TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quận Hai Bà Trưng sơ kết việc thực hiện QCDC 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Ngày đăng 04/07/2018 | 18:10

Sáng ngày 28/6/2018 tại trụ sở Quận ủy, BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở quận Hai Bà Trưng đã họp sơ kết đánh giá việc thực hiện QCDC 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC quận chủ trì Hội nghị.

      6 tháng đầu năm 2018, các cấp ủy từ quận tới cơ sở đã ban hành Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018, xây dựng triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện các chương trình, đề án công tác của Thành ủy, Quận ủy; trong đó nhấn mạnh nội dung đẩy mạnh thực hiện quy chế, quy ước dân chủ ở cơ sở, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị của địa phương theo nội dung tại Kết luận 120-KL/TW  ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 14/01/2016 của Thành ủy; Chỉ thị số 03-CT/QU ngày 09/3/2016 của Quận ủy Hai Bà Trưng về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở” và các văn bản khác của cấp trên về việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Triển khai thực hiện nghiêm túc theo chủ đề “ Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và “ Năm dân vận chính quyền”. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”, quy tắc ứng xử nơi công cộng… MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã phát huy vai trò làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt quy chế, quy ước dân chủ ở cơ sở, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện chức năng giám sát và phản biện của MTTQ, phối hợp triển khai hiệu quả nhiệm vụ theo QĐ 217, 218 của Bộ Chính trị, Quyết định 6525- QĐ/TU ngày 29/9/2015 và Quyết định 2200- QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội và các văn bản khác của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy….  

      Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lan Duyên – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện tốt kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2000 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30- CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện QCDC ở cơ sở; Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các văn bản của Thành phố, Quận về thực hiện QCDC ở cơ sở; quan tâm củng cố, kiện toàn đổi mới phương thức hoạt động nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, đẩy mạnh hoạt động tự quản, nêu cao vai trò của tổ hòa giải ở tổ dân phố, tổ chức thực hiện tốt quy chế, quy ước dân chủ tại cơ sở; triển khai thực hiện nghiêm túc, dân chủ theo nội dung Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Thành ủy và Quyết định số 2460-QĐ/QU ngày 25/6/2018 của Quận ủy về Khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị quận Hai Bà Trưng.

Ban Dân vận Quận ủy