Kết quả thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản” trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 06/09/2023 | 16:03  | Lượt xem: 81

Thông tin tuyên truyền về công tác tài nguyên - môi trường

Quận Hai Bà Trưng là một trong bốn quận cũ của Thành phố Hà Nội, diện tích tự nhiên là 10,25 km2, dân số gần 31 vạn người, mật độ dân số cao (hơn 34 nghìn người/km2). Quận gồm 18 phường, chia thành 02 khu vực có hạ tầng kỹ thuật, hoạt động kinh tế, đời sống dân cư có sự cách biệt khá rõ: 07 phường nằm ở phía Bắc đường vành đai I và phường Bách Khoa là 8 phường có hạ tầng khá đồng bộ, thuận tiện trong phát triển kinh tế và đời sống nhân dân tốt hơn (tập trung dân cư là công chức, viên chức và tiểu thương). 10 phường còn lại nằm ở phía Nam đường vành đai I (trừ Bách Khoa) là khu vực hạ tầng còn chưa đồng bộ.

Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 06/6/2022 của UBND thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản” ngay từ đầu năm, UBND quận đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các phòng ban, UBND 18 phường và các đơn vị liên quan về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, UBND quận tổ chức họp về công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn quận Hai Bà Trưng để chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND các phường tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại trong công tác cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý đất đai; công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng, đất sử dụng trái mục đích trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Lãnh đạo UBND quận tổ chức tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân của UBND quận, ghi nhận những phản ánh, kiến nghị của công dân về lĩnh vực tài nguyên và môi trường để chỉ đạo các phòng ban ngành có liên quan, UBND các phường giải quyết dứt điểm những phản ánh, kiến nghị kịp thời tránh gây bức xúc cho công dân. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đất đai; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai, khoáng sản cả về phạm vi, thời lượng, chất lượng để tạo chuyển biến nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ và Nhân dân trên địa bàn.  

Công tác quản lý đất đai đã được tập trung chỉ đạo, đã có sự phối hợp xử lý quyết liệt, đồng bộ, tập trung tháo gỡ các vướng mắc và đẩy mạnh trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tăng cường quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quản lý đất đai để thuận tiện hơn trong công tác thực hiện thu hồi giải phóng mặt bằng.

Về công tác quản lý, khai thác khoáng sản, UBND quận luôn quan tâm, nắm bắt tình hình hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép và hoạt động của các bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban, đơn vị thuộc quận, UBND các phường tăng cường công tác kiểm tra và xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi. Duy trì việc không còn hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn quận.

Công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản luôn được các cấp chính quyền từ Quận tới cơ sở coi là nhiệm vụ trọng tâm, phải làm thường xuyên, lâu dài và đặc biệt được tăng cường sau khi UBND quận ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 28/6/2022 về việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.