phường ngô thị nhậm

Phân công nhiệm vụ UBND phường Ngô Thì Nhậm
Ngày đăng 29/01/2015 | 00:00  | View count: 1606

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG NGÔ THÌ NHẬM

Số: 18 /2014 /QĐ - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phường Ngô Thì Nhậm, ngày 30 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công, công tác của các thành viên

UBND phường Ngô Thì Nhậm, nhiệm kỳ 2011-2016

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGÔ THÌ NHẬM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ về việc quy định số lượng Phó chủ tịch và cơ cấu thành viên của UBND các cấp; Nghị định số 36/2011/NĐ-CP ngày 23/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiến lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2204 /QĐ-UBND ngày 21/6/2011 của UBND Quận Hai Bà Trưng về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND phường Ngô Thì Nhậm nhiệm kỳ 2011-2016;

Căn cứ Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 01/7/2011 của UBND phường Ngô Thì Nhậm về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND phường Ngô Thì Nhậm nhiệm kỳ 2011-2016; Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 của UBND phường Ngô Thì Nhậm về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBND phường Ngô Thì Nhậm nhiệm kỳ 2011-2016;

Xét đề nghị của Công chức văn phòng – thống kê phường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ các thành viên UBND phường Ngô Thì Nhậm khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 cụ thể như sau:

1. Chủ tịch UBND phường: Lâm Thị Kim Dung

- Phụ trách chung các mặt công tác của UBND phường.

- Chịu trách nhiệm trước UBND quận Hai Bà Trưng; Đảng ủy, HĐND phường Ngô Thì Nhậm về quản lý Nhà nước trên địa bàn phường Ngô Thì Nhậm, lãnh đạo, quản lý, điều hành toàn diện các mặt công tác của UBND phường. Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND phường. Chỉ đạo các hoạt động đối nội, đối ngoại của UBND phường. Triệu tập và chủ trì các phiên họp của UBND phường, trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quân sự địa phương, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

- Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, qui chế, lề lối làm việc, chương trình công tác của UBND phường, công tác thi đua khen thưởng.

- Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền UBND phường và thẩm quyền chủ tịch UBND phường theo quy định của pháp luật và báo cáo của UBND phường trình Quận, Đảng Uỷ- HĐND phường Ngô Thì Nhậm.

- Giữ mối quan hệ thường xuyên với Đảng Uỷ, HĐND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, đoàn thể xã hội trong phường.

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và chương trình công tác của UBND phường.

- Phụ trách công tác điều hành thu, chi ngân sách, quản lý công sản của phường.

- Trực tiếp chỉ đạo phụ trách các lĩnh vực nội chính, tài chính- phát triển kinh tế xã hội, công tác quy hoạch, địa giới hành chính, an ninh quân sự địa phương, đất đai, công tác quản lý cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền của UBND phường, công tác thi đua khen thưởng.

- Làm Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, trưởng ban chỉ đạo 197, trưởng ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng, chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế, xét duyệt nhà ở, đất ở, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, chủ tài khoản, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính.

- Trực tiếp phụ trách: Tài chính, thanh tra, Tư pháp-Hộ tịch, Văn phòng, Dự án đầu tư, Địa chính, nhà đất, Thuế, Quản lý thị trường, Quân sự, Cải cách hành chính của phường.

- Tuỳ từng công việc cụ thể, Chủ tịch có thể uỷ quyền cho Phó Chủ tịch điều hành chỉ đạo toàn diện và chịu trách nhiệm về kết quả công việc đó trước Chủ tịch UBND phường và trước pháp luật.

2. Phó chủ tịch UBND phường: Trần Đình Vỹ

- Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, HĐND phường và Chủ tịch UBND phường Ngô Thì Nhậm về công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực công tác: xây dựng, đô thị, tài nguyên môi trường, vệ sinh môi trường, công tác thi hành án, phòng chống bão lụt, PCCC, quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo phân cấp, quản lý hành nghề y dược tư nhân, VS ATTP và giải quyết đơn thư.

- Được quyền thay Chủ tịch ký các văn bản hành chính trong một số lĩnh vực được giao. Thay mặt Chủ tịch UBND phường điều hành công việc của UBND phường và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND khi Chủ tịch UBND phường đi vắng, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường và trước pháp luật về các Quyết định của mình.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Phụ trách tổ dân phố số: 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 5.

- Trực tiếp phụ trách: Quản lý trật tự xây dựng- đô thị, Quản lý thương mại dịch vụ, Tài nguyên- Môi trường và Phòng chống lụt bão, PCCC. Là Phó Chủ tịch Hội đồng xét duyệt nhà ở, đất ở, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua, trưởng ban chỉ đạo 127.

- Giải quyết các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND phường.

