu HĐND phường; các thành viên UBND phường có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu và trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND phường; khi nhận được yêu cầu, phải báo cáo giải trình về những vấn đề có liên quan đến công việc do mình phụ trách.

c) Chủ tịch UBND phường thường xuyên trao đổi, làm việc với thường trực HĐND phường để nắm tình hình, thu thập ý kiến của cử tri; cùng thường trực HĐND phường giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

3. Quan hệ với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân cấp phường

a) UBND phường phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân phường trong thực hiện các nhiệm vụ, chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; tạo điều kiện cho Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể hoạt động có hiệu quả;

b) Định kỳ 6 tháng hoặc khi cần thiết thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của phường và các hoạt động của UBND cho MTTQ và các đoàn thể biết để phối hợp, vận động, tổ chức các tầng lớp nhân dân chấp hành đúng đường lối chính sách, pháp luật, thực hiện tốt các nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước và tham gia vào hoạt động quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, chăm lo xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở.

Điều 9. Quan hệ giữa UBND với khu dân c­ư, tổ dân phố

a) Chủ tịch UBND ph­ường phân công các thành viên, cán bộ công chức UBND phụ trách, nắm tình hình ở các khu dân c­ư, tổ dân phố.

b) Cán bộ phụ trách khu dân cư­ có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hội nghị, cuộc họp của khu dân cư­ đư­ợc phân công phụ trách hoặc trực tiếp làm việc với cán bộ cơ sở để nghe phản ánh tình hình, ý kiến, kiến nghị kiến nghị và tổng hợp báo cáo với UBND và Chủ tịch UBND phường để được giải quyết theo theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

c) Tổ trưởng dân phố phối hợp chặt chẽ với các cán bộ UBND phường phụ trách theo dõi khu dân cư để kịp thời báo cáo UBND và Chủ tịch UBND phường tình hình mọi mặt của tổ dân phố, đề xuất kịp thời các biện pháp giải quyết, góp phần giữ vững an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

d) Có biện pháp phối kết hợp để động viên tổ chức nhân dân duy trì phong trào thi đua, hoạt động tự quản và chăm lo đời sống nhân dân ở cơ sở; chủ động tranh thủ ý kiến của cơ sở trong việc củng cố, kiện toàn các tổ dân phố.

Chư­ơng IV

CHẾ ĐỘ HỘI HỌP GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA UBND PH­ƯỜNG

Điều 10. Chế độ hội họp làm việc của UBND Ph­ường

1. Phiên họp của UBND ph­ường

a) Phiên họp của UBND phường đ­ược tổ chức mỗi tháng 01 lần vào chiều ngày thứ 6 nếu là ngày nghỉ, ngày lễ, tết hoặc khi có việc đột xuất thì Chủ tịch UBND sẽ thông báo lịch họp vào ngày khác.

Thành phần tham dự phiên họp gồm có: Chủ tịch, các Phó chủ tịch, các Uỷ viên UBND ph­ường. Chủ tịch UBND ph­ường mời Thư­ờng trực Đảng uỷ, HĐND cùng tham dự. Các thành viên UBND ph­ường vắng mặt phải có lý do và phải đ­ược sự đồng ý của Chủ tịch UBND phường.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, ng­ười đứng đầu các đoàn thể nhân dân, cán bộ không chuyên trách, công chức ph­ường và tổ trư­ởng dân phố đ­ược mời tham dự khi bàn về các công việc có nội dung liên quan. Tr­ường hợp vắng mặt cử ng­ười đi thay phải báo cho Văn phòng UBND và phải đư­ợc sự đồng ý của chủ toạ phiên họp. (Đại biểu mời dự đ­ược phát biết ý kiến như­ng không có quyền biểu quyết).

b) Nội dung phiên họp: Nội dung phiên họp: gồm những vấn đề đ­ược quy định tại khoản 1 điều 3 của quy chế này.

c) Trình tự phiên họp:

- Chủ tịch UBND chủ tọa phiên họp. Khi Chủ tịch vắng mặt, ủy quyền Phó Chủ tịch chủ tọa phiên họp.

