Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính
Ngày đăng 20/03/2024 | 16:24  | Lượt xem: 192

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 07/03/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)

Quy trình nội bộ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính thuộc thẩm quyền của phòng Tư pháp cấp huyện.

(Chi tiết tại đây)

Quy trình nội bộ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

(Chi tiết tại đây)