Công khai chủ trương, chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng; báo cáo phòng, chống tham nhũng thời kỳ 6 tháng đầu năm 2024
Ngày đăng 06/05/2024 | 16:15  | Lượt xem: 309

UBND quận Hai Bà Trưng công khai chủ trương, chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng; báo cáo phòng, chống tham nhũng thời kỳ 6 tháng đầu năm 2024 - Các văn bản về chủ trương, chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng.

Các văn bản về chủ trương, chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng gồm:

1. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

2. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

3. Công văn số 298/CP-V.I ngày 22/7/2019 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

4. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

5. Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

6. Công văn số 868/TTg-NC ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đính chính nội dung Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

7. Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 8/7/2014 của UBND thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 24/9/2014 của UBND quận về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

8. Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 27/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 9/6/2016 của UBND quận về việc triển khai thực hiện.

9. Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 20/6/2017 của UBND quận về việc triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”.

10. Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 20/8/2019 của UBND thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 09/9/2019 của UBND quận về việc triển khai thực hiện.

11. Chương trình số 10-Ctr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 29/6/2021 của UBND quận về việc triển khai thực hiện.

12. Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 01/7/2021 của UBND quận về việc triển khai thực hiện Chuyên đề số 04-CĐ/QU ngày 31/5/2021 của Quận ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”.

13. Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 31/8/2021 của UBND quận về việc triển khai thực hiện.

14. Kế hoạch 258/KH-UBND ngày 29/11/2023 của UBND quận về việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2023.

15. Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 09/01/2024 của UBND quận và Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 19/01/2024 của UBND thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024.

16. Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 14/12/2023 của UBND thành phố và Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 18/01/2024 của UBND quận về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030.

16.1. Biểu phân công nhiệm vụ Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 14/12/2023 của UBND thành phố về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030.

16.2. Biểu phân công nhiệm vụ Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 18/01/2024 của UBND quận về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030.