- Văn phòng UBND báo cáo số thành viên UBND có mặt, vắng mặt, đại biểu được mời dự và chương trình phiên họp.

- Thành viên UBND báo cáo tóm tắt nội dung công việc cần triển khai hoặc Chủ đề án báo cáo tóm tắt đề án, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề cần thảo luận và cần thống nhất ý kiến tại phiên họp.

- Các đại biểu dự họp phát biểu ý kiến.

- Chủ toạ phiên họp kết luận từng nội dung hoặc đề án và lấy biểu quyết (các nội dung hoặc đề án thảo luận đ­ược thông qua nếu 1/2 tổng số thành viên UBND biểu quyết tán thành). Tr­ường hợp vấn đề thảo luận ch­ưa đư­ợc thông qua thì chủ toạ yêu cầu chuẩn bị thêm để trình lại vào phiên họp khác.

- Chủ toạ phát biểu ý kiến kết luận phiên họp.

Họp với cán bộ theo dõi các khu dân cư­ hoặc họp triển khai các công việc đột xuất của UBND, ngày họp sẽ do Chủ tịch quyết định.

Văn phòng chuẩn bị vật chất, tài liệu cho các phiên họp. Sau 2 ngày hoàn thành văn bản theo nội dung cuộc họp để các đơn vị có liên quan biết và thực hiện.

2. Giao ban của Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND ph­ường

1. Hàng tuần, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp giao ban một lần theo quyết định của Chủ tịch để kiểm điểm tình hình, thống nhất chỉ đạo các công tác; xử lý các vấn đề mới nảy sinh; những vấn đề cần báo cáo xin ý kiến của UBND, Đảng ủy phường và UBND quận; chuẩn bị nội dung các phiên họp UBND, các hội nghị, cuộc họp khác do UBND phường chủ trì triển khai. Thường trực HĐND, Chủ tịch MTTQ và người đứng đầu các đoàn thể nhân dân phường và cán bộ, công chức phường được mời tham dự khi bàn về các vấn đề có nội dung liên quan.

2. Trình tự giao ban:

- Nội dung kiểm điểm tình hình, thống nhất chỉ đạo các công việc; Xử lý các công việc mới nảy sinh; Những vẫn đề cần xin ý kiến Đảng uỷ và UBND Quận; Chuẩn bị nội dung phiên họp UBND, các hội nghị, cuộc họp khác do UBND chủ trì triển khai.

- Phó chủ tịch báo cáo kết quả những công việc chính đã giải quyết tuần trư­ớc. Những khó khăn, v­ướng mắc, tồn tại và các công việc cần xử lý. Ch­ương trình công tác tuần.

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch thảo luận, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền và xử lý các nội dung công tác.

- Chủ tịch kết luận cuộc họp.

3. Khi cần thiết, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND phường triệu tập các Tổ trưởng dân phố, một số cán bộ, công chức họp để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề theo yêu cầu nhiệm vụ.

4. Mỗi quý, 6 tháng hoặc khi thấy cần thiết, UBND phường họp liên tịch với Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch MTTQ và người đứng đầu các đoàn thể nhân dân phường, cán bộ không chuyên trách và công chức phường, Tổ trưởng dân phố để thông báo tình hình kinh tế - xã hội, kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND và triển khai nhiệm vụ công tác sắp tới.

5. Các hội nghị chuyên đề, tổng kết công tác năm của UBND phường về các nhiệm vụ công tác cụ thể được tổ chức theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước cấp trên.

