TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị năm 2019
Ngày đăng 11/02/2019 | 15:43

Với mục tiêu tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ và kế hoạch công tác CCHC của UBND thành phố Hà Nội năm 2019, CCHC được xác định là nhiệm vụ quan trọng, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành của các cơ quan đơn vị trực thuộc quận.

       Ngày 23/01/2019, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về công tác CCHC năm 2019. UBND Quận đặt chỉ tiêu: 100% các cơ quan chuyên môn và UBND các phường xây dựng và triển khai kế hoạch CCHC; được triển khai chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC.100% cơ quan, đơn vị bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt.   

       100% các TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị tiếp tục được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; được công khai, minh bạch theo quy định.Thường xuyên công khai và cập nhật đúng, đầy đủ, kịp thời TTHC đang có hiệu lực thi hành tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên cổng thông tin điện tử của quận theo đúng quy định. Tối thiểu 95% số hồ sơ liên quan đến TTHC được giải quyết đúng hạn và trước hạn.    

        Phấn đấu tối thiểu 80% TTHC có quy định cung cấp trực tuyến mức độ 3,4 có phát sinh hồ sơ cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4; Trong số các TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3, tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 3 trên tổng số hồ sơ được xử lý chiếm tối thiểu 40%.         

        100% văn bản giao dịch thông thường của các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường trực thuộc quận thực hiện bằng hình thức điện tử. 100% UBND các phường thực hiện hội nghị đối thoại với người dân về các vấn đề có liên quan tới giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của phường ít nhất 2 lần/năm.

        UBND quận cũng đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào các công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

       Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ trên, người đứng đầu các cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác xây dựng kế hoạch, triển khai, tổ chức thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị mình. Đồng thời, tăng cường sự tham gia, giám sát của UBMTTQ, các ngành đoàn thể và nhân dân nhằm thúc đẩy CCHC, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc quận; góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2019. 

                                                                                                                                           Phòng VH&TT Quận