Quyết định của UBND quận Hai Bà Trưng về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng ban hành kỳ 2019-2023
Ngày đăng 06/03/2024 | 08:29  | Lượt xem: 295

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng ban hành kỳ 2019-2023

Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng ban hành kỳ 2019-2023.

(Chi tiết tại đây)