TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quận Hai Bà Trưng quán triệt và triển khai Quy định phân cấp quản lý cán bộ; hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Ngày đăng 19/04/2019 | 16:54

Sáng ngày 19/4/2019, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Quy định số 3286-QĐ/QU, ngày 10/4/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Vũ Đại Phong - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Quận; Trưởng các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Quận ủy; Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận; Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc và Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội Quận; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc Quận; Đồng chí Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Quận; Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 20 phường; các đồng chí Hiệu trưởng các trường Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quyết Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy đã quán triệt, triển khai Quy định số 3286-QĐ/QU, ngày 10/4/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026. Theo đó, Quy định lần này được thiết kế theo hướng thực hiện mạnh mẽ chủ trương phân cấp quản lý cán bộ đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ; xác định rõ hơn trách nhiệm của cấp ủy đảng, của tập thể và cá nhân trong công tác cán bộ, góp phần khắc phục những biểu hiện tiêu cực, cá nhân, cục bộ, thiếu dân chủ. Về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy nhấn mạnh: Việc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải đảm bảo những yêu cầu của công tác quy hoạch cán bộ, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy và tập thể lãnh đạo các đơn vị; giữ vững và phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan; đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy trong chỉ đạo và thực hiện rà soát, nhận xét, đánh giá đội ngũ cán bộ bảo đảm đúng quy trình, quy định.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận nhấn mạnh: Việc ban hành và triển khai Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được cụ thể hóa theo Quy định của Thành phố. Trong đó, Quy định này gắn khâu đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử với các khâu đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ, góp phần đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua việc đổi mới công tác cán bộ; quy định chi tiết về trách nhiệm trong bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; về điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (quy hoạch, tuổi bổ nhiệm và thời gian bổ nhiệm…). Về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, đồng chí đề nghị các đại biểu tham gia hội nghị tập trung chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai tốt tại địa phương, đơn vị theo đúng quy trình, tạo sự thống nhất, thông suốt; chủ động giải quyết những vướng mắc; làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới./.