thi đua khen thưởng

Các văn bản triển khai cuộc thi viết về " người tốt, việc tốt" trong việc thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô
Ngày đăng 21/06/2017 | 15:30

Các văn bản triển khai cuộc thi viết về " người tốt, việc tốt" trong việc thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô

1. Kế hoạch số 27/KH-HĐ ngày 04/5/2017 về tổ chức cuộc thi viết về "người tốt, việc tốt" trong việc thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô trên trang thông tin Tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội (http://pbgdpl.hanoi.gov.vn);

2. Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi viết về "người tốt, việc tốt" trong việc thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô;

3. Quyết định số 143/QĐ-BTC ngày 10/5/2017 về việc ban hành Thể lệ cuộc thi, Mẫu Bài dự thi viết về "người tốt, việc tốt" trong việc thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô trên trang thông tin Tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội (http://pbgdpl.hanoi.gov.vn);

 

Đọc tài liệu tại đây

/documents/882847/1773900/nguoitot-viectot.PDF/e30fa8e7-5c7a-481a-bdb2-96b44198ddce

Nguyễn Nga- Phòng Tư pháp