Tài nguyên môi trường

Thống kê đất đai năm 2018 và chuẩn bị kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
Ngày đăng 21/02/2019 | 15:35

Quận Hai Bà Trưng hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2018.

       Công tác thống kê, kiểm kê đất đai là một trong những nhiệm vụ quan trọng làm cơ sở phục vụ quản lý nhà nước về đất đai hàng năm. Kết quả thống kê, kiểm kê đất đai hàng năm đánh giá thực trạng sử dụng đất và quá trình biến động đất đai, qua đó giúp cho việc quản lý sử dụng đất đi vào nề nếp và phục vụ tốt cho các mục tiêu kinh tế - xã hội.

     Để triển khai công tác chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2019 và thực hiện thống kê đất đai năm 2018, ngày 15/10/2018 UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành văn bản số 1413/UBND-TNMT về việc thực hiện thống kê đất đai năm 2018 và chuẩn bị Kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. UBND quận chỉ đạo các đơn vị chức năng chuyên môn chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu và tổ chức triển khai tập huấn chi tiết về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện công tác thống kê tại quận và phường.

     Ngày 15/02/2019, Quận Hai Bà Trưng đã hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2018, dựa trên số liệu thống kê đất đai của 20 phường tổng hợp số liệu, lập báo cáo thuyết minh kết quả thống kê đất đai năm 2018 và gửi kết quả báo cáo UBND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng thời gian quy định.

Lê Bích Nga - Phòng TN&MT quận