thi đua khen thưởng

Cuộc thi "Người tốt, việc tốt" trong việc thực hiện kỷ cương hành chính
Ngày đăng 21/06/2017 | 14:41

Cuộc thi "Người tốt, việc tốt" trong việc thực hiện kỷ cương hành chính

           Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-HĐ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội ngày 04 tháng 4 năm 2017 về việc tổ chức Cuộc thi viết về “Người tốt, việc tốt” trong việc thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô trên Trang thông tin Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội; thực hiện Công văn số 630/STP-PBGDPL ngày 05 tháng 4 năm 2017 của sở Tư pháp thành phố Hà Nội về việc triển khai cuộc thi viết về “Người tốt, việc tốt” trong việc thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô.

           Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục quận Hai Bà Trưng đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận Hai Bà Trưng và UBND 20 phường tuyên truyền sâu rộng cuộc thi viết về “Người tốt, việc tốt” trong thực hiện kỷ cương hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức để hưởng ứng tham gia.

           Đối tượng dự thi: Mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống học tập, làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội ( trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi).

          Nội dung cuộc thi: Bài viết về cá nhân về gương " người tốt, việc tốt" là cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ, giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân; thực hiện quy tắc, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô tại nơi làm việc, trong cộng đông và nơi cư trú.

         Bài tập viết tập trung vào một hoặc một số nội dung cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tốt như sau:

         Có tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị;

         Có sáng kiến trong quá trình thực thi nhiệm vụ đạt được hiệu quả cao trong công việc.

        Mỗi tác phẩm, bài viết không quá 1500 chữ, khuyến khích các tác phẩm, bài viết gửi kèm ảnh tư liệu.

        Mỗi tác giả có thể gửi nhiều bài dự thi. Tác giả bài dự thi phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác của nội dung bài viết và chưa gửi bất kỳ cuộc thi nào. Người dự thi cần ghi rõ họ tên, địa chỉ, số CMND, số điện thoại

Mẫu bài dự thi

          Các bài thi không hợp lệ gồm: Quá số chữ theo quy định; Sao chép; Không phản ánh nội dung cuộc thi đề ra.

         Những bài dự thi có chất lượng sẽ được đăng trên Trang thông tin điện tử tuyên truyền phổ biến giáo pháp luật thành phố Hà Nội ( http://pbgdpl.hanoi.gov.vn/) và hưởng nhuận bút theo quy định. Trang thông tin tuyên truyền, phổ biếu pháp luật thành phố Hà Nội giữ quyền biên tập bài dự thi trước khi đăng trên Trang thông tin.

         Bài dự thi (theo hình thức viết bằng Tiếng việt có dấu, sử dụng phần mềm soạn thảo Microsoft Word, Font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, kiểu gõ Telex) của người dự thi gửi về địa chỉ hòm thư điện tử:

cuocthikycuonghanhchinh2017@gmail.com 

         Thời hạn nhận bài thi và quy định liên quan đến tổng kết, trao giải

          Bắt đầu nhận bài thi: 02/5/2017

          Kết thúc nhận bài dự thi: Hết ngày 30/9/2017

        

Nguyễn Nga- Phòng Tư pháp