Tuyên truyền việc triển khai hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh
Ngày đăng 22/08/2023 | 16:00  | Lượt xem: 822

Thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch 59/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 22/02/2022 về nâng cao chất lượng xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, sâu sát của Quận ủy Hai Bà Trưng, hệ thống chính trị quận và các phường trên địa bàn quận nhanh chóng xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực hiện các chỉ tiêu xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, trong đó, Quận ủy giao nhiệm vụ cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức chính trị - xã hội quận tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người dân tích cực tham gia giữ gìn trật tự, văn minh đô thị, thực hiện nhiều mô hình làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" để góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Đồng thời, giao MTTQ Việt Nam quận chủ trì cùng các tổ chức thành viên tăng cường giám sát việc thực hiện kế hoạch đẩy mạnh quản lý trật tự văn minh đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn.  

Đồng chí Nguyễn Tri Phương - Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố
dự hội nghị và triển khai hướng dẫn

Để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận Tổ quốc trong giám sát việc thực hiện kế hoạch xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, ngày 17/8/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tuyên truyền nội dung Hướng dẫn số 89/HD-MTTW-BTT ngày 19/9/2022 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và hướng dẫn 91/HD-MTTW-BTT ngày 21/9/2022 về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh cho 263 cán bộ làm công tác Mặt trận của quận và cơ sở. Đồng chí Nguyễn Tri Phương - Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội dự hội nghị và triển khai hướng dẫn. Việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh là nội dung mới và quan trọng được MTTQ Việt Nam các cấp triển khai, góp phần tạo sự thống nhất giữa UB.MTTQ Việt Nam các cấp với cơ quan nhà nước và các tổ chức thành viên trong việc phối hợp đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị, tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở, hiện thực hóa phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, dân thụ hưởng", nâng cao vai trò của Nhân dân trong tham gia xây dựng văn minh đô thị tại địa phương.

Sau hội nghị, các cán bộ làm công tác Mặt trận Tổ quốc quận, phường và các địa bàn dân cư, tổ dân phố trên địa bàn quận đã nắm được nội dung, tiêu chí phường đạt chuẩn văn minh đô thị theo quy định hiện hành, nội dung Hướng dẫn của MTTQ Trung ương về cách triển khai lấy ý kiến người dân bằng nhiều hình thức trực tiếp hoặc bằng phiếu lấy ý kiến, cách tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân tích cực tham gia xây dựng văn minh đô thị và tham gia ý kiến đánh giá sự hài lòng về kết quả xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Qua đây, nhận thức về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm của cán bộ làm công tác Mặt trận Tổ quốc tại cơ sở trong tham gia xây dựng đô thị văn minh cũng được nâng cao, góp phần tích cực đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng".