phường phố huế

Lịch tiếp công dân phường Phố Huế

Ngày đăng 04/02/2015 | 12:00 AM  | View count: 652
  UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÔ HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ...

Quyết định phân công công tác phường Phố Huế

Ngày đăng 04/02/2015 | 12:00 AM  | View count: 1365
Uỷ Ban Nhân Dân Phường Phố Huế Số : 58 /QĐ-UBND Cộng hoà xã hội chủ nghĩa...

Thông tin chung phường Phố Huế

Ngày đăng 29/05/2014 | 12:00 AM  | View count: 4614
Thông tin chung phường Phố Huế