Quận Hai Bà Trưng tăng cường công tác kiểm tra, lập hồ sơ xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất công
Ngày đăng 21/06/2024 | 11:21  | Lượt xem: 226

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; xử lý việc lấn, chiếm đất nông nghiệp tại các phường; làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai của UBND các phường trong việc để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, xây dựng trái phép, gây thất thoát lãng phí trong sử dụng tài nguyên đất, UBND quận đã ban hành kế hoạch số 134/KH- UBND ngày 04/5/2024 tăng cường công tác kiểm tra, lập hồ sơ xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất công để triển khai thực hiện trên địa bàn quận.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích, đất công; thực hiện có hiệu quả việc quản lý đất đai theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quận Hai Bà Trưng. UBND quận đã chỉ đạo, yêu cầu UBND các phường, các phòng ban ngành có liên quan rà soát lại việc xây dựng Kế hoạch chi tiết để tập trung thực hiện có hiệu quả việc xử lý các vi phạm trên đất nông nghiệp và đất công theo Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 02/3/2022 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai, khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 06/6/2022 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 02/3/2022 của Thành ủy ; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25/8/2022 của UBND thành phố về tăng cường công tác chỉ đạo khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động và các công trình xây dựng không phép, trái phép (trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang bảo vệ đê điều, lưới điện, hành lang bảo vệ rừng, sai mục đích sử dụng đất) trên địa bàn thành phố.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mua bán, bao chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái pháp luật. Kiên quyết, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm (đặc biệt là các trường hợp tự chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép) theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, báo cáo UBND quận đối với các trường hợp vượt thẩm quyền. Đối với UBND phường để xảy ra vi phạm mà không xử lý thì Chủ tịch UBND phường đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật; Chủ tịch UBND các phường phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng đất bị vi phạm, lập hồ sơ xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể ở các phường trong công tác quản lý đất đai.