6. Làm việc với UBND quận và cơ quan chuyên môn cấp quận tại phường:

a) Theo chương trình đã được UBND quận thông báo, Chủ tịch UBND phường chỉ đạo Phó Chủ tịch, uỷ viên UBND, các cán bộ, công chức có liên quan cùng Văn phòng UBND phường chuẩn bị nội dung, tài liệu, cơ sở vật chất để làm việc với UBND quận và cơ quan chuyên môn cấp quận theo chương trình, kế hoạch;

b) Căn cứ nội dung công tác cụ thể, Chủ tịch UBND phường có thể uỷ quyền cho Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung và trực tiếp làm việc với cơ quan chuyên môn cấp quận, báo cáo kết quả và xin ý kiến Chủ tịch về những công việc cần triển khai.

7. Các cán bộ, công chức cấp phường phải tham dự đầy đủ và đúng thành phần quy định các cuộc họp, tập huấn do cấp trên triệu tập; sau khi dự họp, tập huấn xong phải báo cáo kết quả cuộc họp và kế hoạch công việc cần triển khai với Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách.

8. Việc tổ chức các cuộc họp và tiếp khách của UBND phường phải quán triệt tinh thần thiết thực, tiết kiệm, chống lãng phí. Trong thời gian kỳ họp HĐND và các phiên họp của UBND, thành viên UBND, cán bộ công chức, nhân viên UBND không đ­ược bố trí đi công tác xa. Tr­ường hợp cần thiết phải đ­ược Chủ tịch UBND ph­ường đồng ý.

Các đơn vị, đoàn thể và cơ sở thuộc UBND muốn mở hội nghị phải đăng ký với UBND để bố trí sử dụng phòng họp tránh chồng chéo. Văn phòng UBND có trách nhiệm điều tiết, bố trí địa điểm, ph­ương tiện, vật chất, thực hiện đúng quy định của Nhà n­ước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

9. Trách nhiệm của Văn phòng UBND phường trong phục vụ các cuộc họp và tiếp khách của UBND phường:

- Chủ động đề xuất, bố trí lịch họp, làm việc, cùng với các cán bộ, công chức có liên quan đến nội dung cuộc họp để chuẩn bị các điều kiện phục vụ

- Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND, phối hợp với cán bộ, công chức liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp, làm việc; gửi giấy mời và tài liệu đến các đại biểu và ghi biên bản các cuộc họp.

Điều 11. Giải quyết công việc của UBND ph­ường

1. Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức theo cơ chế “một cửa” từ tiếp nhận yêu cầu, hồ sơ đến trả kết quả thông qua một đầu mối là “bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" tại UBND; ban hành quy trình về tiếp nhận hồ sơ, xử lý, trình ký, trả kết quả cho công dân theo quy định hiện hành.

2. Công khai, niêm yết tại trụ sở UBND các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của HĐND, UBND phường, các thủ tục hành chính, phí, lệ phí, thời gian giải quyết công việc của công dân, tổ chức; bảo đảm công việc giải quyết nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức và công dân; xử lý kịp thời mọi biểu hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

3. UBND ph­ường có trách nhiệm phối hợp các bộ phận có liên quan của phư­ờng hoặc với UBND Quận để giải quyết công việc của công dân và tổ chức. Không để công dân, tổ chức có nhu cầu liên hệ phải đi lại nhiều lần.

4. Bố trí đủ cán bộ, công chức có năng lực và phẩm chất tốt có khả năng giao tiếp với công dân và tổ chức ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trong khả năng cho phép, bố trí phòng làm việc thích hợp, tiện nghi, đủ điều kiện phục vụ nhân dân.

Điều 12. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân

1. Hàng tuần, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND phường bố trí ít nhất một buổi để tiếp dân, lịch tiếp dân phải được công bố công khai để nhân dân biết. Chủ tịch và các thành viên khác của UBND phải luôn có ý thức lắng nghe ý kiến phản ánh, giải quyết kịp thời hoặc hướng dẫn công dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

UBND phường phối hợp với các đoàn thể có liên quan, chỉ đạo cán bộ, công chức việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo thẩm quyền; không đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên. Những thủ tục hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân phải được giải quyết nhanh chóng theo quy định của pháp luật. Đối với những vụ việc vượt qúa thẩm quyền, phải hướng dẫn chu đáo, tỉ mỉ để công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận giải quyết.

