Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 16/01/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024
Ngày đăng 02/02/2024 | 10:43  | Lượt xem: 297

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024.

Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 16/01/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024.

(Chi tiết tại đây)