Quận Hai Bà Trưng: Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2023
Ngày đăng 22/02/2024 | 09:51  | Lượt xem: 274

Thực hiện văn bản số 8865/STNMT-CCQLĐĐ ngày 16/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 21/11/2023 UBND quận đã ban hành văn bản số 2028/UBND-TN&MT để tổ chức thực hiện thống kê đất đai năm 2023 và chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2024 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Việc thống kê, kiểm kê đất đai có mục đích đánh giá thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất và đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; làm căn cứ để lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; làm cơ sở đề xuất điều chỉnh chính sách, pháp luật về đất đai.

UBND quận đã giao trách nhiệm cho UBND các phường thực hiện điều tra để thu thập số liệu về kinh tế xã hội, số liệu về hiện trạng sử dụng đất; rà soát, khoanh vẽ các loại đất trên bản đồ và sổ mục kê cùng các tài liệu khác liên quan. Đồng thời tổng hợp và xử lý số liệu điều tra khoanh vẽ trên nền bản đồ khoanh đất, bản đồ hiện trạng sử dụng đất đã lập trong quá trình thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019; nhập số liệu vào phần mềm kiểm kê đất đai do Tổng cục quản lý đất đai xây dựng; lập bảng liệt kê danh sách các khoanh đất; tổng hợp số liệu hiện trạng sử dụng đất cấp xã theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. UBND phường giao nộp kết quả thống kê của phường cho phòng Tài nguyên và Môi trường nghiệm thu kết quả để tổng hợp toàn quận; in, nhân sao, lưu trữ, giao nộp sản phẩm dạng giấy và dạng số theo quy định.

Ngày 31/01/2024, công tác thống kê đất đai trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã hoàn thành đúng theo yêu cầu, đảm bảo độ chính xác cao và thời gian thực hiện theo đúng quy định.