phường phạm đình hổ

Quy chế làm việc UBND phường Phạm Đình Hổ
Ngày đăng 11/02/2015 | 00:00  | View count: 867

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA UBND PHƯỜNG PHẠM ĐÌNH HỔ NHIỆM KỲ 2011 – 2016

(Ban hành theo Quyết định số/QĐ-UBND ngày27 tháng 01năm2014)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh:

1.Quy chế này quy định về nguyên tắc chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc trình tự giải quyết công việc và quan hệ công tác của UBND phường.

2. Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên UBND phường, công chức, người làm việc không chuyên trách, tổ trưởng dân phố, các tổ chức và cá nhân có quan hệ làm việc với UBND phường chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của UBND phường:

1.UBND phường làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân và tinh thần chủ động, sáng tạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên UBND phường. Mỗi việc chỉ được giao cho một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính.Mỗi thành viên UBND chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực được phân công.

2. Chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước cấp trên; sự lãnh đạo của Đảng ủy; sự giám sát của HĐND phường; phối kết hợp chặt chẽ với UB MTTQ và các đoàn thể nhân dân của phường trong quá trình triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ.

3. Giải quyết các công việc của công dân và tổ chức phải đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định và chương trình, kế hoạch công tác của UBND phường.

4. Cán bộ, công chức phường phải sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, có ý thức học tập để nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn để hoạt động của UBND phường ngày càng chính quy, hiện đại.

Chương II

TRÁCH NHIỆM VÀ PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 3. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của UBND phường:

UBND phường thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề sau:

- Chương trình làm việc của UBND phường;

- Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách hàng năm và các loại quỹ do nhân dân đóng góp trình HĐND quyết định tại các kỳ họp;

- Kế hoạch huy động nhân lực, tài chính để giải quyết các vấn đề cấp bách của địa phương trình HĐND quyết định;

- Các biện pháp thực hiện Nghị quyết của HĐND về kinh tế - xã hội thông qua báo cáo của UBND trước khi trình HĐND;

- Đề án thành lập mới, sáp nhập, giải thể các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường và việc thành lập, nhập, tách, chia điều chỉnh tổ dân phố ở địa phương theo đúng quy định của Thành phố;

-Những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của UBND phường mà pháp luật quy định;

Điều 4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các thành viên UBND phường:

1.Trách nhiệm chung:

- Mỗi thành viên UBND phường chịu trách nhiệm cá nhân về phần công tác được phân công của mình trước HĐND, UBND phường và chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND trước HĐND phường và trước cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

- Các thành viên UBND phường chủ động tham gia các công việc chung của UBND phường; tham dự đầy đủ các phiên họp của UBND, cùng tập thể quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của UBND; tổ chức chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, tổ trưởng dân phố hoàn thành các nhiệm vụ; thường xuyên học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu đề xuất với cấp có thẩm quyền về chủ trương, chính sách đang thi hành tại cơ sở.

- Không được nói và làm trái các Nghị quyết của HĐND; Quyết định, chỉ thị của UBND phường và văn bản chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên.

2. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chủ tịch UBND phường:

- Chủ tịch UBND phường là người đứng đầu UBND, lãnh đạo, điều hành mọi công việc của UBND, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định tại Điều 127 Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003; đồng thời cùng UBND phường chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND trước Đảng ủy, HĐND phường và UBND quận.

- Chỉ đạo, điều hành và đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các Phó Chủ tịch, các Uỷ viên Ủy ban, các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường trong việc thực hiện các văn bản của cơ quan nhà nước, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường và các quy định của pháp luật.

- Triệu tập và chủ tọa các phiên họp và các hội nghị khác của UBND phường.

- Căn cứ vào các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND và tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng chương trình công tác năm, quý, tháng của UBND phường.

- Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ, kiểm tra đôn đốc các thành viên UBND, cán bộ công chức, tổ trưởng dân phố trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Quyết định những vấn đề quan trọng, những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND phường.