2. Cán bộ, công chức phụ trách từng lĩnh vực công tác của UBND phường chịu trách nhiệm tham mưu, giúp lãnh đạo cơ quan UBND phường tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại, chuyển kịp thời đến các bộ phận, cơ quan có trách nhiệm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Cán bộ phụ trách khu dân cư và Tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm nắm vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, phát hiện kịp thời những thắc mắc, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, chủ động giải quyết hoặc tham mưu, đề xuất với lãnh đạo kịp thời giải quyết, không để vụ việc tồn đọng kéo dài.

Điều 13. Phối hợp giữa UBND với Thanh tra nhân dân phư­ờng

UBND phường có trách nhiệm:

1. Thông báo kịp thời cho Ban Thanh tra nhân dân những chính sách, pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động và nhiệm vụ của HĐND, UBND phường; các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của phường.

2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết cho Ban Thanh tra nhân dân.

3. Xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân; xử lý nghiêm minh người có hành vi cản trở hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân hoặc người có hành vi trả thù, trù dập thành viên Ban Thanh tra nhân dân.

4. Thông báo cho Ban Thanh tra nhân dân kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; hỗ trợ kinh phí, phương tiện để Ban Thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Thông tin, tuyên truyền và báo cáo

1. UBND phường chịu trách nhiệm tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các văn bản của HĐND, UBND phường cho nhân dân bằng những hình thức thích hợp; khai thác có hiệu quả hệ thống truyền thanh, nhà văn hoá, tủ sách pháp luật phường.

Khi có vấn đề đột xuất, phức tạp nảy sinh, UBND phường phải báo cáo tình hình kịp thời với UBND quận với phương tiện thông tin nhanh nhất.

2. Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất, các thành viên UBND, cán bộ, công chức phường, Tổ trưởng dân phố có trách nhiệm tổng hợp tình hình về lĩnh vực được phân công và địa bàn phụ trách báo cáo Chủ tịch UBND phường để tổng hợp báo cáo UBND quận và cơ quan chuyên môn cấp quận theo quy định.

3. Văn phòng UBND phư­ờng có trách nhiệm giúp UBND, Chủ tịch UBND phường tổng hợp tình hình Kinh tế - VHXH - ANQP, việc thực hiện nhiệm vụ được giao, những chủ trư­ơng biện pháp chủ yếu thực hiện các mặt công tác. Đồng thời tổng hợp báo cáo, kiểm điểm việc chỉ đạo, điều hành của UBND theo định kỳ 6 tháng, cả năm; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ theo quy định. Báo cáo đ­ược gửi UBND Quận, các thành viên UBND, Đảng uỷ, HĐND, UB MTTQ và các đoàn thể ph­ường.

Chư­ơng V

QUẢN LÝ VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN CỦA UBND PHƯ­ỜNG

Điều 15. Quản lý văn bản

1. Tất cả các loại văn bản đến, văn bản đi đều phải qua Văn phòng UBND phường. Văn phòng UBND phường chịu trách nhiệm đăng ký các văn bản đến vào sổ công văn và chuyển đến các địa chỉ, người có trách nhiệm giải quyết. Các văn bản đóng dấu hoả tốc, khẩn, phải chuyển ngay khi nhận được.

2. Đối với những văn bản phát hành của UBND và Chủ tịch UBND phường, Văn phòng UBND phường phải ghi đầy đủ ký hiệu, số văn bản, ngày, tháng, năm, đóng dấu và gửi theo đúng địa chỉ, đồng thời lưu giữ hồ sơ và bản gốc.

