Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 24/7/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Bộ câu hỏi Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 26/07/2023 | 10:20  | Lượt xem: 316

Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" thành phố Hà Nội ban hành Bộ câu hỏi Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 24/7/2023 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" thành phố Hà Nội về việc ban hành Bộ câu hỏi Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)