Cải cách hành chính trong thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 13/05/2024 | 16:11  | Lượt xem: 442

Ngày 14/6/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND (có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2022) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 của UBND thành phố Hà Nội và thay thế quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND quận đã ban hành Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn quận, đồng thời đưa quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại UBND quận và thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kêt quả - Văn phòng HĐND&UBND quận.

Sau khi áp dụng giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lần đầu theo quy trình giải quyết nội bộ và đưa quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại UBND quận và thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kêt quả - Văn phòng HĐND&UBND quận, việc giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lần đầu đã được đảm bảo chặt chẽ quy định về thời gian thông qua Phiếu kiểm soát thủ tục hành chính đối với từng hồ sơ kiểm soát giải quyết thủ tục hành chính, rõ đầu mối thực hiện và minh bạch các khâu trong quy trình.

Từ đầu năm 2024 đến nay, UBND quận đã tiếp nhận và giải quyết đảm bảo quy định về quy trình đối với 120 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận do Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh quận Hai Bà Trưng trình, thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kêt quả - Văn phòng HĐND&UBND quận.

Trong thời gian tới, UBND quận tiếp tục tăng cường chỉ đạo các đơn vị thường xuyên rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, các sở ngành liên quan, xin ý kiến hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết đối với những vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết của UBND quận. Tăng cường công tác quản lý đất đai nói chung và công tác cấp giấy chứng nhận nói riêng trên địa bàn quận.