Công văn số 183/HĐPHPBGDPL-TP ngày 28/4/2023 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Hai Bà Trưng về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng 04/05/2023 | 11:11  | Lượt xem: 86

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Hai Bà Trưng chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn số 183/HĐPHPBGDPL-TP ngày 28/4/2023 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Hai Bà Trưng về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19.

(Chi tiết tại đây)