- Thường xuyên trao đổi công tác với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UB MTTQ và người đứng đầu các đoàn thể nhân dân phường; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác, tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

- Định kỳ tiếp công dân và chỉ đạo việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Chủ tịch UBNDphường:

- Chỉ đạo các lĩnh vực công tác được Chủ tịch phân công; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công trên địa bàn phường.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch, UBND và HĐND phường về các lĩnh vực được giao. Cùng Chủ tịch và các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của UBND trước Đảng ủy, HĐND phường và UBND quận.

- Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền thì phải báo cáo Chủ tịch quyết định.Khi giải quyết công việc nếu có liên quan đến các thành viên khác của UBND thì chủ động trao đổi, thống nhất cách giải quyết; nếu ý kiến khác thì báo cáo Chủ tịch quyết định.

- Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, tổ dân phố thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực được giao.

4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Uỷ viên UBND phường:

- Uỷ viên UBND phường chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công trước Chủ tịch UBND và UBND phường; cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND trước HĐND phường và UBND quận; nắm tình hình, báo cáo kịp thời với Chủ tịch UBND phường về lĩnh vực công tác của mình và các công việc khác có liên quan.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công việc được phân công trên địa bàn; chủ động đề ra các biện pháp để hoàn thành công việc. Phối hợp với các thành viên khác của UB để thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND giao.

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của công chức phường:

Thực hiện các quy định tại Luật cán bộ, công chức và Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ. Ngoài ra còn có trách nhiệm sau:

1.Giúp UBND phường và Chủ tịch thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, bảo đảm sự thống nhất quản lý theo lĩnh vực chuyên môn, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường và cơ quan chuyên môn quận về lĩnh vực được phân công.

2. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động giải quyết công việc được giao, sâu sát cơ sở, tận tụy phục vụ nhân dân, không gây khó khăn phiền hà cho nhân dân. Những việc giải quyết quá thẩm quyền phải báo cáo kịp thời Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách để xin ý kiến.

3. Tuân thủ Quy chế làm việc của UBND phường, chấp hành sự phân công của Chủ tịch UBND, giải quyết công việc kịp thời theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật và nội quy của cơ quan.

4. Không tự ý giải quyết công việc thuộc trách nhiệm của công chức khác, trong trường hợp công việc có liên quan phải chủ động phối hợp và báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch xử lý.

5. Chịu trách nhiệm bảo quản hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác chuyên môn của mình. Thực hiện chế độ báo cáo kịp thời, chính xác về lĩnh vực công việc của mình phụ trách theo quy định của Chủ tịch UBND phường.

Điều 6. Trách nhiệm phạm vi giải quyết công việc của cán bộ không chuyên trách và tổ trưởng dân phố:

1.Cán bộ không chuyên trách phường chịu trách nhiệm trước UBND và Chủ tịch phường về nhiệm vụ chuyên môn được Chủ tịch phân công; thực hiện các chế độ báo cáo kịp thời chính xác về lĩnh vực công việc của mình phụ trách theo quy định của Chủ tịch UBND phường; Chịu trách nhiệm bảo quản lưu giữ hồ sơ tài liệu thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình; Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế và nội quy của cơ quan.

2. Tổ trưởng dân phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường về mọi hoạt động của tổ dân phố; tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ công tác trên địa bàn, thường xuyên báo cáo tình hình công việc với Chủ tịch UBND; đề xuất giải quyết kịp thời những kiến nghị của công dân, tổ chức và tổ dân phố.

Chương III

QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Điều 7. Quan hệ với Uỷ ban nhân dân Quận và cơ quan chuyên môn cấp Quận:

1.UBND phường và Chủ tịch UBND phường chịu sự chỉ đạo của UBND Quận, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước UBND Quận.

