Công văn số 1403/CV-HĐPHPBGDPL ngày 25/4/2023 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng 26/04/2023 | 15:22  | Lượt xem: 153

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 1403/CV-HĐPHPBGDPL ngày 25/4/2023 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến  pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19.

(Chi tiết tại đây)