quản lý đô thị

Bảng tổng hợp số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng tháng 8 năm 2019
Ngày đăng 06/09/2019 | 10:33

Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo tình hình cấp phép xây dựng trên địa bàn Quận tháng 8 năm 2019 (Số liệu tính từ 01/8/2019 đến 31/8/2019)

Báo cáo số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn Quận tháng 8 năm 2019 của Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng (Số liệu tính từ 01/8/2019 đến 31/8/2019)

(Xem chi tiết tại đây)