Trong chỉ đạo điều hành, khi gặp những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc chưa được pháp luật quy định, UBND phường phải báo cáo kịp thời để xin ý kiến chỉ đạo của UBND Quận; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình với UBND Quận và cơ quan chuyên môn cấp Quận theo quy định hiện hành về chế độ thông tin báo cáo.

2. UBND phường chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp Quận trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên địa bàn phường; có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp Quận trong đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp phường, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường.

UBND phường bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực đáp ứng yêu cầu theo dõi các lĩnh vực công tác theo hướng dẫn nghiệp vụ của cấp trên, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cơ quan chuyên môn cấp Quận, tuân thủ sự chỉ đạo thống nhất của cơ quan chuyên môn cấp trên.

Điều 8. Quan hệ với Đảng ủy, HĐND, UB MTTQ và các đoàn thể nhân dân phường:

1. Quan hệ với Đảng ủy phường:

- UBND phường chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy phường trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cơ quan Nhà nước cấp trên.

- UBND phường chủ động đề xuất với Đảng ủy phương hướng, nhiệm vụ cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và những vấn đề quan trọng khác ở địa phương; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để giới thiệu với Đảng ủy những cán bộ, Đảng viên có phẩm chất, năng lực đảm nhiệm các chức vụ công tác chính quyền.

2. Quan hệ với Hội đồng nhân dân phường:

- UBND phường chịu sự giám sát của HĐND phường; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND, báo cáo trước HĐND phường; phối hợp với Thường trực HĐND chuẩn bị nội dung các kỳ họp của HĐND phường, xây dựng các đề án trình HĐND phường, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các đại biểu HĐND phường.

- Các thành viên UBND phường có trách nhiệm trả lời các chất vấn của đại biểu HĐND khi được yêu cầu, phải báo cáo giải trình về những vấn đề có liên quan đến công việc do mình phụ trách.

- Chủ tịch UBND phường thường xuyên trao đổi, làm việc với Thường trực HĐND phường để nắm tình hình, thu thập ý kiến của cử tri, cùng Thường trực HĐND phường giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

3. Quan hệ với MTTQ và các đoàn thể nhân dân phường:

UBND phường phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể nhân dân phường trong thực hiện các nhiệm vụ công tác, chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích của nhân dân; tạo điều kiện cho các tổ chức này hoạt động có hiệu quả; định kỳ 6 tháng một lần hoặc khi thấy cần thiết thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương và các hoạt động của UBND cho các tổ chức này biết để phối hợp, vận động, tổ chức các tầng lớp nhân dân chấp hành đúng đường lối chính sách, pháp luật và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước.

Điều 9. Quan hệ giữa UBND phường với Tổ trưởng dân phố:

1.Chủ tịch UBND phường phân công các thành viên UBND phụ trách, chỉ đạo, nắm tình hình các khu dân cư, tổ dân phố. Hàng tháng, các thành viên UBND làm việc với Tổ trưởng dân phố về được phân công phụ trách hoặc trực tiếp làm việc với tổ dân phố để nghe phản ánh tình hình, kiến nghị và giải quyết các khiếu nại của nhân dân theo quy định của pháp luật.

2. Tổ trưởng dân phố phải thường xuyên liên hệ với HĐND, UBND phường để tổ chức quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo điều hành của cơ quan Nhà nước cấp trên và của HĐND, UBND phường để triển khai thực hiện; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tổ trưởng dân phố kịp thời báo cáo UBND và Chủ tịch UBND phường tình hình mọi mặt của tổ dân phố, đề xuất biện pháp giải quyết khi cần thiết, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Chương IV

CHẾ ĐỘ HỘI HỌP, GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 10. Chế độ hội họp, làm việc của UBND phường:

1.Phiên họp UBND phường:

- UBND phường mỗi tháng họp ít nhất một lần, ngày họp cụ thể do Chủ tịch quyết định. Thành phần tham dự phiên họp gồm có: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND phường. Chủ tịch UBND mời Bí thư Đảng ủy, Thường trực HĐND cùng tham dự. Chủ tịch MTTQ, và người đứng đầu các đoàn thể nhân dân, cán bộ không chuyên trách, công chức cấp phường và các Tổ trưởng dân phố được mời tham dự khi bàn về các công việc có liên quan. Đại biểu mời tham dự được phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết.

- Nội dung phiên họp: Nội dung phiên họp của UBND phường gồm những vấn đề được quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quy chế này.

- Trình tự phiên họp: Chủ tịch UBND chủ tọa phiên họp.

Người được phân công báo cáo trình bày tóm tắt ngắn gọn các vấn đề cần thảo luận, cần xin ý kiến UBND những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và xin ý kiến tại phiên họp.

Các đại biểu dự họp phát biểu ý kiến.

Chủ tịch UBND kết luận từng đề án và lấy biểu quyết. Đề án được thông qua nếu được quá nửa tổng số thành viên UBND phường biểu quyết tán thành.

Trường hợp vấn đề thảo luận chưa được thông qua thì Chủ tịch UBND yêu cầu chuẩn bị thêm để trình lại vào phiên họp khác.

Chủ tịch UBND kết luận phiên họp.

2. Giao ban của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường:

- Hàng tuần, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp giao ban một lần theo quyết định của Chủ tịch để kiểm điểm tình hình, thống nhất chỉ đạo các công tác; xử lý các vấn đề mới nảy sinh; những vấn đề cần báo cáo xin ý kiến của UBND, HĐND phường, UBND Quận; chuẩn bị nội dung các phiên họp UBND, các hội nghị, cuộc họp khác do UBND phường chủ trì triển khai. Thường trực HĐND, Chủ tịch MTTQ và người đứng đầu các đoàn thể nhân dân cấp phường và cán bộ, công chức phường được mời tham dự khi bàn về các vấn đề có liên quan.

- Trình tự giao ban: Phó Chủ tịch UBND phường báo cáo công việc chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đã giải quyết tuần trước, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại và các công việc cần xử lý.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch thảo luận một số vần đề thuộc thẩm quyền và xử lý các nội dung công tác, chương trình công tác tuần.

Chủ tịch quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và nội dung chương trình công tác.

3. Giao ban của cơ quan Uỷ ban phường:

- Hàng tuần, chiều thứ sáu cơ quan UBND phường giao ban thường kỳ để đánh giá, kiểm điểm công tác tuần qua và xây dựng chương trình, lịch công tác trong tuần tới.

- Trình tự giao ban:

Văn phòng UBND phường từng cán bộ, công chức phường báo cáo những công việc chính đã giải quyết tuần trước, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại và các công việc tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND, thành viên UBND phát biểu ý kiến.Chủ tịch UBND phường kết luận, phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức để giải quyết công việc.

4. Ba tháng một lần hoặc khi cần thiết, UBND phường họp liên tịch với các tổ trưởng dân phố, các cán bộ cơ sở, công chức phường để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề theo yêu cầu nhiệm vụ, thông báo tình hình kinh tế-xã hội, kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND và triển khai nhiệm vụ công tác sắp tới.

5. Các hội nghị chuyên đề, sơ kết, tổng kết công tác 6 tháng, cả năm của UBND phường về các nhiệm vụ công tác cụ thể được tổ chức theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước cấp trên.

6. Làm việc với UBND Quận và cơ quan chuyên môn cấp Quận tại phường:

- Theo chương trình đã được UBND Quận thông báo, Chủ tịch UBND phường chỉ đạo Phó Chủ tịch, Uỷ viên UBND, các cán bộ, công chức có liên quan cùng Văn phòng UBND phường chuẩn bị nội dung, tài liệu làm việc với UBND Quận và cơ quan chuyên môn cấp Quận.

-Căn cứ nội dung công tác cụ thể, Chủ tịch UBND phường có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung và trực tiếp làm việc với cơ quan chuyên môn cấp Quận, báo cáo kết quả và xin ý kiến Chủ tịch về những công việc cần triển khai.

