Trung tâm dân số KHHGD

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRUNG TÂM DÂN SỐ- KHHGĐ QUẬN HAI BÀ TRƯNG
Ngày đăng 19/02/2013 | 00:00  | View count: 1400

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM:

1. Tên đơn vị: Trung tâm Dân số- KHHGĐ quận Hai Bà Trưng.

2. Địa chỉ: A1 phố Hồng Mai- Phường Bạch Mai- Quận Hai Bà Trưng- Thành phố Hà Nội.

3. Cơ cấu, tổ chức bộ máy:

Trung tâm Dân số - KHHGĐ quận Hai Bà Trưng được thành lập và kiện toàn theo Quyết định số 1769/QĐ- UBND ngày 30 tháng 9 năm 2008 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thành lập Trung tâm Dân số- KHHGĐ; Quyết định số 37/QĐ- UBND ngày 12 tháng 01 năm 2009 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc điều động cán bộ công chức; Công văn số 583/CV- NV ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Phòng Nội vụ về việc kiện toàn cán bộ làm công tác Dân số, Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 13 tháng 1 năm 2014.

Hiện nay Trung tâm có tổng số 31 cán bộ, nhân viên. Trong đó 11 cán bộ, nhân viên làm việc tại Trung tâm và 20 cán bộ chuyên trách làm việc tại UBND 20 phường. Cộng tác viên là 490 người.

.* Các chức danh lãnh đạo: 02 đồng chí.

- Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Hoàng Yến- phụ trách chung

     ĐT: 0982691968- Cơ quan: 043.6272.338 - 098.269.1968

                    Phó Giám đốc :Nguyễn Thị Minh Nguyệt
                    ĐT :091.351.3540 - 04.8637883

               

II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ :

1. Vị trí: Trung tâm Dân số- KHHGĐ quận Hai Bà Trưng là đơn vị sự nghiệp chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục Dân số- KHHGĐ Thành phố Hà Nội và chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của UBND quận Hai Bà Trưng.

Trung tâm Dân số- KHHGĐ quận Hai Bà Trưng có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Chức năng: Trung tâm Dân số- KHHGĐ quận có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về Dân số-KHHGĐ trên địa bàn quận.

3. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về Dân số- KHHGĐ và truyền thông giáo dục về Dân số- KHHGĐ trên cơ sở kế hoạch của Chi cục Dân số- KHHGĐ và tình hình thực tế trên địa bàn quận, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Giúp UBND hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, đề án, dự án về Dân số- KHHGĐ sau khi được phê duyệt.

3. Xây dựng các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về Dân số-KHHGĐ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

4. Quản lý về quy mô Dân số- KHHGĐ:

+ Theo dõi, quản lý biến động tăng, giảm dân số, đề xuất các giải pháp điều chỉnh mức sinh và tỷ lệ phát triển dân số trên địa bàn quận;

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật đối với các hoạt động dịch vụ tư vấn kế hoạch hoá gia đình và quản lý các phương tiện tránh thai; quản lý các dịch vụ KHHGĐ trên địa bàn quận;

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các đề án, mô hình liên quan đến quy mô Dân số- KHHGĐ trên địa bàn quận.

5. Quản lý về cơ cấu dân số:

+ Theo dõi, tổng hợp về cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi trên địa bàn quận;

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật để bảo đảm cân bằng giới tính theo quy luật sinh sản tự nhiên;

+ Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc triển khai thực hiện đề án, mô hình liên quan đến điều chỉnh cơ cấu dân số trên địa bàn quận.

6. Quản lý về chất lượng dân số:

+ Theo dõi, tổng hợp về chất lượng dân số trên địa bàn quận;

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật để bảo đảm chất lượng dân số đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, việc triển khai thực hiện các mô hình nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn quận.

7. Triển khai phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật cung cấp dịch vụ về Dân số- KHHGĐ theo phân cấp và Quyết định của Pháp luật.

8. Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục vận động phổ biến các sản phẩm truyền thông về Dân số- KHHGĐ theo phân cấp và theo Quyết định của Pháp luật.

9. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn các hoạt động về Dân số- KHHGĐ đối với cán bộ chuyên trách và các cộng tác viên Dân số- KHHGĐ.

10. Tổ chức thực hiện, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách và cộng tác viên Dân số- KHHGĐ.

11. Quản lý cán bộ, viên chức; thực hiện chế độ tiền lương, các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ viên chức và quản lý tài chính, tài sản, của Trung tâm theo quy định của Pháp luật, quản lý cán bộ chuyên trách Dân số- KHHGĐ và các cộng tác viên.

12. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành.

13. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác do Chi cục Trưởng Chi cục Dân số Thành phố và UBND quận giao.

14. Xây dựng hệ thông tin quản lý về Dân số- KHHGĐ; tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin và báo cáo về Dân số- KHHGĐ theo quy định hiện hành.