QUY HOẠCH - CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN QUY HOẠCH - CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 25/03/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu...
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 04 năm 2023
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 03 năm 2023
Hướng dẫn số 84-HD/BTGTU ngày 12/01/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tăng cường thông tin, tuyên truyền thực...
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 02 năm 2023
Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Hai Bà Trưng
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 01 năm 2023
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 12 năm 2022
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 11 năm 2022
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 10 năm 2022
Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch...
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 07 năm 2022
Hồ sơ Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030...
Công văn số 1067/UBND-QLĐT ngày 21/7/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức xin ý kiến cộng...
Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt đồ án Quy hoạch...
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 06 năm 2022
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 02/3/CT/TU ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội...
Bản đố Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Quận Hai Bà Trưng
Công văn số 474/UBND-TN&MT ngày 05/4/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Rà soát điều chỉnh, bổ sung...
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 03 năm 2022
Hiển thị 1 - 20 trong 41 kết quả.