7. Các cán bộ, công chức phường phải tham dự đầy đủ và đúng thành phần quy định các cuộc họp, tập huấn do cấp trên triệu tập; sau khi dự họp, tập huấn xong phải báo cáo kết quả cuộc họp và kế hoạch công việc cần triển khai với Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách.

8. Việc tổ chức các cuộc họp và tiếp khách của UBND phường phải quán triệt tinh thần thiết thực, tiết kiệm, chống lãng phí.

9. Trách nhiệm của Văn phòng UBND phường trong phục vụ các cuộc họp và tiếp khách của UBND phường:

- Chủ động đề xuất, bố trí lịch họp, làm việc, cùng với các cán bộ, công chức có liên quan đến nội dung cuộc họp, tiếp khách, chuẩn bị các điều kiện phục vụ.

- Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND, phối hợp với cán bộ, công chức liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp, làm việc, gửi giấy mời và tài liệu đến các đại biểu, ghi biên bản các cuộc họp.

Điều 11. Giải quyết các công việc của UBND phường:

1.Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức theo cơ chế “một cửa” từ tiếp nhận yêu cầu, hồ sơ đến trả kết quả thông qua một đầu mối là “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính” tại UBND; ban hành quy trình về tiếp nhận hồ sơ, xử lý, trình ký, trả kết quả cho công dân theo quy định hiện hành.

2. Công khai, niêm yết tại trụ sở UBND các văn bản pháp quy pháp luật của Nhà nước, của HĐND, UBND phường, các thủ tục hành chính, phí, lệ phí thời gian giải quyết công việc của công dân, tổ chức; bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức và công dân; xử lý kịp thời mọi biểu hiện gây phiên hà, nhũng nhiễu nhân dân của cán bộ, công chức cấp phường.

3. UBND phường có trách nhiệm phối hợp các bộ phận có liên quan của UBND hoặc với UBND Quận để giải quyết công việc của công dân và tổ chức; không để người có nhu cầu liên hệ công việc phải đi lại nhiều lần.

4. Bố trí cán bộ, công chức có năng lực và phẩm chất tốt, có khả năng giao tiếp với công dân và tổ chức làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính; trong khả năng cho phép, cần bố trí phòng làm việc thích hợp, tiện nghi, đủ điều kiện phục vụ nhân dân.

Điều 12. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân:

1.Hàng tuần, Chủ tịch UBND phường bố trí ít nhất một buổi để tiếp dân, lịch tiếp dân phải được công bố công khai để nhân dân biết. Chủ tịch và các thành viên khác của UBND phải luôn có ý thức lắng nghe ý kiến phản ánh, giải quyết kịp thời hoặc hướng dẫn công dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

UBND phường phối hợp với các đoàn thể có liên quan, chỉ đạo cán bộ, công chức tổ chức việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo thẩm quyền; không đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên. Những thủ tục hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân phải được giải quyết nhanh chóng theo quy định của pháp luật. Đối với những vụ việc vượt quá thẩm quyền, phải hướng dẫn chu đáo, tỉ mỉ để công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận giải quyết.

Tổ trưởng dân phố có trách nhiệm nắm vững tình hình an ninh trật tự, những thắc mắc, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, chủ động giải quyết hoặc đề xuất với UBND phường kịp thời giải quyết, không để tồn đọng kéo dài.

2. Cán bộ, công chức phụ trách từng lĩnh vực công tác của UBND phường chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại, chuyển kịp thời đến bộ phận, cơ quan có trách nhiệm giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Điều 13. Phối hợp giữa UBND với Thanh tra nhân dân ở cấp phường:

UBND phường có trách nhiệm:

1. Thông báo kịp thời cho Ban Thanh tra nhân dân (TTND) những chính sách, pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ của HĐND, UBND phường, các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của địa phương.

2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết cho Ban TTND.

3. Xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban TTND; xử lý nghiêm minh người có hành vi cản trở hoạt động của Ban TTND hoặc người có hành vi trả thù, trù dập thành viên Ban TTND.

4. Thông báo cho Ban TTND kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, hỗ trợ kinh phí, phương tiện để Ban TTND hoạt động có hiệu quả theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Thông tin tuyên truyền và báo cáo:

1.UBND phường chịu trách nhiệm tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các văn bản của HĐND, UBND phường cho nhân dân bằng những hình thức thích hợp; khai thác có hiệu quả hệ thống truyền thanh, nhà văn hóa, tủ sách pháp luật để tuyên truyền, phổ biến, giải thích đường lối, chính sách, pháp luật.

Khi có vấn đề đột xuất, phức tạp nảy sinh, UBND phường phải báo cáo tình hình kịp thời với UBND Quận bằng phương tiện thông tin nhanh nhất.

2. Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất, các thành viên UBND, cán bộ, công chức cấp phường, tổ trưởng dân phố có trách nhiệm tổng hợp tình hình về lĩnh vực và địa bàn mình phụ trách, báo cáo Chủ tịch UBND phường để báo cáo UBND Quận và cơ quan chuyên môn cấp Quận theo quy định.

3. Văn phòng UBND phường giúp UBND, Chủ tịch UBND tổng hợp báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành của UBND theo định kỳ 3 tháng, 6 tháng và cả năm; báo cáo tổng kết nhiệm kỳ theo quy định. Báo cáo được gửi HĐND phường và UBND Quận, đồng gửi các thành viên UBND, Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, MTTQ và các đoàn thể nhân dân cấp phường.

Chương V

QUẢN LÝ VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN CỦA UBND PHƯỜNG

Điều 15. Quản lý văn bản:

1.Tất cả các loại văn bản đến, văn bản đi đều phải qua Văn phòng UBND phường. Văn phòng UBND phường chịu trách nhiệm đăng ký các văn bản đến vào sổ công văn và báo cáo Chủ tịch để chuyển đến các địa chỉ, người có trách nhiệm giải quyết.Các văn bản đóng dấu hỏa tốc, khẩn, phải chuyển ngay khi nhận được.

2. Đối với những văn bản phát hành của UBND và Chủ tịch UBND phường, Văn phòng UBND phường phải ghi đầy đủ ký hiệu, số văn bản, ngày, tháng, năm, đóng dấu và gửi theo đúng địa chỉ, đồng thời lưu giữ hồ sơ và bản gốc.

Điều 16. Soạn thảo và thông qua văn bản của UBND phường:

1.Chủ tịch UBND phường phân công và chỉ đạo việc soạn thảo văn bản. Cán bộ, công chức theo dõi lĩnh vực nào thì chủ trì soạn thảo văn bản thuộc lĩnh vực đó, chịu trách nhiệm về nội dung và thể thức văn bản theo quy định; phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung dự thảo để hoàn chỉnh văn bản trình Chủ tịch UBND xem xét, quyết định.

2. Đối với các quyết định, chỉ thị của UBND, căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo, Chủ tịch UBND phường tổ chức việc lấy ý kiến của các cơ quan chức năng, các tổ chức, đoàn thể có liên quan và của nhân dân tại các tổ dân phố, các khu dân cư để chỉnh lý dự thảo.

Tổ chức, cá nhân được phân công soạn thảo phải gửi tờ trình, dự thảo quyết định, chỉ thị, bản tổng hợp ý kiến góp ý và các tài liệu có liên quan đến các thành viên UBND chậm nhất là 3 ngày trước ngày họp UBND.

3. Chủ tịch UBND thay mặt UBND ký ban hành quyết định, chỉ thị sau khi được UBND quyết định thông qua.

4. Trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp, Chủ tịch UBND chỉ đạo việc soạn thảo, ký ban hành quyết định, chỉ thị theo quy định tại Điều 48 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND.

