Kế hoạch Tổ chức đối thoại với tổ chức, các nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường, Tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023
Ngày đăng 16/05/2023 | 09:35  | Lượt xem: 34

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức đối thoại với tổ chức, các nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường, Tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023.

Kế hoạch số 3250/KH-STNMT-VP ngày 11/5/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Tổ chức đối thoại với tổ chức, các nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường, Tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023.

(Chi tiết tại đây)