phường phố huế

Quyết định phân công công tác phường Phố Huế
Ngày đăng 04/02/2015 | 00:00  | View count: 1360

Uỷ Ban Nhân Dân

Phường Phố Huế

Số : 58 /QĐ-UBND

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

Phố Huế, ngày 23 tháng 6 năm 2014

Quyết định

Phân công công tác các thành viên UBND

Phường Phố Huế khoá VIII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016

Uỷ Ban Nhân Dân Phường Phố Huế

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 11 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ - CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ về việc quy định số lượng Phó chủ tịch và cơ cấu các thành viên của UBND các cấp;

Xét đề nghị của Văn phòng thống kê UBND phường Phố Huế,

Quyết định :

Điều 1. Thành viên UBND Phường Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ công tác được phân công và phối hợp với các thành viên khác của UBND Phường Phố Huế theo đúng Luật tổ chức HĐND và UBND, Quy chế làm việc của UBND Phường và Quyết định phân công nhiệm vụ công tác của các thành viên UBND Phường.

Điều 2. Nhiệm vụ công tác của các thành viên UBND Phường Phố Huế được phân công phụ trách các lĩnh vực, công việc cụ thể như sau :

1. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND Phường Phố Huế:

Là người lãnh đạo và điều hành công việc của UBND, chịu trách nhiệm trước UBND Quận Hai Bà Trưng và HĐND Phường về quản lý Nhà nước trên địa bàn Phường Phố Huế, lãnh đạo điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện các mặt công tác của UBND Phường. Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của cơ quan Nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND Phường. Triệu tập và chủ trì các phiên họp của UBND Phường, chỉ đạo các hoạt động đối nội, đối ngoại của UBND Phường.

- áp dụng các biện pháp nhằm cải tiến lề lối làm việc; quản lý và điều hành UBND hoạt động có hiệu quả; ngăn ngừa và đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, vô trách nhiệm, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác của cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền phường.

- Triệu tập và chủ toạ các phiên họp của UBND Phường.

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác của UBND Phường; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai bão lụt, cháy nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự và báo cáo UBND trong phiên họp gần nhất;

- Ra quyết định, chỉ thị để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.

- Ký các văn bản pháp quy về chính sách, chế độ chung, vay vốn, và báo cáo của UBND Phường trình UBND Quận, Đảng uỷ và HĐND Phường; Giữ mối quan hệ thường xuyên với Đảng uỷ, HĐND, MTTQ và các đoàn thể chính trị trong Phường.

- Chỉ đạo thực hiện các chương trình an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, cải cách hành chính, chống tham nhũng, chống lãnh phí và thực hành tiết kiệm. Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Trưởng BCĐ 197; Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính phường; Trưởng BCĐ chống tham nhũng; Chủ tịch Hội đồng Xét cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cùng với Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế; Chủ tịch Hội đồng thi đua; Chủ tài khoản.

- Trực tiếp Chỉ đạo các lĩnh vực : Nội chính, tài chính, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự án được đầu tư, công tác quy hoạch đô thị, công tác tổ chức chính quyền, địa giới hành chính, an ninh quốc phòng thuộc thẩm quyền của UBND Phường; xử lý các vấn đề liên quan đến các ngành Công an, Toà án- Viện kiểm sát, Ban chỉ huy Quân sự.

- Trực tiếp phụ trách bộ phận: Tài chính - Kế toán, Địa chính nhà đất, Tư pháp, Quân sự, Thuế, Kinh tế ngoài quốc doanh và Công tác Cải cách hành chính của Phường.

- Ký chứng thực chữ ký cá nhân, bản chính các giấy tờ về hộ tịch và toàn bộ các giấy tờ khác thuộc lĩnh vực địa chính, xây dựng - thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND phường.

2. Đồng chí Nguyễn Song Toàn- Phó chủ tịch UBND Phường: phụ trách Xây dựng cơ sở hạ tầng, Khoa học - Công nghệ, Tài nguyên - Môi trường:

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường, về mặt quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực công tác:

- Được Chủ tịch UBND phường uỷ quyền để tổ chức việc tiếp dân, xét và giải quyết khiếu kiện của nhân dân thuộc lĩnh vực quản lý.

- Được chủ tịch ủy quyền tổ chức thực hiện công tác thu thuế đất phi nông nghiệp và công tác phối hợp thi hành án trên địa bàn.

- Công tác quản lý thị trường và các chợ trên địa bàn phường.

- Thường trực công tác thi đua khen thưởng.

- Được Chủ tịch UBND phường uỷ quyền ký thay để ký chứng thực theo Nghị định 79/2007/NĐ-CP và các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. (Trừ chứng thực chữ ký các lĩnh vực liên quan tới nhà, đất do Chủ tịch UBND thực hiện).

- Trực tiếp phụ trách: Thanh tra Xây dựng phường, lĩnh vực Đô thị, và Tài nguyên - Môi trường, quản lý tài sản công, cụng tỏc phũng chỏy chữa chỏy trờn địa bàn phường

- Được thay mặt Chủ tịch UBND Phường điều hành công việc UBND Phường khi Chủ tịch vắng mặt và uỷ quyền.