Điều 17. Thẩm quyền ký văn bản:

1.Chủ tịch UBND phường ký các văn bản trình UBND Quận và HĐND phường; các quyết định của UBND phường, các văn bản thuộc thẩm quyền cá nhân quy định tại Điều 127 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.

Khi Chủ tịch vắng mặt, Chủ tịch ủy quyền cho Phó Chủ tịch ký thay.Phó Chủ tịch có trách nhiệm báo cáo và gửi văn bản để Chủ tịch biết về văn bản đã ký thay.

2. Phó Chủ tịch ký thay Chủ tịch các văn bản xử lý những vấn đề cụ thể, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được Chủ tịch phân công khi có ủy quyền của Chủ tịch.

Điều 18. Kiểm tra tình hình thực hiện văn bản:

Chủ tịch UBND phường trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản pháp luật của các cơ quan Nhà nước cấp trên, văn bản của HĐND và UBND phường, kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, bất hợp lý trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản đó, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi.

Phó Chủ tịch, Uỷ viên UBND phường, cán bộ và công chức cấp phường, Tổ trưởng dân phố theo nhiệm vụ được phân công phải thường xuyên sâu sát từng khu dân cư, tổ dân phố, hộ gia đình, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước của mọi công dân trên địa bàn phường./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đặng Ánh Nguyệt

3. Phân công nhiệm vụ thành viên UBND phường

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN CỦA

UBND PHƯỜNG PHẠM ĐÌNH HỔ NHIỆM KỲ 2011-2016

(Ban hành theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2014

của UBND phường Phạm Đình Hổ)

1. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chủ tịch UBND phường:

- Chủ tịch UBND phường là người đứng đầu UBND, lãnh đạo, điều hành mọi công việc của UBND, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 127 Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003; đồng thời cùng UBND phường chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND trước Đảng ủy, HĐND phường và UBND quận.

- Chỉ đạo, điều hành và đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các Phó Chủ tịch, các Uỷ viên Ủy ban, các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường trong việc thực hiện các văn bản của cơ quan nhà nước, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường và các quy định của pháp luật.

- Triệu tập và chủ tọa các phiên họp và các hội nghị khác của UBND phường.

- Căn cứ vào các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND và tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng chương trình công tác năm, quý, tháng của UBND phường.

- Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ, kiểm tra đôn đốc các thành viên UBND, cán bộ công chức, tổ trưởng dân phố trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Quyết định những vấn đề quan trọng, những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND phường.

- Thường xuyên trao đổi công tác với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UB MTTQ và người đứng đầu các đoàn thể nhân dân phường; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác, tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

- Định kỳ tiếp công dân và chỉ đạo việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

-Chỉ đạo công tác Văn phòng, An ninh-quốc phòng; Tư pháp; Cải cách hành chính; Tài chính; Thuế; Trật tự xây dựng; Địa chính; Đầu tư xây dựng cơ bản.

- Là Trưởng ban chỉ đạo Cải cách hành chính;Chủ tịch Hội đồng xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhàở và tài sản gắn liền với đấtcho hộ gia đình, cá nhân; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế; Trưởng ban chỉ đạo 197; Trưởng ban chỉ đạo phòng, chốngAIDS, phòng chốngma túy,mại dâm; Tổ trưởng tổ công tácbảođảm an ninh chính trị-trật tự công cộng; Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự.

- Là chủ tài khoản, trực tiếp quyết định kế hoạch và chỉ đạo thực hiện Luật ngân sách nhà nước phân bổ cho phường.

- Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND phường.

2. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các Phó Chủ tịch UBND phường:

a. Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa-xã hội:

- Chỉđạo các lĩnh vực công tác được Chủ tịch phân công; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các công việc. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, UBND và HĐND phường về các lĩnh vực công tác: Văn hóa-xã hội, Y tế, Giáo dục, Dân số-Kế hoạch hóa gia đình.

