quản lý đô thị

Bảng tổng hợp số liệu cấp GPXD trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 7 năm 2019
Ngày đăng 06/09/2019 | 10:25

Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng áo cáo số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn Quận (Số liệu tính từ 01/7/2019 đến 31/7/2019)

Báo cáo số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng tháng 7/2019 của Phòng Quản lý đô thị (Số liệu tính từ 01/7/2019 đến 31/7/2019)

(Xem chi tiết tại đây)