3. Các vấn đề về chủ trương, chính sách đã được quyết định trong phiên họp của UBND phường đều phải được cụ thể hoá bằng các quyết định của UBND. Văn phòng của UBND phường hoặc cán bộ, công chức theo dõi lĩnh vực có trách nhiệm dự thảo, trình Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND ký ban hành chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày phiên họp kết thúc.

Điều 16. Soạn thảo và thông qua văn bản của UBND phư­ờng

Trình tự thủ tục soạn thảo, ban hành quyết định, chỉ thị của UBND thực hiện theo quy định tại điều 45, 46 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004 và các Thông tư hướng dẫn của các cấp.

1. Chủ tịch UBND phường phân công và chỉ đạo việc soạn văn bản. Cán bộ, công chức theo dõi lĩnh vực nào thì chủ trì soạn thảo văn bản thuộc lĩnh vực đó, chịu trách nhiệm về nội dung và thể thức văn bản theo quy định; phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung dự thảo để hoàn chỉnh văn bản; văn bản phải được lập thành 02 bản được bộ phận văn phòng thẩm định thể thức và cùng ký nháy nội dung được thẩm định vào 01 bản để lưu trước khi trình Chủ tịch UBND phường xem xét, quyết định, ký phát hành.

2. Đối với các quyết định, chỉ thị của UBND, căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo, Chủ tịch UBND phường tổ chức việc lấy ý kiến của cơ quan chức năng, các tổ chức, đoàn thể có liên quan và của nhân dân tại các khu dân cư để chỉnh lý dự thảo.

Tổ chức, cá nhân được phân công soạn thảo phải gửi tờ trình, dự thảo quyết định, chỉ thị, bản tổng hợp ý kiến góp ý và các tài liệu có liên quan đến các thành viên UBND chậm nhất là 3 ngày trước ngày họp UBND.

3. Chủ tịch UBND thay mặt UBND ký ban hành quyết định sau khi đ­ược UBND quyết định thông qua.

4. Trong tr­ờng hợp đột xuất, khẩn cấp: Chủ tịch UBND chỉ đạo việc soạn thảo văn bản, ký ban hành quyết định, chỉ thị theo quy định tại Điều 48 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND.

Điều 17. Thẩm quyền ký văn bản

1. Chủ tịch UBND phường ký các văn bản trình UBND quận và HĐND phường; các quyết định, chỉ thị của UBND phường, các văn bản thuộc thẩm quyền cá nhân quy định tại Điều 127 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.

Khi Chủ tịch vắng mặt, Chủ tịch uỷ quyền cho Phó Chủ tịch ký thay. Phó Chủ tịch có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch biết về văn bản đã ký thay.

2. Phó Chủ tịch ký thay Chủ tịch các văn bản, xử lý những vấn đề cụ thể, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được Chủ tịch phân công.

Điều 18. Kiểm tra tình hình thực hiện văn bản

Chủ tịch UBND phường trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản pháp luật của các cơ quan Nhà nước cấp trên, văn bản của HĐND và UBND cấp phường, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất hợp lý trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản đó, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi.

Phó Chủ tịch, uỷ viên UBND phường, cán bộ và công chức cấp phường, Tổ trưởng dân phố theo nhiệm vụ được phân công phải thường xuyên sâu sát từng tổ dân phố, hộ gia đình, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước của mọi công dân trên địa bàn phường

Chư­ơng VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Quy chế này có hiệu lực sau khi có quyết định ban hành.

Điều 20. Phó chủ tịch UBND phụ trách văn xã, văn phòng HĐND - UBND phường chịu trách nhiệm h­ướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế này. Uỷ viên UBND phường; công chức và cán bộ không chuyên trách phường; Tổ trưởng tổ dân phố; các tổ chức và cá nhân có quan hệ làm việc với UBND phường chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, không phù hợp kịp thời báo cáo UBND phường xem xét điều chỉnh./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đã ký

Lâm Thị Kim Dung