- Là Trưởng bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính, ký các thủ tục hành chính thông thường trong ngày.Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi được Chủ tịch ủy quyền bằng văn bản.

- Là Trưởng ban chỉ đạo phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Trưởng ban Chăm sóc và bảo vệ trẻ em,Chủ tịch Hội đồng xét duyệt xã phường phù hợp trẻ em, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt các chế độ chính sách; Trưởng BCĐ chống mù chữ - Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi-Tiểu học đúng độ tuổi-Trung học cơ sở và bậc Trung học, Trưởng ban Dân số - KHHGĐ, Trưởng ban CSSK ban đầu, Trưởng BCĐ Vệ sinh ATTP, Trưởng BCĐ phòng, chống các dịch bệnh; Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành Vệ sinh ATTP; Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng phường; Phó BCĐ 197…

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, lịch làm việc, hoạt động, nhiệm vụ của các cán bộ, công chức, LĐHĐ, tổ dân phố thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công.

b. Phó Chủ tịch phụ trách Địa chính – xây dựng – môi trường:

-Chỉđạo các lĩnh vực công tác được Chủ tịch phân công; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các công việctheo lĩnh vực được phân công trên địa bàn phường. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, UBND và HĐND phường về các lĩnh vực công tác: Địa chính; Quản lý trật tự xây dựng; giao thông công chính; cơ sở hạ tầng; quản lý trật tự đô thị; phòng chống bão lụt; môi trường.

- Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi được Chủ tịch ủy quyền bằng văn bản.

- Là Phó Chủ tịch Hội đồng xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân; Phó chủ tịchHội đồng thi đua khen thưởng; Phó ban chỉđạo phòng, chống lụt bão;Phó BCĐ phòng, chống khủng bố;

- Giải quyết các khiếu kiện tranh chấp xây dựng, đất đai, nhà ở trong nhân dân. Đối với những vấn đề quá phạm vi thẩm quyền thì phải báo cáo Chủ tịch quyết định.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, lịch làm việc, hoạt động, nhiệm vụ của các cán bộ, công chức, LĐHĐ, tổ dân phố thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công.

3. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các Uỷ viên UBND phường:

a. Uỷ viên Uỷ ban là Chỉ huy trưởng quân sự:

- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự

- Là Tổ trưởng tổ quản lý trật tự đô thị, trực tiếp quản lý, đôn đốc, triển khai công tác quản lý trật tự đô thị.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, UBND và HĐND phường về mặt quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực công tác quân sự trên địa bàn phường.

- Tham mưu cho Chủ tịch thực hiện kế hoạch tuyển và giao quân đúng số lượng chất lượng, đảm bảo chỉ tiêu quận giao.

- Lập sổ theo dõi và thống kê số lượng thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự.

- Nắm chắc lực lượng dự bị động viên, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, tổ chức huấn luyện, tham gia hội thao quân sự hàng năm do Quận tổ chức.

- Phối hợp với BCH Công an phường giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn phường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công.

b. Uỷ viên Uỷ ban là Trưởng ban công an phường:

- Tham mưu cho Đảngủy, UBND phường về công tácđảm bảoan ninh chính trịvà trật tự an toàn xã hội(TTATXH) trên địa bàn phường.

- Trực tiếp lãnhđạo công an phường phối hợp các ban ngành, đoàn thể thực hiện công tácđảm bảo an ninh chính trị và TTATXH, giải quyết trật tựđô thị.

- Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự phường xây dựng lực lượng vũ trang và lực lượng quân sự địa phương sẵn sàng bảo vệ Đảng và chính quyền trong mọi tình huống.

- Phó thường trực các Ban chỉ đạo 197; BCĐ phòng, chống AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm; BCĐ phòng, chống khủng bố… Thường trực các chương trình bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Chủ tịch UBND phường phân công.

Trên đây là bản phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó chủ tịch và thành viên UBND phường PhạmĐình Hổ nhiệm kỳ 2011-2016./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đặng Ánh Nguyệt