3. Phó chủ tịch UBND phường: Nguyễn Minh Hương

- Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, HĐND phường và Chủ tịch UBND phường Ngô Thì Nhậm về công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực công tác: Văn hoá thông tin, quản lý di tích, Dân số- gia đình và trẻ em, Y tế, Giáo dục, Thể dục thể thao, lao động việc làm, bảo hiểm xã hội, chính sách thương binh xã hội, vay vốn, chứng thực, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống AIDS- Ma tuý, mại dâm, chỉ đạo, phụ trách công tác phục vụ các cuộc họp và hội nghị của phường.

- Được uỷ quyền thay mặt Chủ tịch UBND phường để ký các văn bản hành chính trong một số lĩnh vực. Thay mặt Chủ tịch UBND phường điều hành công việc UBND phường và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND phường khi Chủ tịch UBND phường vắng mặt và uỷ quyền đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường và trước pháp luật về các quyết định của mình.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Trưởng Ban chỉ đạo công tác Đền ơn đáp nghĩa.

- Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Phó Ban chỉ đạo cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

- Trưởng ban phòng chống AIDS và tệ nạn xã hội.

- Phụ trách tổ dân phố số: 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B, 9C.

- Trực tiếp phụ trách:Công tác Y tế, Giáo dục, Lao động- Thương binh xã hội, Văn hoá thông tin, Thể dục thể thao, công tác vay vốn, công tác chứng thực, chứng nhận, cải cách hành chính “một cửa”, khoa học công nghệ.

- Giải quyết các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND phường.

4. Ủy viên UBND phường: Nguyễn Hữu Khánh –Trưởng công an phường

- Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, HĐND phường và Chủ tịch UBND phường Ngô Thì Nhậm về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quản lý, giáo dục các loại đối tượng và phòng chống tội phạm trên địa bàn phường Ngô Thì Nhậm.

- Phó thường trực các ban: Ban chỉ đạo 197; Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, ma tuý, mại dâm; Thường trực các chương trình bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

- Chỉ đạo Công an phường làm tốt công tác tham mưu giúp cho UBND phường quản lý đô thị và trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường.

- Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự phường xây dựng lực lượng vũ trang và lực lượng quân sự địa phương sẵn sàng bảo vệ Đảng và Chính quyền phường trong mọi tình huống.

5. Ủy viên UBND phường: Đỗ Ngọc Duy– Chỉ huy trưởng Quân sự phường

- Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, HĐND phường và Chủ tịch UBND phường Ngô Thì Nhậm về công tác xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn phường Ngô Thì Nhậm .

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện công tác xây dựng và tổ chức hoạt động lực lượng vũ trang, điều hành quản lý nguồn động viên, lực lượng dân quân tự vệ và quân dự bị địa phương.

- Chỉ đạo lực lượng vũ trang phường phối hợp với công an phường giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

- Phó chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Ngô Thì Nhậm.

Điều 2. Thành viên UBND phường Ngô Thì Nhậm có trách nhiệm phối hợp công tác với các thành viên khác của UBND phường theo đúng Luật Tổ chức HĐND và UBND, quy chế làm việc của UBND phường Ngô Thì Nhậm và quyết định phân công nhiệm vụ của các thành viên UBND phường Ngô Thì Nhậm.

- Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND phường có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp của UBND phường, chuẩn bị nội dung báo cáo trong phiên họp, chỉ đạo và kiểm tra nội dung báo cáo tại phiên họp của UBND phường.

- Các Phó chủ tịch UBND phường chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác đã được phân công, chủ động xử lý công việc; ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước Chủ tịch UBND phường và trước pháp luật.

- Các Phó chủ tịch UBND phường xây dựng chương trình công tác trọng tâm tháng, quý, năm báo cáo Chủ tịch để xây dựng chương trình công tác chung của UBND phường.

- Trong trường hợp cụ thể các Phó chủ tịch được phân công phối họp giải quyết điều hành những phần việc khác do Chủ tịch UBND phường giao.

- Các Ủy viên UBND phường chịu trách nhiệm điều hành mọi công việc thuộc lĩnh vực được phân công. Trực tiếp điều hành và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 của UBND phường Ngô Thì Nhậm về việc phân công, công tác của các thành viên UBND phường Ngô Thì Nhậm, nhiệm kỳ 2011-2016.

Các thành viên UBND phường Ngô Thì Nhậm khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016, các cán bộ, công chức thuộc UBND phường Ngô Thì Nhậm, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

-QU, HĐND, UBND Quận HBT;

-Phòng Nội vụ Quận HBT;

-TT Đảng ủy, TT HĐND phường;

-Như điều 3;

-Các đoàn thể phường;

-Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đã ký

Lâm Thị Kim Dung