Kết quả thực hiện công tác tài nguyên và môi trường Quận Hai Bà Trưng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024
Ngày đăng 29/12/2023 | 17:00  | Lượt xem: 323

Ngay từ đầu năm, UBND quận đã chủ động triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tới UBND các phường, các phòng, ban, đơn vị có liên quan. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2023 gắn với Chương trình hành động của Quận uỷ, HĐND-UBND quận. Các kế hoạch, chương trình công tác sau khi ban hành đều được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả.

Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác thống kê đất đai đã hoàn thành đúng theo yêu cầu, đảm bảo độ chính xác cao và thời gian thực hiện theo đúng quy định. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đặc biệt tập trung quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng trụ sở Bộ Công an, đến nay đã ban hành 60 quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án.

Nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về đất đai và môi trường, trong năm 2023 UBND quận đã tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất, chấp hành pháp luật đất đai, chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên khác ngoài đất và các hoạt động có ảnh hưởng đến môi trường của 36 tổ chức trên địa bàn quận.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm của lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Vì vậy UBND quận ban hành Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn quận, đồng thời đưa quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại UBND quận và thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng HĐND&UBND quận. Kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận do UBND các phường trình trong năm 2023 là: Tổng số tiếp nhận: 328 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận là 282, số hồ sơ trả về là 44, số hồ sơ đang giải quyết là 02 hồ sơ.

Triển khai thực hiện các chương trình hưởng ứng các sự kiện về môi trường: Chiến dịch Giờ Trái đất, ngày Nước thế giới, Ngày đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Đồng thời phối hợp thực hiện Đề án Tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn năm 2025.

Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân. Thường xuyên rà soát, tham mưu UBND quận giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài.

Phát huy kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, năm 2024 UBND quận tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường và khoáng sản,… Đồng thời tăng cường tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý đất đai đặc biệt trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận, công tác môi trường.