3. Đồng chí Lý Mỹ Linh - Phó chủ tịch UBND phường: phụ trách công tác VHXH và các lĩnh vực xã hội khác.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Phường về mặt quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực công tác:

- Công tác VHTT, quản lý di tích danh thắng;

- Y tế - giáo dục, Thể dục thể thao;

- Lao động việc làm - BHXH, chính sách thương binh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống AIDS - Ma tuý - Mại dâm, VSMT;

- Trưởng BCĐ Đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo; Tham gia Ban chỉ đạo cuộc vận động TDĐKXDĐSVH, Trưởng ban phòng chống AIDS - Ma tuý - Mại dâm.

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng UBND phường, thường trực giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Văn phòng một cửa.

- Trực tiếp phụ trách Y tế - Giáo dục; LĐ-TBXH, Văn hoá thông tin - Thể dục thể thao.

- Phụ trách công tác giáo dục, phổ biến và tuyên truyền pháp luật.

- Được Chủ tịch UBND phường uỷ quyền ký thay để ký chứng thực theo Nghị định 79/2007/NĐ- CP; Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Riêng chứng thực chữ ký liên quan tới lĩnh vực Địa chính nhà, đất do chủ tịch UBND phường thực hiện.

- Được thay mặt Chủ tịch UBND phường điều hành công việc UBND phường và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi Chủ tịch UBND phường vắng mặt và uỷ quyền.

- Tiếp dân giải quyết khiếu kiện lĩnh vực được phân công.

4. Đồng chí Đinh Văn Giới - Uỷ viên UBND Phường phụ trách Công an:

Chịu trách nhiệm trước HĐND và UBND Phường về công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quản lý, giáo dục các loại đối tượng và phòng chống tội phạm trên địa bàn Phường Phố Huế.

- Phó thường trực các ban: BCĐ 197, BCĐ phòng chống AIDS- ma tuý- mại dâm; Thường trực các chương trình bảo đảm an ninh chính trị và trật tự xã hội; Tham gia các ban chỉ đạo để phối hợp thực hiện.

- Chỉ đạo Công an Phường làm tốt công tác tham mưu giúp cho UBND Phường quản lý đô thị trật tự xây dựng và trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Phường.

- Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự Phường xây dựng lực lượng vũ trang và lực lượng quân sự địa phương sẵn sàng bảo vệ Đảng và Chính quyền phường trong mọi tình huống.

5. Đồng chí Dương Đình Hiếu Uỷ viên UBND Phường phụ trách Quân sự:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, UBND phường về công tác xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn Phường.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chuyên môn triển khai thực hiện công tác xây dựng và tổ chức hoạt động lực lượng vũ trang, điều hành quản lý nguồn động viên và lực lượng dự bị động viên.

- Phó chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự Phường Phố Huế.

- Chỉ đạo lực lượng vũ trang Phường phối hợp với Công an Phường giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Phường Phố Huế.

Điều 3. Quan hệ, trách nhiệm giữa Chủ tịch, Phó chủ tịch và Uỷ viên UBND Phường:

- Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND và các Uỷ viên UBND Phường có trách nhiệm tham gia đầy đủ, không vắng mặt các phiên họp của UBND Phường, chuẩn bị chu đáo nội dung báo cáo trong phiên họp, chỉ đạo và kiểm tra nội dung báo cáo tại phiên họp của UBND Phường (Trừ trường hợp vắng mặt có lý do).

+ Phó chủ tịch UBND phường chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi đã được phân công, chủ động xử lý công việc, ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công và chịu trách nhiệm trước quyết định của mình, báo cáo với Chủ tịch UBND Phường.

+ Phó chủ tịch UBND Phường xây dựng chương trình công tác trọng tâm tháng, quý, năm báo cáo Chủ tịch để xây dựng chương trình công tác chung của UBND Phường, báo cáo Quận, Đảng uỷ, HĐND Phường.

+ Trong trường hợp được phân công, Phó chủ tịch giải quyết điều hành những phần việc khác do Chủ tịch UBND Phường giao.

- Các thành viên UBND Phường chịu trách nhiệm điều hành mọi việc thuộc lĩnh vực được phân công. Trực tiếp điều hành và phối hợp với các ban ngành liên quan để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế các Quyết định và các văn bản trước đây của UBND Phường Phố Huế về việc phân công công tác các thành viên của UBND Phường. Trong từng thời kỳ, nếu có sự phân công lại các thành viên, UBND Phường sẽ bổ sung cho phù hợp.

Điều 5. Các thành viên UBND Phường Phố Huế khoá VIII nhiệm kỳ 2011- 2016, các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Quận uỷ Hai Bà Trưng;

(để b/c);

- HĐND-UBND Quận HBT ;

- Phòng Nội vụ Quận HBT;

- ĐU- HĐND Phường;

- Các đoàn thể Phường;

- T/viên UBND Phường; (th/h);

- Tổ trưởng dân phố;

- Lưu VP.

tm. Uỷ ban nhân dân

Chủ tịch


(Đã ký)


Nguyễn Mạnh Hùng