phường thanh nhàn

Phân công nhiệm vụ UBND phường Thanh Nhàn
Ngày đăng 29/01/2015 | 00:00  | View count: 4617

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG THANH NHÀN

Số: 240/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Nhàn, ngày 24 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công nhiệm vụ thành viên UBND phường Thanh Nhàn

Nhiệm kỳ 2011 - 2016

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯ­ỜNG THANH NHÀN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp, Nghị định 36/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 107/2004/NĐ-CP;

Căn cứ các Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 về việc điều động cán bộ và Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn nhiệm kỳ 2011- 2016 của UBND quận Hai Bà Trưng;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND phường Thanh Nhàn;

Xét đề nghị của công chức Văn phòng- Thống kê,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành viên UBND phường Thanh Nhàn có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ công tác được phân công và phối kết hợp với các thành viên khác của UBND phường theo Luật tổ chức HĐND và UBND, Quy chế làm việc của UBND và quyết định phân công nhiệm vụ công tác của các thành viên UBND phường Thanh Nhàn đã quy định.

Điều 2. Nhiệm vụ công tác của các thành viên UBND phường Thanh Nhàn nhiệm kỳ 2011-2016 được phân công cụ thể như sau:

1. Chủ tịch UBND - ông Phạm Hoàng Linh

Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND và hoạt động quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đã được phân cấp trên địa bàn phường.

Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra đối với công tác chuyên môn thuộc UBND trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của HĐND và các quyết định của UBND Phường.

Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND, tham gia quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tập thể UBND Phường.

Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính của phường hoạt động có hiệu quả.

Trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực công tác: kinh tế; quy hoạch đô thị, địa giới hành chính; tài chính; thuế; tiếp công dân; an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, thi hành pháp luật; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác tổ chức cán bộ.

Trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của tổ dân phố theo quy định của pháp luật. Là chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Trưởng Ban chỉ đạo 197, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng…

Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền UBND Phường và thẩm quyền Chủ tịch UBND theo quy định của pháp luật; các văn bản của UBND Phường trình UBND cấp trên, Đảng uỷ, HĐND Phường.

Giữ mối quan hệ thường xuyên với Đảng uỷ, HĐND, UB MTTQ và các đoàn thể nhân dân phường.

2. Phó Chủ tịch UBND - ông Triệu Như Long

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND, tập thể HĐND và UBND Phường về quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực công tác: đầu tư cơ sở hạ tầng; tài nguyên - môi trường; địa chính - nhà đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và các tài sản gắn liền với đất; quản lý trật tự xây dựng - đô thị; giải phóng mặt bằng; phòng, chống lụt bão; quản lý thị trường và công tác giải quyết đơn thư liên quan đến lĩnh vực được phân công.

3. Phó Chủ tịch UBND - bà Vũ Thanh Loan

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND, tập thể HĐND và UBND Phường về quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực công tác: giáo dục; y tế; văn hóa- thể dục thể thao; lao động- thương binh và xã hội; tư pháp - hộ tịch; dân số-kế hoạch hóa gia đình; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo và công tác giải quyết đơn thư liên quan đến lĩnh vực được phân công.

Trực tiếp phụ trách “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính” và công tác văn phòng UBND Phường.

4. Trưởng Công an - ông Đặng Việt Quảng

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND, tập thể HĐND và UBND Phường về công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thi hành pháp luật; công tác quản lý, giáo dục phòng, chống tội phạm trên địa bàn phường.

Chỉ đạo lực lượng Công an Phường; lực lượng dân phòng, bảo vệ phường làm nòng cốt giúp UBND Phường trong công tác quản lý đô thị, trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường.

5. Chỉ huy trưởng Quân sự - ông Nguyễn Văn Thịnh

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND, tập thể HĐND và UBND Phường về công tác xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn phường.

Phối hợp với các bộ phận liên quan và các địa bàn dân cư triển khai thực hiện công tác xây dựng và tổ chức hoạt động lực lượng vũ trang, đăng ký quản lý nguồn động viên và lực lượng quân dự bị địa phương.

Phối hợp với lực lượng Công an Phường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Điều 3. Những nguyên tắc chủ yếu trong phân công công tác giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Uỷ viên UBND Phường:

1. Các Phó Chủ tịch giúp và thay mặt Chủ tịch UBND Phường chỉ đạo, điều hành từng lĩnh vực công tác thuộc phạm vi theo sự phân công của Chủ tịch UBND Phường.

2. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Chủ tịch chủ động giải quyết công việc, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và trước pháp luật về quyết định của mình. Trong quá trình giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Chủ tịch khác phụ trách thì các Phó Chủ tịch chủ động phối hợp với nhau để giải quyết, đảm bảo sự thống nhất chung. Trong trường hợp các Phó Chủ tịch còn có những vấn đề chưa thống nhất ý kiến thì Phó Chủ tịch đang chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch quyết định.

3. Các Phó Chủ tịch được thay mặt Chủ tịch UBND Phường ký các văn bản hành chính thuộc lĩnh vực được phân công.

4. Các Phó Chủ tịch xây dựng chương trình công tác trọng tâm tháng, quý, năm thuộc lĩnh vực được phân công báo cáo Chủ tịch để xây dựng chương trình công tác chung của UBND Phường, báo cáo Quận, Đảng uỷ, HĐND Phường.

5. Tuỳ theo yêu cầu công tác của phường, các Phó Chủ tịch điều hành những công việc khác do Chủ tịch giao.

6. Các Uỷ viên UBND Phường chịu trách nhiệm điều hành các mặt công tác thuộc các lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về các quyết định liên quan đến việc thực hiện công vụ.

7. Các Uỷ viên UBND giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chuẩn bị nội dung các vấn đề cần đưa ra tại các phiên họp của UBND Phường; tham dự đầy đủ các phiên họp được quy định tại Quy chế làm việc của UBND Phường.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các văn bản trước đây về phân công nhiệm vụ thành viên UBND Phường.

Trong quá trình thực hiện, tuỳ tình hình cụ thể, UBND Phường sẽ xem xét, điều chỉnh phân công công tác của thành viên UBND Phường cho phù hợp.

Điều 5. Các thành viên UBND, công chức Văn phòng- Thống kê và các bộ phận chuyên môn thuộc UBND Phường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND quận Hai Bà Trưng;

- Phòng Nội vụ Quận;

- Đảng uỷ, HĐND Phường;

- Các thành viên UBND;

- Các bộ phận chuyên môn;

- Lưu: VP, TP.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Hoàng Linh