Công khai chủ trương, chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng; báo cáo phòng, chống tham nhũng thời kỳ quý III/2023
Ngày đăng 25/08/2023 | 11:26  | Lượt xem: 1714

Thanh tra quận Hai Bà Trưng công khai chủ trương, chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng; báo cáo phòng, chống tham nhũng thời kỳ quý III/2023.

I. Các văn bản về chủ trương, chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng

1. Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 07/6/2023 về kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc quận, quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận và thực hiện văn hóa công sở năm 2023.

2. Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 về việc Ban hành Quy trình kê khai tài sản thu nhập của UBND quận Hai Bà Trưng.

II. Báo cáo phòng chống tham nhũng định kỳ, đột xuất của UBND quận

1. Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 13/4/2023 về kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu, hằng năm và bổ sung năm 2022 theo đề nghị của Thanh tra thành phố tại Công văn số 1287/TTTP-PCTN ngày 28/3/2023.

2. Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 13/4/2023 tổng kết thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 29/4/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập” theo đề nghị của Thanh tra thành phố tại Công văn số 1285/TTTP-PCTN ngày 28/3/2023.

3. Báo cáo số 162/BC-UBND ngày 14/4/2023 tổng kết thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 29/4/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập” theo chỉ đạo của Quận ủy Hai Bà Trưng tại Công văn số 2555-CV/QU ngày 30/3/2023.

4. Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 18/4/2023 về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tháng 4/2023.

5. Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 19/4/2023 về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023 theo đề nghị của Thanh tra thành phố tại Công văn số 1664/TTTP-PCTN ngày 17/4/2023.

6. Báo cáo số 176/BC-UBND ngày 19/4/2023 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022.

7. Báo cáo số 214/BC-UBND ngày 17/5/2023 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 5/2023.

8. Báo cáo số 230/BC-UBND ngày 25/5/2023 về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn quận theo đề nghị tại Thông báo số 38/TB-HĐND ngày 11/5/2023 của Thường trực HĐND quận.

9. Báo cáo số 246/BC-UBND ngày 02/6/2023 về kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo nội dung, tiêu chí của Quyết định số 152/QĐ-TTCP ngày 14/4/2023 của Thanh tra Chính phủ theo đề nghị tại Công văn số 2213/TTTP-PCTN ngày 17/5/2023 của Thanh tra thành phố Hà Nội.

10. Báo cáo số 255/BC-UBND ngày 07/6/2023 về kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo nội dung, tiêu chí của Quyết định số 152/QĐ-TTCP ngày 14/4/2023 của Thanh tra Chính phủ theo đề nghị tại Công văn số 1462/SNV-TT ngày 26/5/2023 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

11. Báo cáo số 308/BC-UBND ngày 14/6/2023 phục vụ sơ kết 01 năm hoạt động của Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực thời kỳ từ ngày 15/5/2022 đến ngày 30/5/2023 theo chỉ đạo của Quận ủy Hai Bà Trưng tại Công văn số 3177-CV/QU ngày 29/5/2023.

12. Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 16/6/2023 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tháng 6/2023 (Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 14/6/2023).

13. Báo cáo số 322/BC-UBND ngày 19/6/2023 về kết quả thực hiện công tác chống tham nhũng thời kỳ 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn quận theo chỉ đạo của Quận ủy Hai Bà Trưng tại Công văn số 3293-CV/QU ngày 07/6/2023.

14. Báo cáo số 345/BC-UBND ngày 27/6/2023 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 11-QĐ/TW và Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị theo chỉ đạo của Quận ủy Hai Bà Trưng tại Công văn số 3353-CV/QU ngày 15/6/2023.